Portfolioeksamen

Fag: JapanstudierKursus: Introduktion til Japans historie: Overblik. Studieniveau: 1. semester Holdstørrelse: Ca. 40 Link til kursusbeskrivelse.

Motivation for aktiviteten

Aktiviteter undervejs i et undervisningsforløb og den afsluttende eksamen har ikke altid en synlig relation til hinanden. Undervisningsforløbet kan med fordel opbygges med løbende portfolioopgaver, som bygger oven på hinanden, og danner grundlaget for en afsluttende eksamen.

Centrale læringsmål for kurset

Den studerende skal kunne danne sig et overblik over hovedlinierne i Japans historie herunder med indsigt i sociale, kulturelle, økonomiske og politiske forhold.

Centrale læringsmål for aktiviteten

Aktiviteten har til formål at lære de studerende at reflektere løbende over deres egen arbejdsproces samt være bevidste omkring deres faglige udbytte. De studerende får mulighed for at opøve kompetencer indenfor peer feedback, egen refleksion samt at skabe fagligt overblik.

Beskrivelse af aktiviteten

De studerende skal i grupper levere en række produkter i løbet af semesteret. Disse gruppeprodukter tager udgangspunkt i konkrete opgaver, som er gavnlige for opnåelsen af fagets læringsmål og den konkrete eksamensopgave.

På dette fag var produkterne eksempelvis en problemformulering, litteraturliste, en fysisk historisk tidslinje samt en fysisk kortlægning af Japan, hvor de fysiske elementer hænges op i undervisningslokalet, som er skemalagt til det enkelte undervisningshold.

Efter hver gruppeaflevering skal de studerende give feedback til produkterne i grupper ud fra udleverede fokuspunkter til feedbacken fra underviseren. De studerende skal ligeledes aflevere individuelle skriftlige refleksioner omkring deres faglige udbytte og arbejdsproces med de enkelte gruppeprodukter.

Gruppeprodukterne samles til en portfolio sammen med den enkelte studerendes refleksioner omkring processen. Denne portfolio bliver anvendt i den individuelle skriftlige eksamensopgaver der afslutter semesteret. Eksamenskarakteren gives ud fra den studerendes præstationer undervejs i forløbet, herunder gruppearbejdet og de individuelle refleksioner, den samlede portfolioen samt den afsluttende skriftlige opgave.

Udbytte af aktiviteten

Aktiviteten har til formål at de studerende reflekterer over deres egen arbejdsproces samt deres faglige udbytte. Der lægges ligeledes vægt på, at de studerende gennem gruppeprodukterne og den individuelle refleksion får oparbejdet materiale, som kan bruges videre i den individuelle skriftlige eksamensopgave. De studerende opnår en progression i litteratursøgningen undervejs i forløbet, får erfaring med at arbejde konstruktivt med peer feedback og oparbejder en god arbejdsprocedure som de kan tage med videre på deres uddannelse.

Værd at overveje

Ved at bruge portfolier som del af undervisningsforløbet kan det være relevant for en underviser at overveje:

  • Hvor skal de studerende gerne befinde sig i slutningen af semesteret?
  • Hvilke delmål er vigtige at få nået for at muliggøre det overordnede mål og i hvilken rækkefølge?
  • Hvordan kan disse delmål bedst nås og hvordan kan forskellige typer af delprodukter (problemformulering, refleksionsopgaver, kontekstforståelse, illustrationer, talanalyser mv.) bedst berige processen?

SØG

Karen Louise Møller

SpecialkonsulentCenter for Undervisningsudvikling og Digitale Medier