Vejledning om vejledning

Fag: Kandidatuddannelsen i Pædagogisk filosofi. Kursus: Pædagogisk antropologi og pædagogisk sociologi. Studieniveau: Kandidat. Holdstørrelse: 50-100

Motivation for aktiviteten

Vi ønskede at gøre rammerne for den faglige vejledning mere tydelige. En undersøgelse på Institut for Uddannelse og Pædagogik i 2009 viste, at mange undervisere og studerende ikke vidste hvilke retningslinjer, der var for vejledning.

Særligt om uddannelsen

Vores kandidatuddannelser rekrutterer primært fra pædagogiske professionsuddannelser. 95% af de nye studerende har primært en bachelor som lærer, pædagog eller en sundhedsprofession. Når de starter på kandidatuddannelsen, er det første gang de møder universitetet i uddannelsesmæssig sammenhæng.

Aktivitetens formål

Det overordnede mål er at udbrede kendskabet til vejledningens formelle og uformelle rammer for de studerende.

Ambitionen for studenteraktiviteten er at få de studerende til at benytte mulighederne for vejledning i fuldt omfang og mindske deres usikkerhed omkring, hvad vejledningen er for en størrelse. I et større perspektiv er målet både at mindske frafaldet og skabe dygtige studerende. Det vurderer vi, at god vejledning er med til.

Beskrivelse af aktiviteten

Vi har produceret en film om vejledning på baggrund af to fokusgruppeinterviews med studerende og vejledere. Filmen viser, at der er forskellige forventninger til vejledning, at der er forskellige praksisser i vejledningssituationen, og at der eksisterer forskellige dannelsessyn mellem undervisere og studerende. Filmen danner baggrund for diskussionen.

Derudover har vi:

Vejledning om vejledning

  • Forud for de studerendes første vejledningsforløb inviteres alle studerende til "vejledning om vejledning". Det er en god idé at afholde det i undervisningstiden, så man signalerer, at det er vigtigt, ellers er det vores erfaring, at mange udebliver. Derfor skal der sættes ekstra tid af allerede på undervisningsplanen. Det er vigtigt, at det ikke er en vejleder, der holder oplægget, da de studerende spørger mere frit, når det ikke er en person, der senere skal vurdere dem. Studievejledningen eller studenterrepræsentanter fra uddannelsesfagudvalg er oplagte kandidater til opgaven.
  • Oplægsholderen fortæller kort om de formelle retningslinjer for vejledning; fx hvor meget tid der er afsat, og på hvilke moduler på uddannelsen man kan få vejledning.
  • Dernæst vises filmen om vejledning. Man kan enten vælge at vise den i sin helhed, eller tage ét afsnit ad gangen.
  • Filmens temaer diskuteres med de studerende. Oplægsholderen fortæller om de mere uskrevne regler, der er for vejledning, og hvordan man skal forholde sig til dem: fx hvilke barrierer man kan møde i sin vejledningsproces, og hvordan man skal takle dem. Der kan også være myter som kan afkræftes, fx at vejledere ikke har tid til de studerende, eller at det er en regel, at man kun kan komme til vejledning, hvis man har sendt noget på skrift til vejlederen. Læs mere om hvilke temaer vi fandt relevante at diskutere i vores film.
  • Afslutningsvis deles brochuren Vejledning om vejledning ud. Den deles først ud til sidst for ikke at forstyrre opmærksomheden.

Udbytte af aktiviteten

De fremmødte studerende udtrykte generelt stor tilfredshed med at få rammerne på plads og gav udtryk for, at det havde aflivet nogle af de negative myter, som de havde hørt om vejledning, fx at vejlederne ikke har tid til at vejlede.

Der var en del studerende, der ikke mødte op. Særligt på den uddannelse hvor de først skulle have vejledning til foråret, og derfor ikke fandt tidspunktet relevant. De studerende, der mødte op fremhævede selv, at det var fordi, de netop havde afsluttet deres første vejledningsforløb og derfor havde oplevet at mangle en klarlæggelse af rammerne.

Vejledning uden film

Man kan sagtens gennemføre aktiviteten uden at vise en film. Hvis man ønsker at bruge film på samme måde som beskrevet i aktiviteten, vil jeg anbefale, at man laver en film med egne undervisere og studerende, da der er stor forskel på uddannelserne, vejledningskulturer og studentertyper.

Vejledningens rammer

Herunder kan du se et uddrag af "Video om vejledning", som er udarbejdet til intern brug på Institut for Uddannelse og Pædagogik.

Søg

Bidragyder

Tilde Mette Juul, Center for Ungdomsforskning, Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet