Online porteføljeeksamen

Fag: It-Didaktisk Design. Kursus: Digitale Medier. Studieniveau: Kandidat. Holdstørrelse: Ca. 25. Link til kursusbeskrivelsen.

Motivation for aktiviteten

At skabe en mere dynamisk eksamensform, der både fungerer online, og som fokuserer på formativ evaluering, skriveproces og den akademiske genre. 

Centrale læringsmål for kurset

Formålet med kurset er at sætte den studerende i stand til at kommunikere og interagere på digitale medier reflekteret samt at foretage analyser af online kommunikation og interaktion. Dette foregår både ved at de studerende anvender og forholder sig til brugen af digitale medier i en læringskontekst, og ved at de studerende gennem digitale medier danner relevante relationer og formidler faglig viden.

Centrale læringsmål for aktiviteten

Portfolioen udgør eksamen for forløbet og består af fire obligatoriske opgaver, hvoraf den sidste er en selvvalgt teoretisk baseret refleksion over de tre foregående. Hver delopgave er på 2-3 normalsider. De centrale læringsmål for eksamensaktiviteten er, at:

 • den studerende kan deltage i undervisnings- og læringsforløb på en konstruktiv og læringsmæssigt befordrende måde samt reflektere over egen såvel som andres deltagelse heri.

 • at eksamen består af en mindre summativ evalueringsform, hvor den studerende af flere omgange får formativ feedback og kan forbedre udkast og evner i løbet af hele forløbet.

Beskrivelse af aktiviteten

Undervisningen er bygget op som et intensivt online forløb, der er delt op i fire runder af cirka en uges varighed. Hver af de fire runder tager udgangspunkt i forskellige aktiviteter, hvor produktet bliver en del af den samlede portfolio-eksamen i slutningen af hele forløbet.

Aktiviteterne udføres i grupper og bliver lagt op på og diskuteret via blogindlæg med feedback i form af kommentarer fra medstuderende og undervisere.

Hver runde består af følgende dele:

 • Opgaven stilles (Et teoretisk tema og ofte en selvfundet case, som de studerende individuelt finder)

 • En periode med læsning af semesterplanens tekster og videoer, hvor jeg eller en medunderviser diskuterer grundlæggende begreber i temaet eller lignende)

 • Første deadline: et udkast på én side på Google Docs indeholdende udkast til problemformulering

 • Underviser kommenterer på de individuelle udkast på Google Docs

 • “Spørgetime” på 1 time på online video-link, hvor underviser opsamler og spørgsmål til især formalia bliver besvaret

 • Anden deadline: en endelig portfolio-del på ca. 3 sider afleveres

 • Underviser kommenterer på den endelige aflevering og skriver, om portfolio-delen er “godkendt” (da eksamen ikke er bestået før alle opgavedele er afleverede)

 • Tredje deadline: De studerende går i mellemtiden i deres læsegrupper og udfærdiger et gruppe-blogindlæg på den fælles blog, fx med en diskussion ud fra én af de fundne cases eller en refleksion over processen

 • Hver gruppe kommenterer på et af de andre blogindlæg, hvor underviseren også kan kommentere og deltage i diskussionen. 

Udbytte af aktiviteten

De studerende får diskuteret mange formalia-relaterede og argumentationsmæssige problemstillinger med underviser og medstuderende på et meget tekstnært niveau. Progressionen ses for underviserens synspunkt helt tydeligt, når de studerende skriver flere opgaver i træk og får feedback på udkast af underviseren. Underviseren får på denne måde et tydeligt indtryk af, hvor holdet er henne, om der er forståelsesproblemer med specifikke teorier eller formelle krav til en eksamensopgave, som kan fanges i opløbet.

De studerende har vist stor begejstring for formatet, hvor meget fokus er på deres konkrete opgave og feedback på dette. Det er vores indtryk, at de studerende lærer meget af at læse hinandens opgaver og de tilhørende kommentarer, og det medfører stor åbenhed på tværs af holdet. 

Værd at overveje

 • Der er hurtigt meget tid, der bliver allokeret til feedback, hvilket man skal være opmærksom på i de uger, hvor et sådant forløb foregår.

 • Vores indtryk er, at det er et krævende forløb for de studerende, hvorfor det kan være en fordel at samarbejde med underviserne for sideløbende fag, så de forskellige afleveringer lægges mest hensigtsmæssigt.

 • Der kan være enkelte studerende, som ikke er komfortable med den grad af åbenhed, der er på forløbet. I dette tilfælde har det dog været i et omfang, hvor vi har modtaget opgave-udkast på anden vis og givet feedback til dette. 

SØG

Anders Hjortskov Larsen

UdviklingskonsulentCenter for Undervisningsudvikling og Digitale Medier