Diskussion af læringsmål med Jigsaw

Fag: Uddannelsesvidenskab. Kursus: Forvaltning i et uddannelsesvidenskabeligt perspektiv. Studieniveau: Kandidat. Holdstørrelse: Ca. 80.

Motivation for aktiviteten

Mange studerende bruger ikke deres fags læringsmål aktivt i forberedelse til undervisning og eksamen, fordi de opleves abstrakte og svære at forstå. Underviseren kan hjælpe studerende til at forstå indholdet i læringsmålene ved at gøre dette indhold til genstand i undervisningen.

Centrale læringsmål for kurset

Viden:

 • om offentlig forvaltning og forvaltningens opbygning, nyere historie og funktionsmåde samt modulets grundlæggende teorier, metoder og sagsforhold.
 • om forholdet mellem embedsmænd og det politiske system på de forskellige områder nationalt og internationalt, herunder forskellige forvaltningslogikker- og funktioner med særlig vægt på uddannelsesområdet.

Færdigheder: 

 • i at identificere, beskrive og analysere teoretiske og praktiske implikationer af forskellige forvaltningsproblemstillinger, herunder at sammenligne og identificere forskelle og ligheder, styrker og svagheder.
 • i at anvende teorier og metoder på en given problemstilling eller et givent sagsforhold.

Kompetencer

 • til at dokumentere og selvstændigt vurdere juridiske og andre forvaltningsmæssige omstændigheder og implikationer.
 • til at formidle og selvstændigt vurdere modulets teorier og metoder og deres anvendelsesområder i et komparativt perspektiv.

Centrale læringsmål for aktiviteten

Studerende får viden om det konkrete indhold i et moduls læringsmål ved at diskutere dem i grupper og i plenum. Aktiviteten kan bruges på alle fag, fx første undervisningsgang. Formålet med denne 20-30 minutters aktivitet er, at studerende skal komme til at forstå fagets læringsmål og til at bruge dem aktivt i forberedelse til undervisning og eksamen.

Beskrivelse af aktiviteten

Aktiviteten er en jigsawøvelse, hvilket vil sige, at studerende arbejder i to forskellige grupper i løbet af øvelsen. Først en hovedgruppe, som diskuterer en opgave. Dernæst en ekspertgruppe, som består af ét medlem fra hver hovedgruppe, og som skal arbejde med en opgave, hvis løsning afhænger af input fra de forskellige hovedgruppers repræsentanter.

Udførelse af øvelsen:

 • I et antal hovedgrupper svarende til antal læringsmål diskuterer de studerende hver et læringsmål i 5 minutter. Hver studerende får udleveret ét læringsmål printet på farvet papir. Hvert læringsmål har sin egen farve, så i hovedgrupperne har alle studerende den samme farve papir.
 • I ekspertgrupper bestående af en repræsentant fra hver hovedgruppe diskuterer de studerende alle læringsmål i 10 minutter. Nu har alle studerende forskellige farver papir.
 • I plenum fremlægger ekspertgrupperne deres forståelse af læringsmålene, og der er mulighed for at stille spørgsmål til underviser i 15 minutter.

Udbytte af aktiviteten

Formålet med aktiviteten er at gøre læringsmålene forståelige for de studerende. I en interviewundersøgelse, der bl.a. undersøger, hvorvidt det formål er nået, siger størstedelen af de studerende, at de oplever aktiviteten som vigtig for deres forståelse af læringsmålene. De udtrykker, at de har behov for, at læringsmålene får en sådan indgående behandling, og at en gennemgang af læringsmål som bullets på et PowerPoint-slide ikke er tilstrækkelig. De fleste studerende finder læringsmålene abstrakte og ser aktiviteten som en mulighed for konkretisering. At diskutere læringsmålene med sine medstuderende opfatter de som en mulighed for at få flere nuancer på de forskellige begreber i læringsmålene. At høre underviserens svar på spørgsmål tillægger de studerende også værdi, fordi underviseren kan forklare, hvad ord i læringsmålene betyder i det specifikke fags kontekst.

Værd at overveje

Det er vigtigt at bruge undervisningstid på et fags læringsmål. Men man skal passe på med at bruge for meget tid på dem, da det kan ødelægge studieglæden hos en stor gruppe studerende. Fokus på læringsmålene skal give de studerende forståelse og tryghed, men kommer der for meget fokus på læringsmål, så vil en del studerende reagere negativt, idet de får en opfattelse af, at alt i undervisningen drejer sig om eksamen. For at afviklingen af øvelsen kan blive så smidig som muligt, er det som nævnt en god idé at printe hvert læringsmål på hvert sit stykke papir i hver sin farve. Medlemmerne i hhv. hoved- og ekspertgrupperne kan således nemmere finde hinanden.

Videre læsning

 • Læs mere om hvordan Thomas Clausen og Helle Hvass har brugt Jigsaw til at diskutere læringsmål i blogindlægget Format understøtter læringsmål i undervisningen.
 • Læs mere om hvordan studerende forholder sig til og bruger læringsmål i artiklen ”Hvad lærer de studerende, at de skal lære? En undersøgelse af studerendes opfattelse af læringsmål”, Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift (2018).

SØG

Thomas Clausen

AdjunktDPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse - Uddannelsesvidenskab, Aarhus
M
H bygn. 1483, 430
P +4587162551
P +4593508630

Helle Hvass

KonsulentCenter for Undervisningsudvikling og Digitale Medier - Team for Didaktisk udvikling, Emdrup
M
H bygn. C, 014
P +4587151687
P +4523749659