Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Praktik: Faglige mål for uddannelsen

Kort beskrivelse

Denne aktivitet giver de studerende mulighed for at skærpe blikket på, hvilke kompetencer de har haft i spil i løbet af praktikforløbet og vinkle dem til konkrete faglige mål fra studieordningen. De studerende skal reflektere over og formulere, hvordan deres oplevelser i det projektorienterede forløb knytter sig til de faglige mål for uddannelsen.

Motivation for aktiviteten og ønsket udbytte

Aktiviteten har til formål at give de studerende en fornemmelse for samspillet mellem deres faglige og personlige kompetencer og det projektorienterede forløb. På sigt bidrager aktiviteten også til at give de studerende en fornemmelse for, hvordan deres faglighed kan spille ind i en karrieremæssig praksis. Samtidig åbnes der for en potentiel kobling mellem undervisning, studieaktivitet og eksamen.

Udfør aktiviteten

  • Du skal som underviser sørge for at indhente de faglige mål for faget. Udlevér dem enten i print eller giv de studerende et link til studieordningen.
  • I grupper á cirka fire studerende udvælges fire relevante faglige mål (eller uddrag heraf) fra studieordningen. De noteres i de fire felter på aktivitetsarket (handout 1).
  • Individuelt skriver de studerende konkrete eksempler fra deres praktikforløb, der eksemplificerer de fire faglige mål (15 minutter). Der skrives ned på post-its, som efterfølgende placeres i feltet med de konkrete faglige mål. Der kan være mål, som en studerende kan have svært ved at knytte eksempler til, og så er det i orden at springe feltet over.
  • Herefter drøfter de studerende eksemplerne i gruppen (10 minutter). Da det sandsynligvis vil være forskelligt, hvorvidt alle eller kun få gruppemedlemmer kan identificere sig med de konkrete mål, kan det være en god idé at foreslå de studerende at stille spørgsmål á la: Hvad gjorde jeg? Hvad lærte jeg? Hvordan kan jeg bruge det fremover?
  • Til slut samler I op i plenum, hvor hver gruppe kort fortæller om 1 -2 faglige mål og de eksempler, der knytter sig hertil. Den enkelte gruppe skal desuden fotografere eget aktivitetsark, sådan at alle kan dele hinandens aktivitetsark.

  Variationsmuligheder:

  • aktiviteten kan tilpasses, så den kan udføres midtvejs i det projektorienterede forløb. Det giver de studerende mulighed for at få et begyndende indblik i, hvilke både faglige og personlige kompetencer de gør brug af i deres projektorienterede forløb. Gennem en åben dialog med de medstuderende og underviseren skærpes de studerendes blik i forhold til, hvad de selv får ud af forløbet, og hvad de potentielt kan få ud af forløbet qua deres medstuderendes fortællinger. Hvis aktiviteten udføres midtvejs i forløbet, har de studerende mulighed for at justere på deres tilgang til forløbet, hvilket kan give en bedre helhedsoplevelse og et større udbytte. 

     Aktiviteter

      Praksiseksempler


       Links og materialer til aktiviteten:

       Du skal bruge:

       • Post-it's
       • Download det medfølgende handout her (printes):