Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Blended learning forløb med tæt kobling af teori og praksis 

Kort beskrivelse

I dette praksiseksempel fremlægges en måde at koble klinisk undervisning med videnskabsteori. Aktiviteten forløber over et helt kursus, der er fordelt på syv lektioner de første tre måneder af studiet, hvor de studerende undervejs får mulighed for videoproduktion af basale kliniske færdigheder. Dette følges op med diskussionsfora og refleksionsøvelser i konfrontationstimerne, hvilket understøtter et øget refleksionsniveau og højere taksonomisk niveau i undervisningen. 

Underviserens motivation

 • Der var et behov for at styrke koblingen mellem tandplejerfagets praksis på klinikken og faget videnskabsteori mhp. at understøtte de studerendes oplevelse af sammenhæng mellem tandplejerfagets fagområder.
 • Der var også et ønske om at forbedre det studenteraktiverende læringsmiljø, som er med til at understøtte et øget refleksionsniveau og feedback, samt at få et højere taksonomisk læringsniveau til undervisningen.
 • Derudover var der en idé om at styrke de studerendes oplevelse af sammenhæng på uddannelsen gennem bl.a. digital understøttelse.
 • Og endelig var der et ønske om at afsøge potentialer i at understøtte læring med gennemgribende og målrettet brug af educational IT.

Beskrivelse af aktiviteten

 • De studerende producerer videoer i grupper i forbindelse med klinisk undervisning i basal klinisk praksis, fx klinisk håndvask eller taktile øvelser ift. at håndtere klinikkens instrumenter. Videoerne beskriver en specifik praksis på ca to minutter er således instruerende.
 • De studerende giver peer-feedback på hinandens videoer i diskussionsfora eller gennem peergrade på Brightspace. Peer-feedbacken tager udgangspunkt i underviserens videoforelæsning om det videnskabsteoretiske begrebspar ’praktisk og teoretisk’ og feedback-kriterier, der formuleres med henblik på at sikre kvaliteten af feed up, feedback og feed forward (Hattie & Timperley).
 • Underviseren deltager i alle diskussionsfora og giver løbende feedback på de studerendes indlæg.
 • Videoer og diskussionsfora behandles efterfølgende i grupperefleksionsøvelser i konfrontationstimerne, og ved opsamling i plenum inddrages yderligere videnskabsteoretiske begreber.
 • Herefter drøftes læringsudbyttet i at koble undervisning i basal klinisk praksis og videnskabsteori, i plenum.
 • Læringsudbyttet danner grundlag for, at de studerende i grupper udarbejder refleksionsøvelser, der inddrages i forbindelse med andre klinisk praktiske læringsaktiviteter, fx føl-ordning, hvor de studerende følger ældre studerendes arbejde på klinikken.
 • Øvelserne behandles i en senere konfrontationsundervisning.

Udbytte af aktiviteten

De studerende oplevede inddragelsen i undervisningen og peer-feedbacken som gode ting. De var positive over for undervisningen, fordi den var varieret i form af både praktiske opgaver, teori og gruppeaktiviteter. De var også glade for, at der blev koblet til arbejdet på klinikken. Derudover oplevede de, at det praktiske fungerede som en hjælp til at forstå det teoretiske.

Underviseren, Dorte, oplevede, at de studerende var engagerede og aktive i undervisningsforløbets forskellige aktiviteter, samt at de var spørgende og kritiske. Der var en god dialog mellem hende og de studerende undervejs både om det faglige indhold og om de vanskeligheder, der opstod undervejs. Der har været positive tilbagemeldinger om forløbet hvilket indikerer, at det har været et meningsfuldt forløb for de studerende at deltage i. Derudover oplevede de kliniske undervisere, at de studerende fik et løft i forhold til at lære det praktisk-kliniske.

Værd at overveje

 • At medtænke alle fagområder og undervisning for hele modulet skaber bedre sammenhæng og ansporer de studerende til at koble på tværs af fagområder.
 • De studenterproducerede videoer og diskussionsfora får de studerende til at reflektere, kommunikere og perspektivere videnskabsteori ind i klinisk praksis, og derved understøttes abstraktion i læringsniveauer og deres refleksion over egen læring.
 • Diskussionsfora skaber mere interaktion, samarbejde og feedback mellem de studerende og med underviserne og variationer i læringsaktiviteter giver flere studerende mulighed for at være aktive.
 • Tydelig formidling af meningen med undervisningsforløbets design og forventningsafstemning vedrørende de studerendes bidrag til aktiviteterne i Brightspace understøtter de studerendes aktive deltagelse og deres læringsudbytte.
 • Øget kobling mellem fagets teori og praksis forudsætter nært samarbejde mellem undervisere på tværs af fagene, hvilket yderligere anses som havende positiv betydning for de studerendes oplevelse af sammenhæng i faget.

Aktiviteter

  Praksiseksempler


   Basisinformationer

   • Fakultet: Health
   • Uddannelse: Professionsbachelor i Tandpleje
   • Kursus: Videnskabsteori
   • Studieniveau: BA
   • Holdstørrelse: Ca. 75 studerende
   • Undervisningsform: Klinikundervisning
   • Omfang: Hele kurset
   • Primær aktivitetstype: Produktion, diskussion
   • Anvendt teknologi: Brightspace (peergrade)
   • Hvordan casen blev gennemført: Tilstedeværelsesundervisning med brug af læringsteknologi