Specialevejledning: Match af specialeskrivere og -vejledere

Fag: Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Psykologi. Kursus: Specialekoordination. Studieniveau: Kandidatuddannelse /speciale. Holdstørrelse: 170 - 200.

Motivation for aktiviteten

For at forbedre mulighederne for at alle kandidatstuderende kan komme godt i gang med specialeprocessen, og for at forbedre vejledernes muligheder for at planlægge deres arbejdstid i forhold til vejledning, bruger vi en koordineret vejledningstildeling.

De studerende skal, til en fastsat tidsfrist hvert semester, ansøge om at få tildelt en vejleder indenfor et nærmere angivet emneområde. Denne koordinerede vejledningstildeling letter arbejdet for såvel studerende, der søger en vejleder, som for de ansatte, der er potentielle vejledere.

Aktivitetens formål

At tilbyde studerende relevante specialevejledere så den enkelte studerende påbegynder og kan gennemføre arbejdet med specialet, som det er tiltænkt i studieordningen for Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, og at få vejlederressourcer til at dække behovet for vejledning kombineret med at studerende påbegynder deres specialer på meget forskellige tidspunkter i studieåret.

Nogle studerende tager selv kontakt til vejledere, andre gør ikke, hvilket gør det vanskeligt at planlægge og prioritere vejlederressourcer til netop specialestuderende. 

Fra indførelsen af krav om specialekontrakter som forudsætning for vejledning og eksamen har der været tendens til, at mange studerende har udskudt specialekontrakten længst muligt for at undgå at miste eksamensforsøg. Derfor blev det væsentligt, at studerende hurtigt skulle have mulighed for at blive tilknyttet et vejledningsforløb, der kunne støtte og bidrage til at målrette specialearbejdet. På kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi er de fastansatte videnskabelige medarbejdere ofte også for få til at dække det store behov for vejledning (pga. det store antal specialestuderende).

I praksis betød det at de studerende førhen ofte måtte henvende sig til mange forskellige potentielle vejledere, før det lykkedes dem at få en aftale om vejledning. Ydermere favoriserede denne organisering de studerende, der var gode og hurtige til at kontakte vejledere. For instituttets videnskabelige medarbejdere blev det ofte vanskeligt at undgå at påtage sig for meget vejledningsarbejde, hvilket blandt andet medførte en meget uhensigtsmæssig overbelastning af en del af personalet.

  Aktivitetens forløb

  • Specialekoordinator oplyser på BlackBoard de studerende om, hvornår i semestret der er frist for at søge en specialevejleder i det følgende semester (fx 8.12 for specialevejledning i følgende forår/ 15.06 for specialevejledning i følgende efterår). Se oplysning til studerende om frist for at ansøge om specialevejleder i boksen til højre.
  • Specialekoordinator / specialestudiesekretær gør skema til ansøgning om specialevejleder tilgængeligt for studerende på BlackBoard. Se skema til studerendes ansøgning om specialevejleder i boksen til højre.
  • Specialekoordinator / specialestudiesekretær undersøger hvilke vejlederressourcer, der er til rådighed på uddannelsen ved at sende forespørgsel til potentielle vejledere tilknyttet uddannelsen. Se brev til potentielle vejledere i boksen til højre.
  • De studerende ansøger om at få en specialevejleder ved at udfylde skema før tidsfristens udløb
  • Specialekoordinator / specialestudiesekretær samler besvarelser fra potentielle vejledere og ansøgninger om specialevejledning fra studerende
  • Specialekoordinator / specialestudiesekretær fordeler ud fra studerendes ansøgninger de vejleder-ressourcer der er til rådighed
  • Specialekoordinator / specialestudiesekretær oplyser studerende om, hvem de har fået tildelt som vejleder i deres speciale, at vejledningen begynder i det følgende semester, og at specialekontrakt skal være udfyldt og underskrevet senest 3 uger efter første vejledning.

  Udbytte af aktiviteten

  Efter indførelsen af fælles frist for ansøgning om specialevejledere er det blevet muligt for potentielle vejledere at prioritere og planlægge specialevejledning i forhold til andre opgaver. Det har lettet arbejdsplanlægningen for den enkelte medarbejder og givet de studerende langt bedre mulighed for at planlægge og få vejledning i specialet. Studerende skal ikke længere henvende sig til mange forskellige og være afhængige af held for at få en specialevejleder. Samtidig støtter og presser ansøgningsfristen studerende til at forholde sig til og planlægge deres specialearbejde så de kommer i gang hurtigere end tidligere, forudsat at vejledningssamarbejdet fungerer. For størstedelen af de studerende er dette en stor fordel.

  Det er desuden nu blevet muligt at tilbyde fælles specialeseminarer hvor de studerende introduceres til formalia vedrørende speciale og afslutning af uddannelsen, overvejelser om etik og anmeldelse til Datatilsyn, kvalificering af deres problemformuleringer, litteratursøgning og øvrigt arbejde med State of Art, deres undersøgelsesdesign, teori, metode og analyse. Studerende melder tilbage at disse seminarer er en stor både faglig og social støtte i arbejdet med specialet. Seminarerne er relevante for mange da deres arbejdsprocesser i højere grad er parallelle efter at specialevejledning påbegyndes i begyndelsen af hvert semester, hvilket er blevet muligt gennem indførelsen af ansøgning om specialevejledning.

  Procedurens tidsfrister ser dog ud til at bidrage til at nogle studerende udsættes for betydeligt tidspres, og der er eksempler på at specialestuderende som følge af stress forsinkes i specialearbejdet. Desuden har betoningen af at specialekontrakter skal udfyldes tidligt i vejledningsforløbet ført til en stigning i antallet af kontraktforlængelser sammenlignet med tidligere, hvor studerende først skrev kontrakt senere i forløbet. Dermed er den faktiske tid til arbejde med og vejledning af specialer blevet synlig.

    

  Søg

  PURE fejl
  PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.