Aarhus Universitets segl

Underviserfeedback: Tydelige bedømmelseskriterier med Rubrics

Kort beskrivelse

En Rubric er et styringsredskab, der præsenterer rammen for bedømmelseskriterierne for den forestående opgave, som studerende kan anvende, mens de besvarer denne opgave. Redskabet konstrueres af underviseren og tydeliggør specifikke læringsmål og forventninger til den konkrete opgave, så der kan gives en ensartet bedømmelse. Dette kan ligeledes ligge til grund for eventuel feedback, når de studerende har afleveret deres produkter.

Motivation for aktiviteten og ønsket udbytte

Forskning viser, at synlige og tydelige læringsmål er vigtige styringsredskaber for de studerendes læring. Arbejdet med Rubrics er med til at anskueliggøre og øge de studerendes forståelse for, hvor og hvornår de skal investere deres energi, samt hvilke strategier og tænkemåder de skal benytte for at nå deres mål. For underviseren har Rubrics den fordel, at de kan anvendes til at give en hurtigere og mere ensartet bedømmelse og feedback til de studerendes opgaver. 

Udfør aktiviteten

Du skal som underviser udarbejde en Rubric til den konkrete opgave med udgangspunkt i relevante læringsmål fra kurset. Rubrics kan være tidskrævende for underviseren at udarbejde første gang, men vil med stor sandsynlighed kunne genbruges. En enkel Rubric er opbygget af 4 dele:

 • besvarelsens form (præsentation, poster, skriftlig opgave m.m.)

 • forventningerne til de studerendes deltagelse i aktiviteter (fx gruppesamarbejde i og uden for den skemalagte undervisning)

 • Eventuelle krav om anvendelse af bestemte redskaber

 • En opgavebeskrivelse, der indeholder information om:

 • En skala, der beskriver i hvilket omfang, opgavebesvarelsen lever op til de forskellige mål. Niveauformuleringerne skal være præcise og kan eksempelvis bestå af: Højt niveau, mellem niveau og begynderniveau eller Beherskelse, delvis beherskelse og begyndende beherskelse. Der er ikke regler for, hvor mange skalatrin en Rubric skal indeholde. Tal eller karakterer kan selvfølgelig også anvendes.

 • Viden og forståelse 20%

 • Tænkning og undersøgelse 20%

 • Kommunikation 20%

 • Brug af visuelle hjælpemidler 20%

 • Præsentationsfærdigheder 20%
 • En liste over kriterier, som eksempelvis udarbejdes med udgangspunkt i de konkrete læringsmål for kurset. Der er ikke nogle regler for, hvor mange kriterier en Rubric skal indeholde, men kan eksempelvis se ud som følgende med en vægtning angivet i procent:

Du kan også angive kriterierne i prioriteret rækkefølge, hvis de ikke vægter lige meget i bedømmelsen.

 • En niveaubeskrivelse, der tydeliggør, hvad der skal til for at opnå de forskellige niveauer på skalaen. Beskriv det højeste niveau af præstation, ud fra hvordan den eksemplariske opgave ser ud i forhold til at opnå det konkrete læringsmål. Beskriv derefter de øvrige, underliggende niveauer på skalaen. Du skal her overveje, hvad de studerende skal lære ved at besvare opgaven, og hvordan de kan ”vise”, at de har opnået det i deres besvarelse. 

Variationsmuligheder

 • De studerende kan på baggrund af studieordningen give forslag til indholdet i den konkrete Rubric. På denne måde kan du engagere de studerende mere direkte i aktiviteten og lettere kombinere aktiviteten med peer feedback.
 • Vis eventuelt de studerende eksempler på gode opgavebesvarelser koblet til Rubricen, eller lad dem anvende den pågældende Rubric på en god besvarelse fra tidligere.
 • Rubrics kan også anvendes i forbindelse med, at de studerende vurderer og giver hinanden peer feedback.
 • I Brightspace kan Rubrics anvendes i kombination med Assignment-redskabet.

Aktiviteter

  Praksiseksempler

   Forløb


   Værd at overveje

   • Hvor meget tid skal du som underviser bruge på at forklare din Rubric til de studerende? Selvom din Rubric indeholder en opgavebeskrivelse kan de studerende stadig have behov for at stille spørgsmål.