Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Specialeideer på kandidatintro

Fakultet: Arts. Uddannelse: Alle sproguddannelser. Kursus: Kandidatintro-workshop. Studieniveau: KA 1. semester. Holdstørrelse: Ca. 20.

Motivation for aktiviteten

Mange studerende tænker først på specialet og mulige emner kort før, de skal i gang med at skrive deres speciale. Det er dog en fordel, hvis de allerede afsøger mulige emner og interessefelter i løbet af deres kandidatuddannelse. 

Kort om kurset

Kurset skal give de studerende et overblik over hele kandidatforløbet og gøre dem bevidste om afgørende tidspunkter for valg af profilfag og specialevejleder samt praktiksted og udlandsophold, hvis dette ønskes. Derudover skal kurset hjælpe de studererende til at igangsætte processen omkring deres karriereønsker.

Aktivitetens formål

Formålet er at sætte de studerende i gang med at reflektere over mulige specialeemner allerede tidligt på deres kandidatuddannelse. De studerende bliver på den måde gjort mere bevidste om deres egen faglighed og bliver i højere grad i stand til at foretage mere kvalificerede valg på kandidatuddannelsen.

Beskrivelse af aktiviteten

Aktiviteten består af en 2 timers workshop, der indgår som et element i kandidatintroduktionen for alle nye kandidatstuderende på sprogfagene. På workshoppen præsenteres de studerende for nogle generelle pointer omkring skrive- og idégenereringsprocesser. Derudover består workshoppen af to hovedelementer: en øvelse til idégenerering og en præsentation af specialetyper med eksempler.

 • Øvelse: De studerende får hver et ark med en tilgang til emneideer (fx viden fra tidligere fag, fritidsinteresser eller undersøgelsesmetoder). Ud fra arket arbejder de individuelt i fem minutter, hvor de skriver alle de ideer, de kan komme i tanker om. Herefter sættes de sammen i par, hvor de skiftevis præsenterer deres ideer for hinanden, giver sparring og videreudvikler på ideerne i 10 min. Øvelsen kan efterfølgende stoppe her, eller man kan lade de studerende gøre øvelsen igen med udgangspunkt i en ny tilgang. Til sidst vælger alle gruppepar en idé ud, som præsenteres kort i plenum. Her er det vigtigt at understrege, at det blot er foreløbige og løse ideer, og at der vil være forskel på, hvor de studerende er i deres tankeproces omkring specialet. Nogle vil blot være kommet frem til, at det kunne være spændende at beskæftige sig med en bestemt roman eller lave noget, der kombinerer to fag. Andre vil allerede have mere udfoldede og konkrete ideer.
 • Præsentation af specialetyper: Workshoppen afsluttes med, at de studerende præsenteres for hvilke typer af specialer, de kan skrive i deres fag. Dette kombineres med konkrete eksempler på tidligere studerendes specialeemner.   

Udbytte af aktiviteten

Allerede i starten af kandidatuddannelsen viser det sig, at de studerende har mange ideer til mulige faglige emner, de kan arbejde med til specialet. Gennem aktiviteten bliver dette tydeligere for dem selv. De bliver mere bevidste om, hvordan de kan bruge hinanden til faglig sparring, og ved at høre hinandens ideer og blive præsenteret for de forskellige specialetyper får de samtidig en fornemmelse af bredden i deres faglighed.

Værd at overveje

Det er vigtigt at understrege over for de studerende, at de ideer, de får, selvfølgelig ikke er bindende. Det er også vigtigt, at de er åbne for at opdage nye områder af fagligheden og få nye interesser, efterhånden som de kommer længere i kandidatforløbet. Formålet er ikke, at de lægger sig fast på et specialeemne allerede ved kandidatuddannelsens start, men at vise, at de allerede har mange ideer, som kan munde ud i et speciale. Derudover kan det overvejes, om idégenereringsøvelsen eventuelt skal kombineres med en nonstopskrivningsøvelse, hvor de studerende skriver i fem minutter om den ide, de har valgt ud, for at komme lidt længere med den. Teksten, de skriver her, har udelukkende til formål at skubbe dem videre i deres tankeproces. Den skal ikke vises til andre.

Aktiviteter

  Praksiseksempler


   Links og materialer til praksiseksemplet:

   Handouts

   Disse handouts giver en række tilgange til, hvordan man systematisk kan nærme sig et opgave- eller specialeemne, og de er velegnede til at arbejde med i en workshop:

   Øvelser fra Studypedia

   • Emnevalg på Studypedia: Studypedia kan give inspiration til at finde et emne til specialet.

   Specialeeksempler

   Sven Halse

   Lektor emeritus