Specialeideer på kandidatintro

Fag: Alle sprogfagene. Kursus: Kandidatintro-workshop. Studieniveau: KA 1. semester. Holdstørrelse: Ca. 20.

Motivation for aktiviteten

Mange studerende tænker først på specialet og mulige emner kort før, de skal i gang med at skrive det, men det vil være en fordel, hvis de allerede har afsøgt nogle ideer i løbet af deres kandidatuddannelse. 

Centrale læringsmål for forløbet

  • At give de studerende overblik over hele KA-forløbet og gøre dem bevidste om de afgørende tidspunkter for valg af profil og eventuelt  praktiksted eller mål for udlandsophold
  • At igangsætte processen omkring karriereønsker.

Centrale læringsmål for aktiviteten

At sætte de studerende i gang med at reflektere over mulige specialeemner, og på den måde gøre dem mere bevidste om deres egen faglighed, og sætte dem i stand til mere kvalificeret at vælge valgfag osv. på kandidatuddannelsen.

Beskrivelse af aktiviteten

Aktiviteten består af en workshop á to timer, der indgår som et element i kandidatintroduktionen for alle nye kandidatstuderende på sprogfagene. På workshoppen præsenteres de studerende for nogle generelle pointer omkring skrive- og idégenereringsprocesser, og derudover består workshoppen af to hovedelementer: en øvelse til idégenerering og en præsentation af specialetyper med eksempler.

Øvelse

De studerende får hver et ark med en tilgang til emneideer (fx viden fra tidligere fag, fritidsinteresser eller undersøgelsesmetoder). Ud fra arket arbejder de individuelt i fx fem minutter, hvor de skriver alle de ideer, de kan komme i tanker om. Herefter sættes de sammen i par, hvor de præsenterer deres ideer for hinanden, giver sparring og videreudvikler på ideerne i fx 10 min. Man kan stoppe øvelsen her, eller man kan lade dem gøre det samme igen med udgangspunkt i en ny tilgang. Til sidst vælger alle en idé ud, som præsenteres (meget kort) på en runde i plenum. Her er det vigtigt at understrege, at det foreløbig bare er meget løse ideer, og at der helt sikkert vil være forskel på, hvor de er i deres tankeproces omkring dem. Nogle vil måske blot være kommet frem til, at det kunne være spændende at beskæftige sig med en bestemt roman eller lave noget, der kombinerer to fag, mens andre vil have mere udfoldede ideer.

Præsentation af specialetyper

Workshoppen afsluttes med, at de studerende præsenteres for, hvilke typer af specialer man kan skrive på faget med konkrete eksempler på tidligere studerendes specialeemner.  

Udbytte af aktiviteten

Allerede her helt i starten af kandidatuddannelsen viser det sig, at de studerende har mange ideer til mulige faglige emner, de kunne tænke sig at arbejde med, og gennem øvelserne bliver dette også tydeligere for dem selv. De bliver mere bevidste om, hvordan de kan bruge hinanden til faglig sparring, og ved at høre hinandens ideer og blive præsenteret for de forskellige specialetyper får de samtidig en fornemmelse af bredden i deres faglighed.

Værd at overveje

Det er vigtigt at understrege over for de studerende, at de ideer, de får, selvfølgelig ikke er bindende, og at det er vigtigt at være åben over for at opdage nye områder af fagligheden og få nye interesser, efterhånden som de kommer længere i kandidatforløbet. Formålet er ikke, at de lægger sig fast på et specialeemne allerede ved kandidatuddannelsens start men at vise, at de allerede har mange ideer, og give redskaber til, hvordan de kan arbejde med at videreudvikle på disse eller få nye ideer frem mod specialeskrivningen, så de ikke starter fra bunden, den dag de skal i gang med specialet.

Idégenereringsøvelsen kan eventuelt kombineres med en nonstopskrivningsøvelse, hvor de skriver i fx fem minutter om den ide, de har valgt ud, for at komme lidt længere med den. Teksten, de skriver her, har udelukkende til formål at skubbe dem videre i deres tankeproces, den skal ikke vises til andre.

Handouts

Disse handouts giver en række tilgange til, hvordan man systematisk kan nærme sig et opgave- eller specialeemne, og de er velegnede til at arbejde med i en workshop:

  1. Hvad vil du gerne lave bagefter? (pdf)
  2. Valg af stof (pdf)
  3. Brug din viden fra tidligere fag (pdf)
  4. Find inspiration i aktuelle diskussioner (pdf)
  5. Få inspiration fra din fritid (pdf)
  6. Hvilke undersøgelsesmetoder vil du bruge? (pdf)

Øvelser fra Studypedia

Nonstopskrivning

Prøv Studypedias nonstopskrivningsøvelse. Øvelsen varer mellem 15-30 mimutter. 

Emnevalg på Studypedia

Studypedia kan give inspiration til at finde et emne til specialet.

Specialeeksempler

  

SØG

Sven Halse

Lektor
M
H bygn. 1481, 546
P +4587163526
P +4529438469