Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Mentorundervisning

Fakultet: Arts. Uddannelse: Idéhistorie. Projekt: Mentorundervisning på Idéhistorie med fokus på kurserne De Filosofiske Idéers Historie I, De Jødisk-Kristne Idéers Historie og Studium Generale. Studieniveau: BA 1. semester. Holdstørrelse: ca. 25.

Motivation for aktiviteten

Studiemiljøundersøgelsen i 2011 viste problemer med ensomhed, manglende kontakt mellem årgangene, manglende faglig integration og dårligtfungerende studiegrupper. Samtidig oplever de studerende et behov for mere fokus på formidling, mere tekstnær undervisning og vejledning i skriveøvelser. 

Aktivitetens formål

Mentorundervisning har til formål at øge faglig integration, indføre studiegruppearbejde, træne idéhistorisk tekstlæsning og opgaveskrivning samt øve gensidig feedback. Derudover har projektet, gennem en fokuseret indsats på didaktik og pædagogik på Idéhistories første semester, til formål at gøre det nemmere for idéhistoriestuderende at møde andre studerende på tværs af årgange, øge deres følelse af at være en del af et større fællesskab på studiet og øge antallet af timer anvendt direkte på studiet.

Beskrivelse af aktiviteten

Mentorundervisningen på uddannelsens 1. semester består af fælles workshops hver anden uge, selvstændige møder mellem mentor og studiegruppe, skriveøvelsesworkshops og opgavecafe. 

 • Fælles workshops: Der afholdes fælles workshops hver anden onsdag, hvis umiddelbare mål har været at hjælpe til funderingen af velfungerende studiegrupper. Mentorerne har hver været tilknyttet én af årgangens 10 studiegrupper og har faciliteret forventningsafstemning mellem gruppemedlemmerne på første workshop-onsdag. Derudover har de talt med hver enkelt studiegruppe om, hvad gruppens mål og brug er eller kan være. Sideløbende har workshoppernes mål været at give de nye studerende et indblik i en - for begyndere - lettere diffus og sværthåndgribelig faglighed. Det er blandt andet gjort ved tekstlæsning med forskelligt fokus (en politisk idéhistorisk tekst, en klassisk filosofisk tekst, en filosofisk idéhistorisk tekst som perspektivering til det resterende pensum). Mentorerne har her foretaget instruktorlignende undervisning med introduktion, gruppearbejde og opsamling.
 • Selvstændige møder mellem mentor og studiegruppe: Mentorerne har jævnligt deltaget i studiegruppemøder med den studiegruppe, de har været tilknyttet. De har bl.a. deltaget i tekstdiskussion og vejledning i skriveøvelser.
 • Skriveøvelsesworkshop: I forlængelse af arbejdet fra onsdagsworkshopperne deltager mentorerne i en skriveøvelsesworkshop, som den ansatte instruktor i Studium Generale har afholdt. Her diskuterer mentorerne den forestående skriveøvelse med grupperne – udførelse, vigtige fokuspunkter etc.
 • Opgavecafé: Senere i december mødes mentorer og grupper til en opgavecafé, hvor 1. semesters opgave i 'De Filosofiske Idéers Historie I' (den første skriftlige eksamen), diskuteres. Diskussionen tager eksempelvis udgangspunkt i spørgsmål som "Hvad er centralt i teksten?", "Hvilke sekundærlitteratur kan man støtte sig til?" og "Hvordan skal begrebet udlægges?". 

Udbytte af aktiviteten

En uformel rundspørge blandt projektets deltagerne viser, at mentorprojektet har været med til at skabe større faglig bevidsthed og bedre integration mellem årgangene. De studerende føler en større tilknytning til faget, har tilegnet sig en større forståelse for, hvordan de formidler faget skriftligt og er blevet bedre kvalificeret til faglig diskussion i studiegrupperne. 

Studiemiljø-projekter: Bidraget er et af AU's Studiemiljø-projekter (SMU 2011).

Aktiviteter

  Praksiseksempler


   Links og materialer til praksiseksemplet:

   Materialer fra projektet

   Yderligere motivation for aktiviteten

   Resultater fra Studiemiljøundersøgelsen 2011: I studiemiljøundersøgelsen fra 2011 fik Institut for Filosofi og Idéhistorie helt horrible resultater: 20% føler sig ensomme i hverdagen, der er dårlig kontakt mellem årgangene, og de fleste har svært ved at få hold på deres faglighed og føle sig som en del af et fagligt miljø. Rigtig mange har ikke velfungerende studiegrupper.

   Egne erfaringer hos ældre studerende og i fagudvalgene: På både Filosofi og Idéhistorie er der megen fokus på indhold og meget lidt fokus på formidlingen af dette indhold. Tidligere erfaringer med projekter, der skal afhjælpe dette, har fra begge fag vist, at de fejler, da de ikke har været nære nok. Det har været studerende eller undervisere alt for langt fra 1. semesters hverdag.

   Mangler i studieordningen: Særligt på Idéhistorie hersker der på 1. semester en uoverensstemmelse mellem behovet for tekstnær undervisning og den faktisk udbudte undervisning. Den undervisning, man har, er meget oversigtspræget og ofte ikke tekstnær, hvilket gør teksttilegnelsen enormt svær. Samtidig er der nærmest ingen vejledning i skriveøvelser.

   Bidragyder

   Simone Sefland Pedersen, Institut for Filosofi og Idéhistoriestudie, Idéhistorie, gruppevejleder og fagudvalgsaktiv.