Aarhus Universitets segl

Video-baseret refleksionsloop

Kort beskrivelse

Om kurset

Formålet med kurset er at sætte den studerende i stand til at gennemføre en it-didaktisk designproces under hensyntagen til konteksten, målgruppe, værdier, formål og brug. Resultatet af designprocessen skal være et it-didaktisk koncept, der har form af et produkt, en prototype, en skitse, en plan eller lignende.

Kurset er tværfagligt og henter sit analytiske blik i centrale teorier, metoder og modeller inden for design og it-didaktik og it-pædagogik. Kurset rummer en tydelig praktisk og eksperimenterende dimension.

Kurset er under fortsat udvikling og bliver løbende opdateret med øget fokus på koblingerne mellem teori og praksis. Se en kort beskrivelse af kursets indhold her

Underviserens motivation

Gennem denne aktivitet styrkes udviklingen af evnen til refleksion over egne normer og værdier gennem en simpel, tryg, effektiv og stilladseret praksis. For at gøre dette bruges video til at etablere et refleksionsrum, med henblik på at justere adfærd og målrette fagligt arbejde.

Videoformatet er valgt, fordi det giver mulighed for at indfange både det auditive og det visuelle samt for at fastholde et flygtigt øjeblik. Efterfølgende kan videoen anvendes til at bevidstgøre de studerende om mønstre i deres egen kommunikation. Video bruges således også for at skabe bevidsthed om, at kommunikation – fx i en eksamenssituation – er andet end det sagte. Ved inddragelse af video kan betydningen af gestik, mimik, betoninger og interaktionen med artefakter tolkes multimodalt.

Video kan gemmes som dokumentation for faglig fremgang og/eller som udgangspunkt for kollektiv afstemning af de faglige krav og forventninger. Optagelserne giver de studerende mulighed for at reflektere over kvalitet og niveau i den faglige sammenhæng og dermed anvendes til at etablere et refleksionsrum, hvor deltagerne kan observere og konstruerer fokuserede kollaborative refleksioner med henblik på at justere adfærd og målrette fagligt arbejde. Video kan dermed kombinere feedback, feed up samt give mulighed for individuel og anvendelig feed forward.

Beskrivelse af aktiviteten

Før undervisningen:

 • Underviser sørger indledende for, at studerende er inddelt i grupper á 3-4 studerende, samt at der er booket et gruppelokaler eller anden rolig lokalitet til optagelse af præsentationerne.
 • Underviseren beder de studerende om at medbringe iPad, smartphone eller lignende til optagelse samt at medbringe deres seneste produkt (tekst, design, artefakt eller lign.)
 • De studerende forbereder en kort præsentation (2-3 min.) af det pågældende faglige produkt. Præsentationen skal være mundtlig og bør ikke være ledsaget af manus eller digitale hjælpemidler som fx PowerPoint.

I undervisningen:

 • Den enkelte studerende noterer det (eller de) fokuspunkter, vedkommende ønsker, at de øvrige gruppemedlemmer skal holde særligt øje med under præsentationen. Skema A: Observationsfokus  udfyldes individuelt.

Præsentation og optagelse: 

 • De studerende bruger 2-3 minutter på individuelt at præsentere for de øvrige medlemmer af deres gruppe (3-4 studerende).
 • En af de medstuderende optager præsentationen på den telefon/iPad, der tilhører den, der præsenterer. Da lydkvaliteten er essentiel for den efterfølgende behandling, skal optagelsen foretages i rolige omgivelser og den, der præsenterer, skal forsøge at tale højt og tydeligt.
 • I præsentationen skal det faglige fokus gøres tydeligt med inddragelse af relevante fagbegreber, metoder, modeller eller – i vores tilfælde - normer og værdier, der påvirker det designede produkt. Underviseren kan tillade den studerende at medbringe relevante noter, modeller eller lignende, hvis det er relevant.

