Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Peer feedback: Gruppevis feedback på individuelle opgaver

Kort beskrivelse

I denne aktivitet deltager de studerende i en gruppesession med underviseren, hvor de modtager og giver feedback på hinandens skriftlige eksamensopgaver. Gruppesessionen træder i stedet for individuel feedback, hvor studerende ofte møder op uforberedte. De studerende forbereder sig hjemmefra, hvor de noterer styrker og svagheder ved opgaverne. Disse punkter er sessionens omdrejningspunkt.

Motivation for aktiviteten og ønsket udbytte

De studerende træner deres evner i at vurdere en skriftlig akademisk opgave og deres evner i at give og modtage konstruktiv feedback. Dermed får de en bedre forståelse for, hvorfor en skriftlig eksamensopgave får en given karakter. Derudover undgår du som underviser at bruge unødvendigt meget tid på at give individuel feedback, hvor du måske alligvel siger det samme til mange studerende. 

Udfør aktiviteten

 • Du skal som underviser give de studerende besked om, at de i stedet for individuel feedback kan få feedback på deres skriftlige eksamensopgaver til en gruppesession. I beskeden skriver du retningslinjerne for, hvordan sessionen foregår, hvad de skal forberede (se punkt 3), og hvordan de studerende kan tilmelde sig sessionen.

 • Du inddeler herefter de tilmeldte studerende i mindre grupper på 2-5 studerende. Du kan eksempelvis forme grupperne ud fra opgaveemne, skrivestil, teori eller metode.

 • Inden sessionen skal de studerende læse deres egne opgaver igennem og notere styrker og svagheder. Herudover skal de læse de andre gruppemedlemmers opgaver og notere minimum to styrker og to svagheder.

 • Sessionen foregår ved, at du som underviser udvælger en opgave, som skal have feedback først. Herefter forløber sessionen efter følgende tre trin:

 • Den studerende fortæller selv, hvad vedkommende har noteret af styrker og svagheder.

 • De andre studerende byder ind med de styrker og svagheder, de har noteret.

 • Afslutningsvist kommenterer du som underviser på, hvad der er blevet kommenteret indtil da og kommer med supplerende bemærkninger.

 • Herefter går de I videre til næste opgave, indtil I har været alle opgaver igennem. Brug cirka 10-15 minutter på hver opgave.

 • Når I har gennemgået alle opgaver, afslutter du sessionen. Du kan afslutte sessionen med et par generelle tanker og kommentarer til opgaverne.

Variationsmuligheder

 • Du kan indlede sessionen med at rammesætte, hvordan man giver god og konstruktiv feedback. På den måde sikrer du, at de studerende ikke bliver personlige eller ukonstruktive i deres feedback og dermed ender med at få en dårlig oplevelse af sessionen.
 • Du kan afslutte sessionen med at lave en kort refleksionsaktivitet, hvor de studerende fortæller, hvad de har fået ud af sessionen, og hvad de vil tage med derfra.
 • Du kan opfordre de studerende til på skift at tage noter til sessionen og dele med hinanden bagefter. Så skal den, der får feedback, ikke selv koncentrere sig om at notere ned, men blot koncentrere sig om at lytte.  

Aktiviteter

  Praksiseksempler


   Links og materialer til aktiviteten:

   Værd at overveje:

   • Hvordan håndterer du studerende, som ikke har det godt med at deltage i en gruppesession, men som alligevel ønsker feedback på deres opgave?

   • Skal de studerende have at vide, hvilke karakterer de forskellige opgaver har fået ?

   • Må den studerende, som modtager feedback, kommentere på feedbacken? Hvis ja, hvornår?