Studenterproducerede videoer

Fag: Bachelortilvalg i billedkunst og visuel kultur, tilvalgsfag på kunsthistorie. Kursus: Visuel Analyse. Studieniveau: BA. Holdstørrelse: ca. 30-35 studerende.

Motivation for aktiviteten

Instruktorundervisningen var bygget op om, at de studerende skulle have mulighed for at anvende og tilegne sig vigtige begreber og teorier fra forelæsningen på flere forskellige måder, samt opleve analysemetodernes muligheder og begrænsninger på egen krop.

Aktiviteten udsprang af et ønske om at skabe en gejst for fagets metoder og teorier, og at skabe en sjov måde at repetere tekster på. TED-talk-fænomenet skulle inspirere de studerende til at formidle engageret, inspirerende, klart og tydeligt.

Eftersom eksamen til faget er mundtlig var motivationen ligeledes, at de studerende øves i at anvende og diskutere fagets teorier og begreber mundtligt.

Kort om kurset

Kurset skulle give de studerende; kendskab til forskellige former for visualitet indenfor forskellige medier, kompetencer til at foretage og fremføre en visuel analyse, samt indsigt i visuelle virkemåder og analysemetoder.

Aktivitetens formål

Aktiviteten fik de studerende til at arbejde aktivt med fagets teori og analysemetoder. I modsætning til et oplæg kræver en kort video større overvejelser om konkret ordvalg og visuel formidling. Desuden brugte flere studerende videoerne som repetition af teksterne op til eksamen senere på semestret.

Beskrivelse af aktiviteten

Aktiviteten er obligatorisk. De studerende producerer i grupper en TED-talk inspireret video med udgangspunkt i en central tekst.

  • Grupperne får udleveret forskellige tekster som alle på holdet læser. Videoen skal vise væsentlige begreber fra teksten og evt. eksempler som illustrerer disse. Videoen må maksimalt vare 5 minutter og produceres i forberedelsestiden og afleveres så underviser og medstuderende kan se den inden undervisningen.
  • Instruktor og studerende giver feedback til andre gruppers videoer i undervisningen i undervisningslokalet, hvor der er også mulighed for at diskutere og tale om indholdet, begreberne og teorierne fra teksterne.
  • Gruppernes videoprodukter skulle afleveres hen over semestret, så de passede til gennemgang af tekster, emner og temaer i den øvrige undervisning. Se i øvrigt pdf med udførlig instruktion til de studerende på denne side.

Se eksempel fra de studerendes videoproduktion her

Udbytte af aktiviteten

Videoerne viste tegn på at de studerende havde arbejdet grundigt med teksterne. Videoprodukterne viste sig at være et godt udgangspunkt for at tale om de centrale tekster i instruktor-undervisningen. Der var tale om kreative løsninger og stor variation grupperne imellem. De studerende oplevede at opgaven var interessant, men også udfordrende da den var formuleret meget åbent. De efterspurgte stort set ikke vejledning i produktionsperioden. Mange udtrykte sidst på semestret at de huskede de tekster som var blevet formidlet i videoerne bedre end fagets øvrige tekster.

Værd at overveje

  • Grupperne bør ikke være for store - maximalt 4-5 personer, så alle får mulighed for deltage aktivt i aktiviteten.

  • Stil ikke krav til teknisk formåen, men lad de studerende levere det produkt som de har kompetencerne til at producere. Det kan være en håndholdt optagelse med egen mobiltelefon eller et mere bearbejdet produkt udformet vha. egen computer, mobiltelefon og gratis software.

  • Det er en god ide at bede de studerende være opmærksom på deres optagelsers lydkvalitet, da det betyder meget for oplevelsen.

  • Overvej hvilke tekster der skal bruges, nogle tekster egner sig bedre end andre til at blive præsenteret og fortolket visuelt.

  • Tænk også over at sætte god tid af til feedback; de studerende har brugt meget tid på videoerne og ser frem til at behandle dem i undervisningslokalet.

Søg

Bidragyder

Anne-Cæcilie Fibiger, Kandidatstuderende og instruktor på Kunsthistorie