Matrix-Gruppearbejde: 

 • Efter optagelsen samles de studerende i nye grupper af samme størrelse (matrix-grupper). Her tildeles de studerende roller:
  • Rolle 1) Lyttende: Den, hvis præsentation skal analysere
  • Rolle 2) Analyserende: Den, der foretager videoanalysen
  • Rolle 3) Observerende: Den/dem, der observerer, noterer og opsummerer (udfylder skema B: Analyse)
 • Den analyserende (Rolle 2) ser nu optagelsen af den lyttende (Rolle 1), der stoppes efter behov. I løbet af visningen taler Rolle 2 uden pause og uden afbrydelser (think out loud). Hver sekvens (typisk 10-15 sekunder) genfortælles med blik for det valgte fokus.
 • Når Rolle 2 har analyseret Rolle 1’s præsentation til ende, opsummerer Rolle 3 på basis af det valgte observationsfokus (skema A). Dernæst spørger den person, der har præsenteret ind til analysen med åbne undrende spørgsmål for at sikre klar forståelse af analysen.
 • Dernæst skiftes der roller, indtil alle har haft alle tre roller.

Opfølgning:

 • Opfølgningen kan med fordel suppleres med en logbogsskrivning, hvor den enkelte studerende noterer fokuspunkter for næste fase i det faglige arbejde (formativ selv-evaluering støttet af den peer feedback, der ligger i selve aktiviteten).

Udbytte af aktiviteten 

Video-baseret refleksionsloop gav de studerende en høj grad af bevidsthed om deres egne kommunikationsstrategier, og de fik styrket deres kompetencer i forhold til systematisk formulering og refleksion over egen kommunikativ praksis i en eksamenslignende situation. 

I vores tilfælde lagde vi meget vægt på, at den studerende selv fik mulighed for at se og sense præsentationen. Det gav mulighed for at bruge optagelsen - sammen med noterne fra refleksionsloopet - som et meget præcist feedforward i den designproces, vi var midt i. 

Værd at overveje

 • Alle dele af aktiviteten kan gennemføres online med videokonference-platforme med mulighed for optagelse.
 • Gør de studerende opmærksomme på, at det er en fortrolig aktivitet.
 • Hvis det video-baserede refleksionsloop er gennemført forud for en mundtlig eksamen, kan opfølgningen med fordel indeholde en skriftlig refleksion, hvor den studerende selv noterer 2-3 konkrete forbedringspunkter.
 • De filmede mundtlige præsentationer kan eventuelt anvendes som dokumentation for deltagelse.

Basisinformationer

 • Fakultet: Arts
 • Uddannelse: IT-Didaktisk Design (ITDD)
 • Kursus: Design: theory, method and practice
 • Studieniveau: KA
 • Holdstørrelse: Mest egnet til mindre hold, men kan virke ved alle holdstørrelser.
 • Undervisningsform: Holdundervisning
 • Omfang: Aktivitet
 • Primær aktivitetstype: Samarbejde
 • Anvendt teknologi: Videooptagelse på mobil eller tablet
 • Hvordan casen blev gennemført: Tilstedeværelsesundervisning med brug af læringsteknologi

Links og materialer

Referencer

 • Charters, E. (2003). The Use of Think-aloud Methods in Qualitative Research An Introduction to Think-aloud Methods. Brock Education Journal, 12(2). Gå til link her.
 • Davidsen, J. (2018). Videoanalyse af social interaktion. Samfundslitteratur.
 • Davidsen, J., & Vanderlinde, R. (2014). Researchers and teachers learning together and from each other using video-based multimodal analysis: Researchers and teachers learning together. British Journal of Educational Technology, 45(3), 451–460. Gå til link her.
 • Derry, S. J., Pea, R. D., Barron, B., Engle, R. A., Erickson, F., Goldman, R., Hall, R., Koschmann, T., Lemke, J. L., Sherin, M. G., & Sherin, B. L. (2010). Conducting Video Research in the Learning Sciences: Guidance on Selection, Analysis, Technology, and Ethics. Journal of the Learning Sciences, 19(1), 3–53. Gå til link her
 • Dunlosky, J., Rawson, K. A., Marsh, E. J., Nathan, M. J., & Willingham, D. T. (2013). Improving Students’ Learning With Effective Learning Techniques: Promising Directions From Cognitive and Educational Psychology. Psychological Science in the Public Interest, 14(1), 4–58. Gå til link her
 • Gaudin, C., & Chaliès, S. (2015). Video viewing in teacher education and professional development: A literature review. Educational Research Review, 16, 41–67. Gå til link her
 • Goodwin, C. (1980). Restarts, Pauses, and the Achievement of a State of Mutual Gaze at Turn-Beginning. Sociological Inquiry, 50(3–4), 272–302. Gå til link her.
 • Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Beskrivelse af reflekterende team som kollegial sparring. Fundet her d. 24.februar 2020.