Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Fortolkning af tekster med videnskabsteori

Fakultet: Arts. Uddannelse: Didaktik og dansk. Kursus: Pædagogisk Forskning og Undervisning. Studieniveau: Kandidat. Holdstørrelse: 15 studerende. 

Motivation for aktiviteten

Hvordan kan de studerende i undervisningen gøre den erkendelse, at litterære tekster læses forskelligt alt efter hvilke videnskabsteoretiske øjne, vi læser med – i stedet for at underviseren blot fortæller, at det er sådan, det forholder sig? Det er motivationen for at benytte videnskabsteoretiske tilgange i tekstfortolkningen og dermed skabe alternativer til universitetets traditionelle undervisningsformer.

Kort om kurset

Med kurset lærer den studerende på et kritisk, systematisk og teoretisk funderet grundlag:

 • At demonstrere viden om og indsigt i pædagogiske forskningsmetoder i deres empiriske og videnskabsteoretiske forankring.

 • At analysere og vurdere udvalgte pædagogiske undersøgelser og udviklingsarbejder.

 • At begrunde, diskutere og vurdere forskningsdesign.

 • At diskutere og vurdere design af pædagogisk forskning og udviklingsarbejde inden for et fagligt relevant problemfelt.

Aktivitetens formål

De studerende opnår forståelse for centrale begreber og anvendelsesformer af hermeneutik i den humanistiske forskning med særlig opmærksomhed på pædagogiske undersøgelser. De lærer at forbinde hermeneutikken med det danskfaglige og gøre den erkendelse, at samme litterære tekst kan læses forskelligt alt efter hvilken videnskabsteoretisk ramme, der læses ud fra. Aktiviteten kan bruges i mange forskellige metodiske sammenhænge. Jeg valgte en dialogisk tilgang med gruppearbejde, da flere stemmer øger graden af refleksion.

Beskrivelse af aktiviteten

Aktivitet 

Hvordan 

Hvorfor 

Introduktion: 10 minutters opsummering af indholdet fra den foregående fællesforelæsning: fænomenologi, hermeneutik, metodiske tilgange til case-studier og interview.

Forelæsningsform med slides. På sidste slide indgår målsætningen for lektionen/aktiviteten og et program for, hvordan målene nås. Repetitionen af de videnskabsteoretiske tilgange skaber et fælles udgangspunkt og en fælles platform, hvorfra vi kan reflektere over dem. 
Jeg viser et klip fra en fiktionsfilm (Magnolia - Tom Cruise: The interview scene) og læser et uddrag fra Kierkegaards Forførerens Dagbog.I filmklippet bliver hovedpersonen interviewet. Personen deler arketypiske træk med Don Juan-skikkelsen. Det samme gør Johannes i Forførerens Dagbog. De to former for fiktion er i denne undervisningssammenhæng paratekster. Filmklippet lægger op til en diskussion af metodiske overvejelser omkring case-studier og interview, men også fænomenologi og hermeneutik. Forførerens dagbog er oplagt i en hermeneutisk tilgang, hvor et historisk blik for Don Juan-skikkelsen indgår i den hermeneutiske del/helhed-diskurs.
Inddeling i grupper: Tildeling. af en særlig opgave til hver gruppe.

Gr. 1: Forbind interviewet med et fænomenologisk perspektiv eller et decideret fænomenologisk case-studie. 

Gr. 2: Sæt interviewet i en hermeneutisk forståelsesramme ved at beskrive det ud fra egne erfaringsnarrativer.

Gr. 3: Beskriv det case-studie, som interviewet er den del af ved at trække på viden om case-studier.

Gr. 4: Beskriv det typiske ved interviewet ved at trække på viden om interview.

De studerende skal aktivt anvende den videnskabsteoretiske tilgang i en meget konkret sammenhæng. Her opstår et didaktisk nøglepunkt, hvor faglige konventioner bringes kreativt i spil. Det sker ved hjælp af de studerende samt den kulturelle og skolede erfaring, som de kommer til undervisning med.
Fælles samtale.De enkelte grupper fremlægger deres arbejde, som ender ud i en kollektiv samtale.I den samlede fællesudveksling giver de forskellige læsninger kollektive a-ha-oplevelser. Her kan de studerende erfare, hvordan den samme tekst bliver læst anderledes i de andre gruppers perspektiv.

Udbytte af aktiviteten

De studerende er selv skabere af danskfagets anvendelse i teoretisk kontekst. Samtidigt er de i dialogisk refleksion med resten af holdet, hvor de øvrige gruppers fortolkningseksempler medvirker til at danne forståelse for sammenhængen mellem teori og fag – i overensstemmelse med målsætningen for aktiviteten.

Værd at overveje

Der skal kunne spores en meningssammenhæng mellem teksten, der skal analyseres, og den videnskabsteoretiske retning, som der bygges bro til. Den overvejelse er væsentlig og afgørende for, at metoden overhovedet vil kunne anvendes.Aktiviteter

  Praksiseksempler

   Bidragsyder

   Louise Rosendal Bang, DPU, Emdrup, Aarhus Universitet.