Online skriftlig underviserfeedback

Kort beskrivelse 

Denne øvelse faciliterer en situation, hvor feedbacken til de studerendes opgave synliggøres ved hjælp af en online tjeneste som eksempelvis Google Docs. På denne måde kan de studerende se hinandens afleveringer og den feedback underviseren giver dem, og på den måde forbedre deres skriftlighed i fællesskab gennem online skriftlig samarbejde.

Motivation

Formålet med aktiviteten er at give de studerende tekstnær skriftlig feedback på øvelser, opgaver eller delafleveringer. Ved at gøre både afleveringer og underviserfeedback tilgængelige for alle studerende, får de studerende samtidig indblik i hinandens arbejde og kan lære af underviserens feedback til andre studerende. Det giver de studerende mulighed for både at genkende egne fejl i andres afleveringer, og lade sig inspirere og forbedre eget skriftligt materiale ved at se deres medstuderendes produkter. På denne måde kan ellers oversete faglige forventninger til de studerendes opgave blive italesat, og det kan potentielt skabe et rum, der indbyder til flere refleksive observationer og spørgsmål.

Udfør øvelse 

  • Du skal som underviser oprette en blog eller en fælles mappe i Google Drive, hvor de studerende kan aflevere. Med Google Docs kan du lade dem dele et link til deres dokument, så alle kan få adgang.
  • De studerende skal derefter individuelt eller i grupper udarbejde og uploade deres skriftlige aflevering eller andre typer af opgaver, som du som underviser vurderer kunne være interessante at udføre denne type feedback med.
  • Som underviser giver du skriftlig feedback til hver studerende eller gruppe. Dette gøres i den åbne og fælles online tjeneste, hvor feedbacken er synlig for de andre studerende.
  • En opsamling på mere generel feedback og eventuelle indsigter fra øvelsen kan eventuelt gennemgås i den efterfølgende undervisningsgang.

Variationsmuligheder:

  • Du kan opfordre de studerende til kommentere på dine observationer undervejs, og dele deres egne kritikpunkter på deres medstuderendes afleveringer. På denne måde kan øvelsen også foregå som peer feedback.

Du skal bruge:

Du kan bruge Google Docs eller en lignende tjeneste, for eksempel et forum med kommentarfunktion eller en blog. 

Værd at overveje:

  • Overvej om omfanget af de studerendes afleveringer skal begrænses, hvis der er mange studerende og det bliver svært for dig at nå at give feedback på alle afleveringer.
  • Overvej hvordan du vil håndtere hvis en eller flere studerende er utilpas med at lade deres afleveringer blive kritiseret, hvor andre kan se kritikken, eller overvej hvordan du kan skabe en atmosfære, hvor fejl er tilladte og feedback og kritik er værdsat af de involverede.

Søg