Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Spørgsmålsøvelse til at åbne og analysere tekster

Fakultet: Arts. Uddannelse: Historie. Kursus: Studium Generale. Studieniveau: BA. Holdstørrelse: 15-25.

Motivation for aktiviteten

Nye studerende har brug for øvelse i helt centrale studieredskaber, herunder evnen til at stille relevante spørgsmål til tekster med henblik på at åbne for forståelse og analyse samt at kunne formulere sig skriftlig på et akademisk niveau. Denne aktivitet kombinerer øvelse i begge redskaber.

Kort om kurset

Formålet med kurset er, at den studerende lærer at definere relevante videnskabsteorier samt at analysere den videnskabsteoretiske og metodiske ramme i historievidenskabelige og beslægtede traditioners forskning og værker. Derudover tilegner den studerende sig færdigheder i at vurdere anvendeligheden af forskellige teoretiske og metodiske tilgange i forhold til konkrete problemstillinger.

Aktivitetens formål

De studerende lærer at identificere og formulere relevante spørgsmål til en tekst samt at anvende disse til at åbne en tekst op for forståelse og analyse. Derudover giver aktiviteten de studerende øvelse i at udforme en sammenhængende tekst ud fra spørgsmålenes besvarelse.

Beskrivelse af aktiviteten

Aktiviteten kan bruges på alle kurser, der har skriftlige elementer tilknyttet, og hvor studerende har brug for at øve sig i at åbne tekster op for forståelse ved hjælp af relevante spørgsmål. Øvelsen kan udformes som gruppearbejde, muligvis kombineret med individuel arbejde, og tilrettelægges efter, hvor meget tid du som underviser har til rådighed. 

 • Forbered på forhånd en række spørgsmål til den tekst de studerende skal arbejde med på holdtimen. Udform forskellige åbne og lukkede spørgsmål i mindre eller større variationer fra hinanden.
 • På timen opdeler du først de studerende i grupper og deler de mange spørgsmål ud blandt dem eller præsenter dem i et Power Point.
 • De studerende skal derefter vælge 3 spørgsmål og diskutere i grupperne, hvorfor de vælger disse tre og ikke andre. Derudover skal de diskutere, hvorfor det er gode spørgsmål, og hvordan de kan åbne teksten op for forståelse og analyse.
 • De studerende besvarer derefter spørgsmålene i gruppen.
 • Til sidst sammenskriver de studerende individuelt deres besvarelse til en sammenhængende brødtekst. Gerne med henvisninger til og citater fra teksten. Denne tekst kan bruges som et udgangspunkt for deres skriftlige eksamen.
 • Opsamling på aktiviteten kan udformes på flere måder. Enten kan to grupper fremlægge deres valgte spørgsmål med begrundelser og besvarelser for hinanden for dernæst internt at diskutere forskelle og ligheder. Ellers kan hver gruppe fremlægge deres valg af spørgsmål og begrundelse af valg i plenum, hvor de forskellige spørgsmåls muligheder herefter diskuteres med resten af holdet.

Variationer

 • Varier hvem der formulerer spørgsmålene og hvordan: Afhængigt af hvor langt inde i semesteret du laver denne øvelse, kan du variere, hvor mange spørgsmål der gives, og hvem der laver spørgsmålene. En progressionsmulighed er i de første uger at give de studerende 3 spørgsmål lavet af dig. Dernæst kan du lave en stor gruppe af spørgsmål, der giver anledning til diskussion af, hvordan forskellige formuleringer af spørgsmål giver forskellige muligheder for at tilgå en tekst. I slutningen af semesteret, efter gentagne diskussioner omkring spørgsmål til tekster, kan de studerende selv formulere spørgsmål.
 • Varier hvordan de studerende skriver besvarelserne: I denne aktivitet kan du med fordel skifte mellem gruppearbejde og individuel skrivning. Gruppearbejde fremmer samarbejdskompetencer, mens den individuelle skriveproces giver mulighed for, at alle selvstændigt får plads til at udvikle deres skriftlige kompetencer.
 • Fokuser mere på akademisk skriftlighed: De studerende kan læse hinandens tekster, give feedback og frasortere talesprog og ikke-akademiske vendinger. Gennemgå derefter teksterne i plenum og hjælp de studerende til at reflektere over deres eget skriftsprog.

Udbytte af aktiviteten

Aktiviteten øger de studerendes bevidsthed om, hvordan de akademisk analyserer teoretiske tekster, og giver dem mulighed for at reflektere over deres akademiske skriftlighed. Samtidig fungerer aktiviteten som forberedelse til eksamen, da det er en øvelse i, hvordan man kan tilgå besvarelsen af et eksamensspørgsmål på baggrund af pensumtekster.

Værd at overveje

Progression mod større selvstændighed er vigtigt, og der kan være en pointe i at gentage og variere øvelsen i løbet af semesteret. Desuden har jeg med fordel fordelt de studerende i forskellige grupper pr. gang, så de derved kunne få forskellige input. Det er desuden en kombineret øvelse, der med minimal forberedelsestid, øver forskellige arbejdsredskaber og teknikker og egner sig derfor rigtig godt til instruktorbaseret holdundervisning. Øvelsen kan med fordel suppleres af oplæg fra dig omkring spørgsmålsstillen og akademisk argumentation, eller du kan opfordre de studerende til selv at søge viden om akademisk argumentation på Studypedia

Aktiviteter

Under udvikling

  Praksiseksempler


   Links og materialer til praksiseksemplet: