Aarhus Universitets segl

Gruppeoplæg med løbende peer feedback

Kort beskrivelse

Gennem semesteret holder studerende gruppevis oplæg om faglige emner i undervisningen. OneDrive i Office 365 bruges som platform for gruppernes produktion og deling af slides, samt organisering af, hvem der fremlægger og giver feedback hvornår.

De studerende samarbejder om at udarbejde slides og de giver gruppevis peer-feedback i produktionsfasen. Oplæg og peer-feedbacken sker således mellem undervisningsgangene og forud for gruppernes plenumpræsentation i undervisningen. 

Underviserens motivation

Den grundlæggende didaktiske idé er, at man lærer ved at gøre, og derfor bruger vi heller ikke faste skabeloner for, hvordan en fremlæggelse skal opbygges. I løbet af semesteret eksperimenterer grupperne sig frem, og alle på kurset bliver gradvist bedre til at vurdere, hvornår en præsentation og en analyse fungerer godt.

Derudover forsøger fremgangsmåden at vise de studerende, at de kan lære af hinanden. De studerende øver både at udarbejde og holde oplæg, men feedbackgruppen øver også at give feedback undervejs i en anden gruppes produktionsfase. Derudover bliver selve produktions- og idéudviklingsfasen synlig og tilgængelig for hele holdet.

Formålet er at styrke de studerendes analytiske styrke ift., hvordan et digitalt design fungerer. De studerende skal:

 • udvikle skitseforslag til et design til en konkret brugssituation
 • vurdere udtryk og brugbarhed af forskellige digitale og interaktive designs.

Beskrivelse af aktiviteten

Aktivitetens forløb

 1. I starten af semesteret inddeles de studerende i studiegrupper, som hver skal udføre 3-4 fremlæggelser i løbet af semesteret.
 2. I OneDrive opretter underviseren en mappe, som navngives med holdets navn. Her opretter de studerende gruppemapper til deres slides og der ligger et fælles referat-dokument. Link til mappen deles i kursets officielle online læringsrum (fx. Brightspace).
 3. De studerende organiserer selv via dokumentet i OneDrive, hvem der skal fremlægge og give feedback hvornår i løbet af semesteret. Underviser blander sig som udgangspunkt ikke i dette.
 4. Til hver undervisningsgang gennem semesteret:

a) Før undervisningen udarbejder studiegruppen, der skal holde oplæg til undervisningen nogle slides, som får peer-feedback fra en anden gruppe inden fremlæggelsen – typisk enten ved at assistentgruppen ser slides igennem eller gennem en prøvefremlæggelse i Zoom.

 • Formålet er dels at give de studerende mulighed for at forbedre deres præsentation inden fremlæggelsen i undervisningen, og dels at assistentgrupperne får mulighed for at øve deres feedback-kompetencer.
 • Det sidste slide i fremlæggelsen skal som en slags meta-refleksion pege på de indsigter, som den modtagne peer feedback har givet anledning til.

b) I undervisningen fremlægger studiegruppen for underviser og de øvrige deltagere på kurset, hvorefter de modtager yderligere feedback og spørgsmål. Den gruppe, der har givet peer feedback, udarbejder derefter et referat af diskussionen. Dette referat anbringes i mappen i OneDrive. 

Ressourcer til studerende:

 • OneDrive i Office 365 med referatdokument
 • Pensum

   

Support til studerende:

 • Instruktion i kursets online fællesrum (fx Brightspace) og F2F
 • Peer feedback fra medstuderende før deres oplæg
 • Kommentarer og feedback fra underviser og medstuderende til deres oplæg

Anvendt teknologi

OneDrive i Office 365 anvendes som en fælles platform, hvor de studerende kan følge med i hinandens arbejdsprocesser og give hinanden peer-feedback. De deler deres produktion og slides, som de skal bruge til deres fremlæggelser i undervisningen, i OneDrive, så alle kan tilgå dem. De organiserer deres roller (fremlæggelse, feedback) via et fælles dokument, og de skriver referater af deres holddiskussioner i et fælles dokument. Selve peer feedbacken leveres gennem forskellige teknologier, fx ved at kommentere direkte på slides i OneDrive, via Zoom-møde, eller ansigt til ansigt.

Udbytte af aktiviteten

Hovedparten af de studerende fandt det udbytterigt at give peer-feedback (være assistentgruppe). De nævner bl.a:

 • at de får inspiration, nye indsigter, fælles forståelse, kompetence til at diskutere design og nye perspektiver på hvordan teori kan anvendes i forhold til design. Fx skriver en studerende at “man blev nødt til selv at sætte sig lidt ind i stoffet for at kunne give meningsfuld feedback”.
 • at de får viden om hvad andre finder vigtigt, og viden om, hvordan andre organiserer deres fremlæggelser og arbejder med deres proces.
 • at de lærer at give feedback, men også at de lærer af at give andre feedback.

Hovedparten af de studerende fandt det også udbytterigt at modtage feedback på deres slides og præsentation (være fremlægger-gruppe). De nævner bla:

 • at de får adgang til kvalificeret feedback, herunder andre synspunkter, nye perspektiver også på opbygningen af fremlæggelsen.
 • det var udbytterigt at have adgang til faglig diskussion.

Udfordringer

De studerende oplevede ikke tekniske udfordringer, bortset fra at OneDrive fungerede langsommere end Google Drive, som flere er vant til at anvende i deres studiearbejde. 

Værd at overveje

 • Man kan overveje at give de studerende mulighed for at dokumentere deres arbejdsproces i en læringslog, fx et dokument i OneDrive. Det ville understrege den didaktiske pointe om, at man lærer ved at gøre.
 • Som underviser skal man holde øje med, om logistikken med fremlæggelserne fungerer samt at huske at kommentere på selve fremlæggelsesformen og slides til undervisningen, så der også kommer det meta-element ind i undervisningen.
 • I den nuværende udgave af Office 365 skal man være opmærksom på, at det er svært at lægge videoer ind i præsentationer, der laves i PowerPoint online (OBS: Nu benyttes OneDrive). 

Basisinformationer

 • Fakultet: Arts
 • Uddannelse: Digital Design – it, æstetik og interaktion
 • Kursus: Interaktions- og interface design
 • Studieniveau: 1. semester
 • Holdstørrelse: 50 studerende
 • Undervisningsform: Holdundervisning
 • Omfang: Kort forløb
 • Primær aktivitetstype: Viden og information, samarbejde og produktion
 • Anvendt teknologi: OneDrive i Office 365 
 • Hvordan casen blev gennemført: Kombineret tilstedeværelses- og online undervisning