Aarhus Universitets segl

Brug af spørgeskemaer som forberedelse

Kort beskrivelse

Kurset handler om at introducere teorier om socialisering og individualisering og udvikle de studerendes evne til at analysere forhold, der angår opdragelse og uddannelse. Derudover skal kurset bidrage til at udvikle de studerendes forskningsmæssige kompetencer i arbejdet med teori og empiri.

Motivation

Formålet med studenter-surveyen er at arbejde med de studerendes metakognition. Altså deres tanker om, hvordan de tænker. Mit ønske var at lave en undervisning, som udfordrer de studerendes forforståelse, således at undervisningen ikke blot lægger sig i forlængelse af den forståelse, som de studerende har med fra deres praksis, men bidrager til at gøre denne forståelse mere kritisk, teoretisk og videnskabelig.

Beskrivelse af aktiviteten

Først udfærdiger jeg en kort survey med spørgsmålene:

 • Beskriv hvad du forstår ved inklusion (Gerne med beskrivelser og definition)
 • Overvej hvor du har din forståelse af inklusion fra (Gerne med eksempler)
 • Hvilke erfaringer har du med at arbejde med inklusion? (Gerne med eksempler).

Dernæst udleverer jeg surveyen på den undervisningsgang, der ligger to uger før, jeg skal undervise dem i inklusion. De får 10-12 minutter til at besvare spørgsmålene. Herefter sender de dem til mig per mail. Jeg læser besvarelserne igennem og bearbejder dem inden undervisningen. På baggrund af de studerendes besvarelser danner jeg en forståelse af, hvordan de tænker om inklusion.

Som indledning til min undervisning præsenterer jeg de forskellige typer af forståelser af inklusion, jeg har analyseret frem i de studerendes surveys. Dernæst præsenterer jeg dem for min forståelse, idet jeg henviser til et feltarbejde, jeg har foretaget, samt tre forskellige teorier der kan redegøre for, hvad inklusion er. Endelig beder jeg dem efter undervisningen om at reflektere over:

 1. Hvordan de ser på inklusion nu
 2. Forskellen på den forståelse de tidligere havde udfoldet i surveyen og den, de har nu
 3. De principielle forskelle mellem de to forståelser.

Udbytte af aktiviteten

De studerende fik gennem øvelsen eksternaliseret deres egen forståelse og set på den gennem et teoretisk perspektiv i undervisningen. Derigennem fik de studerende eksemplificeret, hvad forskellen på en professionel forståelse af inklusion og en videnskabelig, teoretisk forståelse kan være. Det er min opfattelse, at jeg var i stand til at diskutere det principielle med de studerende, at de på studiet i pædagogisk sociologi skal passe på med at blive i de definitioner og forståelser, som de har med fra deres professionsuddannelse og praksis.

Værd at overveje

Tilgangen tager tid, så det er næppe noget, man kan foretage flere gange på et modul. Det er derfor vigtigt, at man fokuserer på et generelt aspekt ved den type læring, der tilstræbes, sådan at man kan bruge den eksemplarisk, når man gennemgår andet stof.

Aktiviteter

Under udvikling.

  Praksiseksempler


   Basisinformationer

   • Fakultet: Arts
   • Uddannelse: Pædagogisk sociologi
   • Kursus: Opdragelse of uddannelse 1: Socialisering og individualisering
   • Studieniveau: 8. semester
   • Holdstørrelse: 55 studerende
   • Undervisningsform: Holdundervisning
   • Omfang: Aktivitet på kurset
   • Primær aktivitetstype: Spørgeskema
   • Anvendt teknologi: -
   • Hvordan casen blev gennemført: Tilstedeværelsesundervisning

   Læringsmål

   Mål for aktiviteten er:

   • at introducere til sociologiske og historiske perspektiver på rummelighed og inklusion.
   • at introducere til teorien om sociale repræsentationer samt relatere den til teorien om følelses-management og andre sociologiske beskrivelser af inklusion.
   • at diskutere forholdet mellem samfund, videnskab og pædagogik.