Aarhus Universitets segl

Prøveformer

Overblik

Den prøveform, der er valgt for et givet kursus, skal tilgodese flere forskellige hensyn. Først og fremmest skal den give mulighed for pålidelig udprøvning af de faglige mål. Dette er vigtigt både for de studerendes læreproces, retssikkerhed og som en del af kvalitetssikringen af uddannelserne over for omverdenen.

Hvad bør man som underviser vide om prøveformer

Prøveformen er fastlagt i studieordning/kursuskatalog og kan ikke ændres uden studienævnets godkendelse. I dagligdagen er prøveformen, ligesom de faglige mål, således en rammefaktor for planlægning og gennemførelse af undervisning.

Underviser har dog mulighed for at lade de studerende øve sig gennem kurset f.eks. ved at bruge formativ bedømmelse på undervisningsaktiviteter, der spejler elementer fra den afsluttende eksamen. Det kan f.eks. være at træne mundtlighed hvis faget har mundtlig afsluttende prøve.

Hvis du er i tvivl om hvordan du kan arbejde med en given prøveform, så tag gerne fat i de respektive fakultetskoordinatorer på CED.

Prøvedesign

Inden for den prøveform, der er fastlagt i studieordningen skal du som underviser træffe en række praktisk-didaktiske valg.

 • Først og fremmest skal du være sikker på at prøven udformes og gennemføres så den giver mulighed for at vurdere den studerendes præstation i forhold til de faglige mål. Rummer studieordningen et mål om at den studerende skal kunne vurdere pålideligheden af et videnskabeligt udsagn, kan prøvespørgsmålene ikke udelukkende åbne for svar af redegørende karakter. Det vigtige spørgsmål er er således: Kan alle faglige mål udprøves i det valgte prøvedesign?
 • Derudover skal du tage stilling til det indholdsmæssige fokus i prøvedesignet. Hvilke spørgsmål, emner, cases eller problemstillinger er bedst egnede til at udprøve et givet fagligt mål.  
 • Endelig skal du være sikker på, at det konkrete prøvedesign kan afvikles inden for de rammer studieordningen sætter op. Det vigtige spørgsmål er således: Kan det valgte prøvedesign afvikles inden for de givne rammer?

For at støtte de studerendes læreproces er det vigtigt at fagets undervisningsaktiviteter støtter de faglige mål og de studerendes læring frem mod den afsluttende prøve (alignment). Desuden kan du med fordel tilrettelægge undervisningsaktiviteter for de studerende, som bruger de faglige mål som afsæt for feedback på forskellige opgaver eller produkter.

Prøveformernes individuelle potentialer

Herunder præsenteres 4 overkategorier af prøveformer, der hver indeholder specialiserede underkategorier. Disse forskellige måder at udprøve de studerende har alle forskellige fordele og ulemper, og indeholder potentialet for vidt forskellige former for læring og vurdering af præstationer. De kan teste forskellige vidensformer, færdigheder og kompetencer, og kan understøtte bestemte studiestrategier. For at kunne lavet et godt prøvedesign inden for den prøveform, der er fastlagt i studieordningen, kan det være nyttigt at kende lidt til de enkelte prøveformers muligheder og begrænsninger ved at trykke på hvert af de nedenstående overskrifter vil de fire overkategorier blive udfoldet med potentielle fordele, ulemper og eksempler på underkategorier.

Skriftlige prøver

Skriftlige prøver er prøver hvor de studerende giver en skriftlig besvarelse på et eller flere spørgsmål eller opgavebeskrivelser, der kan variere i længde. Det skriftlige format er forholdsvis omkostningsfrit og kræver ikke den samme slags planlægning som de mundtlige prøver, da de studerende enten arbejder med deres egen tidsplan, eller alle kan samles til en skriftlig stedprøve i et allokeret tidsrum.

Adskillelsen af censorer, eksaminator og studerende i tid og sted gør at der ikke er mulighed for at stille opfølgende spørgsmål til den studerendes besvarelse, og en tydelig opgavebeskrivelse er derfor afgørende for at sikre besvarelser uden misforståelser.

Skriftlige prøver kan være gode til at udprøve de studerendes viden og nogle former for færdigheder. I skriftlige prøver kan studerende rapportere arbejde på alle taksonomiske niveauer, men vil have svært ved at afspejle mere fysiske og kreative færdigheder og kompetencer.

