Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Kollektiv opgavevejledning

Fakultet: Arts. Uddannelse: Idéhistorie. Kursus: Politiske og økonomiske idéers historie. Studieniveau: BA. Holdstørrelse: Alle.

Motivation for aktiviteten

En stor del af opgavevejledning handler ofte om generelle ting, der er fælles for de fleste studerende, og som med fordel kan ordnes i plenum. Kollektiv vejledning skærper derfor fokus i den individuelle vejledning.

Aktivitetens formål

Formålet med kollektiv opgavevejledning er at fremme en refleksion hos den studerende, at styrke vejledningsforløbet frem mod aflevering og at bane vejen for en samtalekultur mellem de studerende omkring opgaveskrivning. Derudover er det med til at styrke de studerendes evne til at arbejde med akademiske arbejdsformer generelt og styrke de studerendes evne til at give og modtage konstruktiv kritik på akademiske projekter.

Tilgangen kan bruges på alle fag, der afsluttes med en opgave og er særligt velegnet, når man har store hold. Tilgangen skal tænkes som et supplement til individuel vejledning og som en måde at få arbejds- og tankeprocessen godt i gang på, hvorefter den individuelle vejledning kan tage over. 

Beskrivelse af aktiviteten

Jeg indkalder til opgaveseminar cirka to-tredjedele inde i semestret, og selve seminaret ligger i en af de sidste uger af undervisningen. Som forberedelse til seminaret bliver de studerende bedt om at udarbejde en synopsis på baggrund af en udleveret beskrivelse af formål med og indhold i en synopsis (pdf).

Seminaret starter med en generel introduktion til dagen og til det at give kritisk-konstruktiv respons. Derefter bliver de studerende bedt om at gå sammen i grupper med tre-fire personer, hvor de skal skiftes til at fremlægge og modtage kommentarer på deres synopser. Hver person har ca. 15 minutter til fremlæggelse og diskussion. Fremlæggelse og diskussion foregår med udgangspunkt i en række udleverede spørgsmål: Gruppediskussion af opgave-synopsis (pdf).

Når de har været hele vejen rundt, holdes en pause. Efter pausen bliver de studerende bedt om at finde sammen i nye grupper og gentage øvelsen. Denne gang med hovedvægt på de problemer eller svagheder, de har identificeret ved deres projekt i den foregående diskussionsrunde. Her bruges kun 10 minutter pr. deltager

Til sidst samles vi i plenum til en overordnet diskussion af hvilke problemer og udfordringer, der i særlig grad går igen, og her kan der også vendes formalia-spørgsmål. Den sidste del foregår også med udgangspunkt i en række udleverede spørgsmål: Spørgsmål til hele arbejdsprocessen (pdf).

Udbytte af aktiviteten

Udbyttet er studerende, der bliver bedre til at italesætte deres opgaveproces. De bliver bedre til at søge og finde hjælp hos hinanden, og ikke mindst kommer de i gang med opgaveovervejelser på et tidligt tidspunkt og får ’testet’ deres idé.

Jeg ser helt klart, at de bliver bedre til at skrive opgaver, og de har en klarere forståelse af, hvad det kræver i forhold til materiale, teori og arbejdstid at skrive en god opgave. De begynder at bruge hinanden langt mere også efter opgaveseminaret. Det betyder også, at den individuelle vejledning går fra at være mere materiale- og formalia-orienteret over mod at blive mere analyse-orienteret.

Værd at overveje

Formen fungerer bedst som del af et kursus med afsluttende skriftlig opgave – formodentlig bedst, når der er tale om et selvdefineret opgaveemne. Men den kan måske også bruges som et værktøj til at håndtere en flerhed af forskellige eksaminer og studietrin. Det kan også være en idé at holde et kort oplæg om, hvordan de studerende skriver synopsis, og hvordan de kan bruge sin synopsis som et aktivt dokument gennem hele opgaveprocessen.

Aktiviteter

    Praksiseksempler


      Links og materialer til praksiseksemplet:

      Bilag til kollektiv vejledning