Aarhus Universitets segl

Afprøvning af læsegrupper på første semester

Kort beskrivelse

Mentorkorpset starter i RUS-ugen med at etablere læsegrupper vha. En workshop. Indtil efterårsferien når de studerende at være en del af 3 forskellige læsegrupper, så de studerende kan afprøve forskellige samarbejdsrelationer og forskellige samarbejdsformer. Til sidst sammensættes endelige læsegrupper ud fra mentorsamtaler med de studerende og deres enkelte ønsker. 

Underviserens motivation

Studiegrupper giver bedre fastholdelse og forbedret indlæring. Jo bedre de studerende opnår læringsmål i 1. studieår, jo bedre klarer de sig på resten af studiet. 

Beskrivelse af aktiviteten

Beskrivelse af aktiviteten

 1. I RUS-ugen igangsættes processen med læsegruppeworkshop, arrangeret af mentorerne. Til workshoppen gøres følgende: 

  1. Mentorerne sætter rammerne for hvad en læsegruppe er, hvad man kan bruge den til som studerende og hvordan arbejdet med læsegrupperne vil være fremadrettet. 

  2. Til workshoppen introduceres de første læsegrupper, som er tilfældigt sammensat. 

 2. Hver 2. Uge herefter sammensættes nye læsegrupper, så hver studerende møder så mange samarbejdsrelationer som muligt. 

 3. I ugen før efterårsferien, hvor de studerende nu har været i 3 forskellige læsegrupper, afholder mentorerne 1-1 samtaler med samtlige studerende: 

  1. Her snakker de om hvordan det går og hvordan læsegrupperne har fungeret.  

  2. Den studerende udfylder ifbm. Samtalen et pointskema, der udtrykker deres ønsker ift. Den endelige læsegruppe. 

 4. På baggrund af samtalen og pointskemaerne sammensætter mentorerne de endelige læsegrupper for resten af semestret 

 5. I uge 43 afholdes en sidste læsegruppeworkshop, hvor der indgås ”læsegruppekontrakter” og forventningsafstemmes i de enkelte læsegrupper. 

 • Undervejs sørger mentorerne for at eventuelle problemer i grupperne løses hensigtsmæssigt. 

 • De faste læsegrupper fortsætter i 2. semester. Derefter er det op til de studerende at danne deres læsegrupper. Ofte fortsætter de faste grupper fra 1. semester og under alle omstændigheder fortsætter læsegrupperne som arbejdsform. 

Læs et praksiseksempel om mentorordning i grupper

Ressourcer til studerende

Underviser som eksempel 

 1. Materialer til de to workshops: 

  1. Tekst; introduktion til proces og formål med læsegrupper (inkl. 4 små øvelser) 

  2. Cases; øvelse, hvor studerende skal diskutere, hvordan en studiegruppe løser en given udfordring. 

  3. Refleksionsspørgsmål til samarbejdet i læsegruppen. 

Support til studerende

Et team af mentorer har til opgave at hjælpe læsegrupperne undervejs i semestret. Mentorteamet består af 10 mentorer med 5 ugentlige timer i et helt år. De afholder i alt 12 fagligt relevante workshops for de studerende på 1. Semester, hvor bl.a. læsegruppeworkshops indgår. 

Udbytte af aktiviteten

 • Fra evalueringen af læsegrupperne i E21 fremgår det, at 73,9 er enige eller meget enige i, at de er tilfredse med deres endelige læsegruppe. Samtidig er 78,8% enige eller meget enige i, at de bruger deres endelige læsegruppe i høj grad. 
 • Tidligere har tutorerne haft til opgave at etablere læsegrupperne. Nu er det mentorerne, som i stedet monitorerer og vedligeholder læsegrupperne, og de gør det over længere tid sammen med anden faglig støtte. 

Udfordringer

 • Det at starte læsegrupperne allerede i RUS-ugen kræver koordinering med tutor-foreningen, og et særligt fokus på at få alle med (eksempelvis studerende, der er forhindrede i at deltage i RUS-ugen). 

 • Det er vigtigt, at mentorerne bevarer et rent fagligt forhold til de studerende. 

 • Læsegrupper kræver rettidig indsats – hvis først én studerende falder fra, eller samarbejdet ikke fungerer, er det vigtigt at sætte ind hurtigt, så det ikke spreder sig.  
  Det kræver samtidig god kommunikation, da indsatsen for at afhjælpe én læsegruppes problemer, ofte betyder, at der skal ændres i en anden læsegruppes sammensætning, og det er derfor vigtigt at afstemme ændringerne med alle parterne. 

 • Nogle studerende ønsker at arbejde alene, og det går sjældent ligeså godt som for de i læsegrupperne. 

Værd at overveje

 • Man skal sørge for, at de studerende organiserer sig i læsegrupper og at få de studerende til at skemalægge læsegruppearbejdet. Det er nemmest, når undervisningen kører efter faste ugeskemaer. 
 • Det er også vigtigt, at de studerende har de samme læsegrupper på tværs af kurserne, så de kun har én læsegruppe af gangen. Ellers bliver det for svært at mødes regelmæssigt.  

Basisinformationer

 • Fakultet: Nat, Institut for Matematik
 • Uddannelse: På tværs af matematik, matematik-økonomi og datavidenskab
 • Kursus:  Alle kurser på 1. semester
 • Studieniveau: BA
 • Holdstørrelse: 200
 • Undervisningsform: Studiegrupper
 • Omfang: Kort forløb
 • Primær aktivitetstype: Diskussion, samarbejde og øvelse/praksis
 • Hvordan casen blev gennemført: Tilstedeværelsesundervisning (inkl. brug af Brightspace)

Læringsmål

Ud over det sociale aspekt og tilhørsforholdet til studiet, skal læsegrupperne holde studieaktiviteten i gang, så de dermed understøtter læringsmål i de kurser, de følger.