Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Entreprenørskab

Overblik

Entreprenørskab berører dimensionerne handling, kreativitet, omverdensrelation og personlig indstilling. Entreprenørskab kan både forstås som en faglighed i sig selv og en metode til brug i en anden faglighed.

  

Entreprenørskab lægger op til tværfaglighed

Entreprenørskab er født som et tværfagligt felt, og der er således muligheder for at arbejde med mange forskellige dimensioner. Fonden for Entreprenørskab har udpeget fire dimensioner i entreprenørskabsundervisningen med tilhørende læringsmål på forskellige uddannelsesmæssige niveauer. Det drejer sig om: Handling, kreativitet, omverdensrelation og personlig indstilling. Man kan arbejde med én eller flere af disse dimensioner i entreprenørskabsundervisning eller ved brug af entreprenørskab i undervisningen.   

Typer af entreprenørskabsundervisning

Entreprenørskab kan både være en faglighed i sig selv og en metode, der kan tilegnes og anvendes i andre fag. Man skelner typisk mellem følgende hovedkategorier af undervisning inden for feltet:

  • Om: Undervisning om iværksætteren/entreprenøren, entreprenørielle virksomheder, det entreprenørielle økosystem, entreprenørskab som forskningsfelt m.m. Denne form for entreprenørskabsundervisning ligner al mulig anden universitetsundervisning og kan godt være traditionel med hovedvægt på forelæsninger.
  • For: Undervisning af denne type har et klart formål om at få flere højtuddannede til at starte virksomhed og sekundært andre typer af initiativer. Derfor er der fokus på, at den studerende lærer at beherske forskellige metoder, redskaber og teknikker, som man forventer, vil gavne i et entreprenørielt projekt. For at øge sandsynligheden for at de studerende beslutter sig for at afprøve entreprenørskab som karrierevej, arbejdes der også med deres mindset.
  • Igennem: De studerende tilegner sig ved denne type af entreprenørskabsundervisning overvejende viden, færdigheder og kompetencer inden for entreprenørskab ved selv at gennemgå en entreprenøriel proces i undervisningen. Der er typisk tale om en sikker proces, hvor underviseren opstiller visse rammer, begrænsninger samt støtteforanstaltninger, og processen kræver ikke formel etablering af en virksomhed. Typisk suppleres den entreprenørielle proces med teoretiske input og øvelser, men det er processen, der er styrende for forløbet.
  • Indlejret: Her indlejres entreprenørielle elementer i andre fag og kurser, der således får et entreprenørielt præg. På denne måde er det muligt at give studerende, der ikke har plads til entreprenørskabsfag i deres fagsammensætning, nogle entreprenørielle kompetencer. Her er der tale om entreprenørskab i undervisningen, så det bliver en metode i en anden faglighed.

Opdagende eller skabende undervisning

Entreprenørskabsundervisningens form og indhold afhænger også af, hvordan man definerer entreprenørskab. Hvis du tager udgangspunkt i en forståelse af entreprenørskab som primært en opdagelsesproces, vil det ofte være relevant at lade de studerende få indblik i, hvordan succesfulde entreprenører har opdaget muligheder gennem casearbejde, hvorefter de selv kan øve sig i at spotte uudnyttede muligheder. Din undervisning kan også tage udgangspunkt i entreprenørskab som en skabende proces, hvor fokus med fordel kan være at træne de studerende i at indgå i kreative processer, der resulterer i nye værdiskabende muligheder.

  

Overvej som underviser

  • Hvilken tilgang til entreprenørskabsundervisning passer bedst ind i dit forløb (om, for, igennem eller indlejret samt opdagende vs. skabende)?
  • Hvordan passer tilgangen til den tid, som er til rådighed?
  • Hvilke dimensioner vil du fokusere på i undervisningen?
  • Hvad betyder inddragelsen af entreprenørskab for din lærerrolle?

Videre læsning

Pittaway, L & Edwards, C 2012, ’Assessment: examining practice in entrepreneurship education’, Education + Training, vol. 54, no. 8/9, pp. 778-800.

Rasmussen, A et al. 2015, ‘Taksonomi i Entreprenørskabsuddannelse - perspektiver på mål, undervisning og evaluering’, Fonden for Entreprenørskab

Sarasvathy, SD. & Venkataraman, S 2011,’Entrepreneurship as Method: Open Questions for an Entrepreneurial Future’ Entrepreneurship Theory and Practice, vol. 35, no. 1, pp. 113-135.

Sparre, K & Færgemann, HM 2016, ‘Towards a broader concept of entrepreneurial journalism education. Starting with everyday practice’, Journalism Practice, vol. 10, no. 2, pp. 266-285.

Søg