Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Problemorienteret undervisning

Overblik

Problemorienteret projektarbejde er en fælles betegnelse for undervisningsaktiviteter, hvor de studerende mere eller mindre selvstændigt bearbejder en faglig relevant problemstilling. Projekter er handlingsorienterede i den forstand, at de studerende producerer nye erkendelser, fortolkninger eller løsninger.

  

Problemorienteret undervisning

Problemorienteret undervisning indeholder aktiviteter, hvor de studerende mere eller mindre selvstændigt bearbejder en faglig relevant problemstilling. Der skelnes mellem forskellige typer af problemer, hvor kompleksiteten i bearbejdningen af de fire typer er stigende fra beskrivende over analytisk og problemløsende til innovativ (Se figuren til højre).

Projektarbejde er kendetegnet ved både at være målrettede, dvs. drevet af en konkret erkendelsesinteresse og er derfor styret af projektets problemformulering, samt åbne i udfaldsrum, dvs. at det konkrete resultat af projektet ikke er defineret på forhånd men bliver til gennem processen.

Virkelige problematikker

Projektdidaktikken har tradition for et stærkt fokus på “virkelige problemer”, hvor problematikker identificeres uden for uddannelsessystemet. Brugen af virkelige problemstillinger giver de studerende mulighed for at anvende deres faglige kundskaber på nye og konkrete problemstillinger, hvilket understøtter oplevelsen, hvorledes fagligheden kan anvendes i praksis. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at virkelige problemer oftest skal skæres til for at matche undervisningens formål og de studerendes forudsætninger.

Handlingsorienteret undervisning

Projektarbejde er handlingsorienteret og kræver deltagerstyring, hvilket indebærer, at de studerende har større eller mindre frihedsgrader i definition af projektets problemstilling, indhold, metoder eller arbejdsformer, samt at de studerende selv er med til at producere nye erkendelser, fortolkninger eller løsninger.

Undervisning der har en handlende omgang med indholdet kan tage flere former. Udover det problemorienterede projektarbejde rummer problembaseret læring (PBL), casearbejde samt opgaveløsning også klare handlingsdimensioner, men bygger på forskellige didaktiske principper.

Faglig selvstændighed

De studerende skal i projektarbejde selvstændigt identificere behov for og tilegne sig ny viden, hvilket understøtter deres selvregulerede læring. Dette fordrer dog, at projektarbejdet tilrettelægges på en måde, så de studerende ikke kan bearbejde problemstillingen med deres eksisterende viden, og kræver at de studerende både skal udvikle deres faglige kompetencer og studiekompetencer. Projekter, der gennemføres i grupper, har desuden potentiale til at udvikle de studerendes evne til professionelt og læringsorienteret samarbejde. I det projektorienterede arbejde skal de studerende derudover kunne identificere relevante problemstillinger samt udvælge og prioritere fagligt indhold, og kunne strukturere samt refleksivt vurdere indhold og (sam)arbejdsprocesser.​ Projektorienteret undervisning kan understøttes systematisk af underviseren allerede tidligt på uddannelsen, men er en krævende undervisningsform for både underviserens planlægning heraf og de studerendes arbejde hermed. 

Overvej som underviser

  • Hvilke typer af problemstillinger passer til dit fags formål og de studerendes forudsætninger?
  • Hvilke frihedsgrader skal projektet rumme, dvs. hvad er lagt fast og hvad bestemmer de studerende selv?
  • Hvordan skal grupperne sammensættes?
  • Hvordan sikrer du, at de studerende ikke blot arbejder med det faglige indhold, men også systematisk udvikler deres projektkompetencer (og deres selvreguleret læring)?
  • Hvad er din rolle som underviser og hvordan samt hvornår vil du organisere vejledning og feedback i forbindelse med projektarbejdet?

Værktøjer

Under udvikling

Praksiseksempler

Under udvikling

Videre læsning

  • Berthelsen, J., Illeris, K., & Poulsen, S. C. (1996). Grundbog i projektarbejde. Teori og praktisk vejledning. København: Unge Pædagoger.
  • Gudjons, H. (2008). Handlungsorientiert Lehren und Lernen. Schüleraktivierung, Selbsttätigkeit, Projektarbeit. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
  • Keiding, T. B. (2008). Projektmetoden - en systemteoretisk genbeskrivelse. Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, 3(5), 22-29.
  • Keiding, T. B., & Wiberg, M. (2013). Handlingsorienteret didaktik. In A. Qvortrup & M. Wiberg (Eds.), Læringsteori og didaktik (pp. 332-352). København: Hans Reitzel.
  • Kilpatrick, W. H. (1918). The Project Method: The Use of the Purposeful Act in the Educative Process. Teachers College Record, 19(4), 1-10. 

Søg

Tina Bering Keiding

Lektor
M
H 1483, 619
P +4587163602
P +4524424656