Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Takeaway Teaching

Bliv inspireret til at undervise i studiestrategier

Takeaway Teaching er et undervisningsformat, der har fokus på generiske studiestrategier. Underviseren får med formatet inspiration til at facilitere aktiviteter, som han eller hun kan integrere enten i selve undervisningen eller som rammesatte studieaktiviteter.

   

Takeaway Teaching er et nyudviklet format, som styrker underviserne i at udvikle de studerendes generiske studiekompetencer ved at integrere formater i deres undervisning. CUDiM hjælper med implementeringen og benytter Blackboard til at lægge de konkrete elementer ind i underviserens eget Blackboard-kursus på ønsket vis.

Et Takeaway Teaching-forløb er ikke et færdigt undervisningsforløb, dvs. ikke ’plug-and-play’. Der er tale om undervisningselementer opbygget efter almendidaktiske principper, som underviseren aktivt skal indpasse og anvende i sin egen undervisning. Hermed rummer Takeaway Teaching også muligheder for at bidrage til praksisnær og bæredygtig kompetenceudvikling for underviseren, eventuelt understøttet af workshops og sparring fra CUDiM.

Formatet består af forskellige forløb (fx specialeforberedelse, akademisk skriftlighed, læsestrategier, peer-feedback, samarbejde) bestående af 3-6 elementer, der hvert indeholder aktiviteter og øvelser, som underviseren faciliterer for de studerende og knytter til den specifikke faglighed.

Formål

Det overordnede formål med Takeaway Teaching er, at Arts-studerende kommer bedre igennem studierne. Ønsket er at styrke Arts-studerendes studiestrategiske kompetencer. Derfor fokuserer forløbene i formatet på generiske kompetencer på tværs af fagligheder og studieretninger. Ønsket er desuden, at de studerende lærer at knytte disse studiestrategiske kompetencer til deres egen specifikke faglighed.

Baggrund

Aarhus Universitet får en mere heterogen gruppe af studerende ind på uddannelserne. Dette skal uddannelserne imødekomme. Fremdriftsreformen intensiverer de studerendes studieprocesser, hvilket kræver, at de studerende hurtigere bliver bedre til at anvende hensigtsmæssige studiestrategier. Overskuddet og tiden til selv at finde ud af at navigere i studierne er dermed blevet presset yderligere.

Både undervisere og studerende på Arts efterspørger i den forbindelse workshops og aktiviteter, som har fokus på studiekompetencer, heriblandt skriveworkshops ifm. specialet, StuDIY-kurser, akademiske synopsis-workshops mv. Men workshops og kurser, der afholdes løsrevet fra undervisningen, risikerer at være afkoblede fra de studerendes konkrete faglige problemstillinger og opgaver. Samtidig efterspørger undervisere måder at inkorporere undervisning i studiestrategier og koble det direkte med deres faglige undervisning. Fra forskningen ved vi, at selvreguleret læring, hvor de studerende er bevidste om, hvordan de bedst studerer, og hvordan de udvikler og regulerer egne studiestrategier er effektfuld ift. de studerendes faglige udbytte.

Principper

  • Takeaway Teaching understøtter studiestrategiske kompetencer hos Arts-studerende.
  • Takeaway Teaching-formatet faciliteres af underviseren og afvikles i fællesskab med de studerende.
  • Underviseren integrerer elementerne fra Takeaway Teaching ind i egen undervisning.
  • Underviseren redesigner eller ændrer på form og indhold i Takeaway Teaching, så det passer til det faglige indhold.

Hør Hanne Balsby Thingholm præsentere Takeaway Teaching-formatet

Hør Jakob Egeris Thorsen fortælle om sine erfaringer med Takeaway Teaching

Søg

Hanne Balsby Thingholm

Adjunkt
M
H 1483, 624
P +4525566735