Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Gruppevejledning

Fakultet: Arts. Uddannelse: Filosofi. Projekt: Studiegruppe- og feedbackvejledning for filosoffer, især knyttet til kurserne Filosofihistorie 1 og Etik. Studieniveau: BA 1. semester. Holdstørrelse: ca. 60.

Motivation for aktiviteten

Studiemiljøundersøgelsen i 2011 viste problemer med ensomhed, manglende kontakt mellem årgangene, manglende faglig integration og dårligt fungerende studiegrupper. I forbindelse med fagets obligatoriske skriveøvelser, der indgår i en eksamen, halter fokus på formidlingen af det faglige indhold. Desuden betyder mangler i studieordningen, at feedbacken på skriveøvelserne bliver utilstrækkelig.

Aktivitetens formål

Projektet skal søge at komme adskillelsen mellem årgange til livs, inspirere arbejdet i studiegrupperne og vejlede i akademisk formidling - mundtligt såvel som skriftligt. Læringsmål er, at deltagerne kan forstå og anvende 1. semesters fremstillinsformer, opgave- og oplægsgenrer samt at give træning i gensidig feedback ud fra fagets kriterier for gode studiepræstationer på 1. semester. De studerende skal kunne tage noget konkret med til opgave- eller tekstlæsning fra hvert eneste møde.

Beskrivelse af aktiviteten

Tre studiegruppevejledere fra de ældre årgange er ansat og tilknyttet seks studiegrupper hver. Studiegruppevejledernes opgave er at lave skriveøvelses-/eksamenscaféer, give feedback på skriveøvelser til studiegrupper, arrangere oplæg om studieteknik og mundtlig formidling samt agere som kriserådgivere.

1. Studiegruppevejlederne laver skriveøvelses- og eksamenscaféer

Skriveøvelserne er eksamensformen på kurset Filosofihistorie 1. Der er tale om fire bundne opgaver à fire sider spredt over semestret, hvor der vælges mellem 4-6 spørgsmål udstukket af underviserne. Gennemsnittet af karaktererne på de tre bedste giver den samlede karakter for kurset.

Før afleveringerne af skriveøvelserne laves caféer for hele 1. årgang, hvor de enkelte spørgsmål gennemgås:

 • Hvad er det, der ønskes?
 • Hvor ligger vægtningen?
 • Hvad er faldgruberne?
 • Hvilken opgavegenre er der tale om, og hvad kræver den mm.

Se vejledende spørgsmål til skriveøvelsescaféer på Filosofi (pdf).

Efter 20 minutters intro og diskussion af spørgsmålene deles årgangen ud i grupper, efter hvilket spørgsmål, de ønsker at skrive om. Målet er, at alle grupper udarbejder og går hjem med en udkast til en disposition til det valgte spørgsmål og er klar til at skrive.

Under den 2-ugers eksamen, der knytter sig til kurset Etik, hvor de 1. semester studerende skriver deres første mere frie 10 siders opgave, som skal stykkes individuelt sammen, afholdes desuden 2 skriveøvelsescaféer. Den første kort efter, at emnerne er udleveret med hjælp til diskussion af, hvilken teori, der kan anvendes. Den anden finder sted halvanden uge inde i forløbet til hjælp med de problemer, de studerende støder på under skrivningen.

2. Studiegruppevejlederne giver feedback på skriveøvelser til studiegrupper

Formålet er her at give 1. semester en bedre forståelse for, hvordan de skriver filosofiske opgaver. Derudover skal det inspirere til faglig debat og arbejde i studiegrupperne ved at facilitere feedback af hinandens opgaver.

Det er en meget specifik og meta-teoretisk opgaveform, der er på filosofi, som ikke nødvendigvis behandler empiri, og derfor er helt anderledes end de opgaver, de studerende typisk er bekendt med. Fokus har været på opgavestruktur og formidling, ikke fagligt indhold, da vejlederne ikke er en faglig autoritet på den måde, men til gengæld kan dele ud af praksiserfaringer.

Vejlederne retter en opgave per studiegruppe per gang og gennemgår den med studiegruppen. Med udgangspunkt i den konkrete opgave udledes gode råd til hele gruppen. Da der er fire studerende per gruppe opnår alle derfor at få rettet en opgave grundigt (varighed en time per studiegruppe per opgave).

Feedbacken har bl.a. fokuseret på:

 • Forståelse af, hvordan de skriver en tematisk indledning, der kan skabe rød tråd igennem hele opgaven
 • Forståelse for genreforskelligheder – hvad adskiller redegørelse fra referat, diskussion fra analyse, hvordan diskuterer de, når de kun har én filosof at gøre det ud fra osv.
 • Begrebsbrug og fagtermer – hvornår er de hensigtsmæssige, og hvornår skal du bruge hverdagseksempler?
 • Hvordan konkluderer de bedst?

Se studiegruppevejledernes rettesnor til feedbackvejledningen på Filosofi (pdf).

3. Studiegruppevejlederne arrangerer oplæg om studieteknik og mundtlig formidling

I samarbejde med studievejledningen og Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier laves en workshops om

 • hvordan de læser bedst
 • hvordan de bruger deres studiegruppe
 • opfølgning på, hvordan det går i studiegrupperne, om nogen skal skifte gruppe eller have hjælp af vejlederen til at få arbejdet til at glide.

Vejlederne står desuden for løbende kriserådgivning og generel studiehjælp for enkeltpersonerne i de studiegrupper, de er tilknyttet. I samarbejde med Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier laves i marts en workshop om det gode oplæg, der særligt fokuserer på den mundtlige synopsis-eksamen, der afslutter faget Filosofihistorie 2 midt på 2. semester.

Udbytte af aktiviteten

Den formelle evaluering følger efter endt semester, men en uformel rundspørge blandt deltagende studerende siger, at aktiviteten har givet dem en større faglig bevidsthed og en bedre integration mellem årgangene. Der er sket en sikring af, at alle, der ønsker det, er i en studiegruppe, hvortil der er kommet bedre kvalificerede, faglige diskussioner i grupperne. De studerende har derudover fået en større tilknytning til faget og en større forståelse for, hvordan de formidler faget skriftligt. 

Aktiviteter

  Praksiseksempler


   Links og materialer til praksiseksemplet:

   Materialer

   Materialer fra projektet Studiegruppevejlednings- og mentorprojekter på Filosofi og Idéhistorie:

   Bidragydere

   Anne Engedal, studie­gruppe­vejleder og fag­udvalgs­aktiv, Filosofi, Institut for Filosofi og Idéhistorie.

   Desuden deltog Philip Hougesen og Nicolai Krejberg, Institut for Filosofi og Idéhistorie.