Logbogsforløb

Fag: Litteraturhistorie. Kursus: Litteraturhistorisk Intro og Periodestudie. Studieniveau: BA 1. semester

Motivation for aktiviteten

Formålet er allerede fra studiestarten at give de studerende gode studievaner og at gøre dem ansvarlige for deres valg af kilder. Med støtte i vejledning fra underviser og bibliotekar bliver på denne måde i højere grad ansvarlig for deres egen læring.

Centrale læringsmål for aktiviteten

Undervisningen i informationskompetence foregår i tæt sammenhæng med den faglige undervisning, og de studerende skal i forbindelse med deres første selvstændige eksamensopgave aflevere en logbog med begrundet søgeprofil, søgestrategi, valg og fravalg. 

Beskrivelse af aktiviteten

Logbogens form er op til den studerende selv, men loggen skal indeholde beskrivelse af, hvordan søgeprocessen er grebet an, hvilke opslagsværker, databaser, netsteder og bibliografier der har været konsulteret, brugbarhed og kvalitet skal vurderes, og der skal redegøres for hvilke søgestrategier, der er benyttet – men allervigtigst, så skal loggen indeholde en refleksion over processen og udkommet af anstrengelserne; både gode og dårlige erfaringer medtages.

Logbogen er obligatorisk og indgår som en selvstændigt beskrevet side i eksamensopgaven. En dårlig logbog kan ikke dumpe en eksamen – højst være udslagsgivende i bedømmelsen. Mangler logbogen helt, er eksamen ikke bestået.

Både underviser og bibliotekar læser logbøgerne, og det samlede forløb/udkomme evalueres, dels i form af faglig, mundtlig efterkritik på opgaverne, dels i fælles evaluering på faget og til sidst i den vedholdende koordinering af det opfølgende videreudviklingsarbejde af forløbet.

Bibliotekets andel i dette forløb er et kursus fordelt over tre gange på i alt otte timer. Ansvaret for, at de studerende kommer rundt om alle facetter af det at være informationskompetent, deles således mellem bibliotekar og underviser. 

Udbytte af aktiviteten

Logbogsforløbet fremmer og ansporer til:

Pædagogisk

 • Formulering af præcise og overskuelige undervisningsmål
 • Dybdestrategisk tilgang til læring i form af ejerskab til emne og litteraturvalg
 • Refleksion over informationssøgeprocessen
 • Evaluering og selvevaluering/vurdering af egen præstation
 • Ansvarlighed og selvstændighed
 • Didaktiske overvejelser fra underviseres side.

Planlægningsmæssigt

 • Høj studenterdeltagelse ved præcis timing i forhold til opgave, kursusindhold og afleveringsfrist
 • Klar tilkendegivelse af ansvarsfordeling mellem fag og bibliotek
 • Mulighed for fælles evaluering.

Logbogsforløbet medvirker til en dybdestrategisk tilgang til opgaven, idet ansvaret for litteraturen er lagt over til de studerende efter, at de har fået udviklet kompetencerne til at håndtere ansvaret.

Logbogskonceptet lever op til Bologna-processens krav om gennemskuelighed og klare undervisningsmål og gør det muligt at evaluere, om målene nås. En litteraturliste i sig selv siger intet om, hvordan litteraturen er fundet, hvilke overvejelser om valg og fravalg, der har fundet sted – og om søgningen har været udtømmende.

Logbogen (hvor de studerende som oftest bramfrit fortæller om frustrationer og erobringer) har imidlertid givet både underviser og bibliotekar et kig ind i de studerendes måde at forholde sig til informationssøgeprocessen på og kendskab til, hvor der skal sættes ind.

Den faglige erfaring er, at logbøgerne i høj grad har skærpet indsigten i, hvor tilfældigt, usystematisk og u-fagligt de studerende til at begynde med søger deres informationer. Og hvordan logbogen tvinger dem til selvindsigt i, hvad de faktisk gør/har gjort – og dermed sporer dem ind på at gøre det bedre.

Resultatet er en voksende professionalisme i informationssøgningen. På baggrund af logbogsforløbet ønskes nu flere trin tilføjet; ved indgangen til kandidatuddannelsen og ved indledningen til specialeskrivningen.

Værd at overveje

 • At få logbogsforløbet indskrevet i studieordningen, så det ikke bliver personafhængig og så udviklingen af de studerendes informationskompetence bliver en fælles opgave
 • Undervisningen i informationssøgning bør gøres obligatorisk; dels så man undgår logbøger, der har karakter af dagbogsnotater, dels så opgaven bliver præcist formuleret for både studerende og undervisere
 • Forløbet skal koordineres mellem underviser og bibliotekar i forhold til forventninger og kompetencefordeling
 • Kursus i RefWorks: Kurset komplimenterer logbogsforløbet – og vice-versa: Logbogsforløbet  synliggør fordelene ved et referencehåndteringsværktøj for den studerende.

Om logbog i studieordningen

Litteraturhistorisk Intro.

Til opgaven knyttes en refleksion over metode i forbindelse med informationshåndteringen i form af en logbog på maksimalt 1 side.

 

Periodestudie

Til opgaven knyttes en refleksion over metode i forbindelse med informationshåndteringen i form af en logbog, der skal synliggøre søgeprofil, søgestrategi og andre informations- og litteraturrelaterede overvejelser. Logbogens omfang er 1 side.

SØG

Jette Bohn

Bibliotekar
M
H bygn. 1582
P +4591356438