Eksempler:

Mundtlige prøver

Mundtlige prøver indebærer den studerendes mundtlige besvarelse på spørgsmål eller opgavebeskrivelser, der kan være givet med eller uden forberedelsestid (og forskellig grad af hjælpemidler). Mundtlige prøver giver eksaminator og eksaminand mulighed for at have en samtale eller diskussion om et givet emne, og tillader derfor opfølgende spørgsmål og løbende mulighed for at justere udprøvningen for bedst at udprøve den studerende.

Særligt for mundtlige prøver er eksaminators rolle i prøven, og man bør som udspørger reflektere over hvordan man kommunikerer under mundtlige prøver. Man bør bl.a. tænke på at:

 • Give den studerende mulighed for at vise hvad vedkommende kan og ved i forhold til de faglige mål
 • Give den studerende en tryg indgang til prøven, ved at starte spørgsmål og opgaver på lavere taksonomiske niveauer.
 • Stille forholdsvis korte spørgsmål og give den studerende tid til at tænke, således at den studerende får mest mulig taletid, og så man som eksaminator ikke ender med at “undervise” til prøven.

Mundtlige prøver kan som nævnt have forberedelsestid, og der kan være en grad af tilfældighed, når den studerende eksempelvis “trækker” et spørgsmål. Med større tilfældighed og kortere forberedelsestid opfordres den studerende til at kunne så meget af pensum som muligt udenad. Derimod kan en mundtlig eksamen med god forberedelsestid tillade den studerende at gå i dybden med et enkelt emne, og kan lade den studerende fremvise evner på højere taksonomiske niveauer.

Eksempler:

 • Mundtlig prøve med eller uden  forberedelsestid efter trækning af eksamensspørgsmål
 • Mundtlig prøve med udgangspunkt i en synopsis (kombination af skriftlig og mundtlig) 

Praktiske prøver

Praktiske prøver har primært til formål at teste praktiske færdigheder.

Ved at lade den studerende udføre praktiske opgaver tydeliggøres den studerendes færdigheder og kompetencer, og den praktiske prøves udformning kan give en meget konkret bedømmelsesramme, hvor det er tydeligt for både den studerende og eksaminator, hvorvidt prøven er lykkes og i hvilken grad.

Praktiske prøver kan være svære at planlægge og udføre, da de ofte kræver bestemte omstændigheder og teknologier til selve prøven, og derfor kan være mere krævende rent logistisk end både de mundtlige og de skriftlige prøver.

Eksempler:

 • Klinisk prøve, også kaldet OSCE (Objective Structure Clinical Examination)
 • Afprøvning i korledelse
 • Praktisk afprøvning af fysiske færdigheder

Kombination af prøveformer

Kombinerede bedømmelsesformer har til formål at give et bredere grundlag for bedømmelse. I forsøget på at udnytte fordelene ved flere forskellige prøveformer er målet at eliminere nogle af ulemperne og de blinde vinkler, der kan eksistere ved at vælge en enkelt prøveform.

Eksempler:

 • Synopsisaflevering med mundtligt forsvar
 • Mundtligt forsvar af ethvert praktisk eller skriftligt produkt

Overvej som underviser

Ift. planlægningen af din undervisning:

 • At arbejde med alignment mellem læringsmål, bedømmelsesformer og undervisningsaktiviteter, ift. kursusplanlægning, kan sikre at det der udprøves i kurset også kan sammenholdes med det de studerende bør lære gennem kurset.
 • Orientér dig i de officielle vejledninger og forskrifter, som er gældende for dit kursus, fakultet, universitet.

Hvis du involveres i studieordningsarbejde:

 • Lever prøveformen op til kravene om validitet og reliabilitet? Altså: giver prøveformen mulighed for at udprøve de studerende på den viden, de evner eller kompetencer som er beskrevet i læringsmålene på en fair og objektiv måde?
 • Bidrager prøveformen til variation på tværs af kurser?
 • Er den valgte prøveform gavnlig for de studerendes engagement, læring, og giver det mig mulighed for at give tilstrækkeligt formativ feedback?
 • Er der praktiske forhold der bør overvejes, eksempelvis tid, sted og tilgængelige resurser?

Aktiviteter

  Praksiseksempler

   Videre læsning

   Carless, D., 2015. Excellence in University Assessment. Routledge. London   Kontakt

   Skriv til redaktion bag AU Educate, hvis du har spørgsmål til indholdet eller har brug for sparring omkring din undervisning fra en af de mange dygtige fagfolk på Centre for Educational Development