Mentorundervisning

Fag: Idéhistorie. Projekt: Mentorundervisning på Idéhistorie med fokus på kurserne De Filosofiske Idéers Historie I, De Jødisk-Kristne Idéers Historie og Studium Generale. Studieniveau: BA 1. semester. Holdstørrelse: ca. 25.

Motivation for aktiviteten

Studiemiljøundersøgelsen i 2011 viste problemer med ensomhed, manglende kontakt mellem årgangene, manglende faglig integration og dårligt fungerende studiegrupper. Samtidig oplever studerende behov for mere fokus på formidling, for mere tekstnær undervisning og for vejledning i skriveøvelser. Se også en længere version nederst på siden.

Centrale læringsmål for denne aktivitet

 • Faglig integration
 • Indføring i studiegruppearbejde
 • Træning i idéhistorisk tekstlæsning og opgaveskrivning, gensidig feedback

Projektet har via en fokuseret indsats på didaktik og pædagogik på Idéhistories første semester til formål at gøre det nemmere for idéhistoriestuderende at møde andre studerende på tværs af årgange, øge deres følelse af at være en del af et større fællesskab på studiet samt at øge antallet af timer anvendt direkte på studiet.

Desuden har projektet til formål at bidrage til en fælles og konstruktiv diskussion af de her nævnte problemer.

Beskrivelse af aktiviteten

Fælles workshops

Fælles workshops hver anden onsdag, hvis umiddelbare mål har været at hjælpe til funderingen af velfungerende studiegrupper.

Mentorerne har hver været tilknyttet én af 1. årgangs 10 studiegrupper og har

 • faciliteret forventningsafstemning mellem gruppemedlemmerne (på første workshop-onsdag)
 • sørget for at indplacere udbrydere fra studiegrupper i andre studiegrupper
 • talt med hver enkelt studiegruppe om, hvad gruppens mål og brug er eller kan være

Sideløbende har workshoppernes mål været at give de nye studerende et tidligere indblik i en, for begyndere, lettere diffus og svært håndgribelig faglighed.

Det er gjort ved tekstlæsning med forskelligt fokus (en politisk idéhistorisk tekst, en klassisk filosofisk tekst, en filosofisk idéhistorisk tekst anvendt som perspektivering til det resterende pensum), hvor mentorerne har forestået instruktorlignende undervisning baseret på gruppearbejde og en smule plenumbegyndelse eller -opsamling.

Selvstændige møder mellem mentor og studiegruppe

Mentorerne har jævnligt deltaget i studiegruppemøder med den studiegruppe, de har været tilknyttet, og bl.a. deltaget i tekstdiskussion og vejledning i skriveøvelser.

Skriveøvelsesworkshop

I forlængelse af arbejdet fra onsdagsworkshopperne deltog mentorerne i en skriveøvelsesworkshop, som den ansatte instruktor i Studium Generale afholdt. Her diskuterede mentorerne den forestående skriveøvelse med grupperne – udførelse, vigtige fokuspunkter etc.

Opgavecafé

Senere i december mødes mentorer og grupper til en opgavecafé, hvor 1. semesters opgave i De Filosofiske Idéers Historie I, den første skriftlige eksamen, diskuteres.

Eksempelvis:

 • Hvad er centralt i teksten?
 • Hvilken sekundærlitteratur kan man støtte sig til?
 • Hvordan skal begrebet udlægges?

Samt rent tekniske og sproglige spørgsmål. 

Udbytte af aktiviteten

Den formelle evaluering følger efter endt semester, men uformel rundspørge blandt deltagerne siger:

 • Større faglig bevidsthed
 • Bedre integration mellem årgangene
 • Sikring af at alle, der ønsker det, er i studiegrupper
 • Større forståelse for, hvordan man formidler faget skriftligt
 • Bedre kvalificeret faglig diskussion i studiegrupperne
 • Større tilknytning til faget

Yderligere motivation for aktiviteten

Resultater fra Studiemiljøundersøgelsen 2011

I studiemiljøundersøgelsen fra 2011 fik Institut for Filosofi og Idéhistorie helt horrible resultater: 20% føler sig ensomme i hverdagen, der er skidt kontakt mellem årgangene, de fleste har svært ved at få hold på deres faglighed og føle sig som en del af et fagligt miljø, og rigtig mange har ikke velfungerende studiegrupper.

Egne erfaringer hos ældre studerende og i fagudvalgene

På både Filosofi og Idéhistorie er der megen fokus på indhold og meget lidt fokus på formidlingen af dette indhold.

Tidligere erfaringer med projekter, der skal afhjælpe dette, har fra begge fag vist, at de fejler, da de ikke har været nære nok: Det har været studerende eller undervisere alt for langt fra 1. semesters hverdag og problematikker, der stod for dem, og de er derfor blevet abstrakte og fjerne.

Mangler i studieordningen

Særligt på Idéhistorie hersker på 1. semester en diskrepans mellem behovet for tekstnær undervisning og den faktisk udbudte undervisning. Den undervisning man har, er meget oversigtspræget og ofte ikke tekstnær, hvilket gør teksttilegnelsen enormt svær.

Samtidig er der nærmest ingen vejledning i skriveøvelser.

Studiemiljø-projekter

Bidraget er et af AU's Studiemiljø-projekter (SMU 2011).

Materialer fra projektet

SØG

Bidragyder

Simone Sefland Pedersen, Institut for Filosofi og Idéhistoriestudie, Idéhistorie, gruppevejleder og fagudvalgsaktiv.