Aarhus Universitets segl

Forskningsintegration

Overblik

Forskningsintegration i undervisningen kræver både et fokus på forskningsindhold og –processer. Det handler ikke blot om formidling af forskning til de studerende men ligeledes om at engagere dem i forskningsprocesserne og opøve deres forskningskompetencer.  

 

Forskningsintegration 

Integration af forskning i uddannelserne er et særligt kendetegn for universitetsuddannelser, og det er med til at styrke den dybe faglighed på universitetet. Ofte vil uddannelsen være forankret i et aktivt forskningsmiljø, hvor de fleste undervisere er aktive forskere. Forskningen kan integreres som det faglige indhold i undervisningen fx ved at de studerende læser forskningslitteratur eller lærer om forskningsmetoder. Forskningsintegration kan også foregå gennem undervisningsaktiviteterne f.eks. ved at de studerende deltager aktivt i forskningslignende øvelser. Det kan fx være at søge og udvælge forskningslitteratur, lave eksperimenter og analyse og fortolkning af data. Forskningslignende aktiviteter kan især være givtige for forskningsintegration, da de studerende derved øger deres bevidsthed om og oplæres i grundlæggende forskningsindhold, -metoder og -processer. 

 

Video: Prodekan Lise Wogensen Bach fortæller om forskningsintegration

Forskningsintegration kan foregå på flere niveauer (artiklen vil have fokus på "undervisningen"): 

Uddannelsen og underviserne 

Undervisningen 

Forskningsbaseret udvikling af uddannelse  
og undervisning 

 • Uddannelsen er forankret i et aktivt forskningsmiljø.  
 • Uddannelsen/kurserne ledes af forskere.  
 • Underviserne er aktive forskere og er tilknyttet forskningsmiljøet. 
 • At undervisningen beskæftiger sig med relevant forskning. 
 • Der undervises i akademiske og videnskabelig metode.  
 • De studerende læres op i videnskabelige processer. 
 • Uddannelserne er i form, indhold og metode baseret på forskning om uddannelse, læring og pædagogik. 
  • Der udføres pædagogisk og didaktisk forskning, der understøtter uddannelsernes form, indhold og metode. 

Integration af forskning i undervisningen 

Du kan integrere forskning på mange forskellige måder, men det handler om både at have fokus på forskningsindhold og forskningsprocesser. Derudover er det vigtigt at understøtte progressionen i de studerendes akademiske og videnskabelige kompetencer, og at kompleksiteten af de forskningsintegrerende aktiviteter øges. Dette indebærer, at de studerende gennem deres studietid oplever at være mere end blot modtager af information om forskning, og gradvist får en aktiv og eksperimenterende rolle, der træner dem i forskningsprocesserne. 

Du kan finde inspiration til at arbejde med forskningsintegration i nexus-modellen (Healey 2005). 

Studerende som aktive deltagere 

Når studerende selv er aktive deltagere, enten ved at være diskuterende eller udførende, stimuleres deres faglige nysgerrighed. Herved erhverver de sig akademiske og videnskabelige kompetencer, fx analytisk og kritisk tænkning, metodebevidsthed, kreativitet og interdisciplinær forståelse. For at fremme de studerendes forskningskompetencer, kan du sætte fokus på at de studerende skal:  

 1. lære kritisk stillingtagen og evne til selv at forstå og reflektere over vidensproduktion inden for fagområdet. 

 1. opnå færdigheder i at anvende metoder og redskaber og blive i stand til at arbejde selvstændigt med den videnskabelige proces. Det gøres bl.a. gennem bachelor- og kandidatopgaver, laboratorieøvelser og andre skriftlige opgaver undervejs på studiet.  

 1. opnå kompetencer, der gør studerende i stand til at arbejde med komplekse forskningsbaserede problemstillinger i flere faglige og tværfaglige sammenhænge. 

Progression i studerendes deltagelse

Indhold/

Taksonomisk niveau

Uddannelsen og underviserne 

Forskningsmetoder

Forskningsprocesser 

Forstå Den studerende lærer om og forstår forskningsresultater, og vil kunne redegøre for dem.  Den studerende lærer om og forstår forskningsmetoder, og vil kunne redegøre for dem. 

Den studerende lærer om og forstår forskningsprocessen, og kan redegøre for dem. 

  

Den studerende lærer om og forstår videnskabelige arbejdsformer (f.eks. citationer, databeskyttelse, etik), og kan redegøre for dem. 

Anvende Den studerende kan diskutere og perspektivere forskningsresultater  Den studerende kan diskutere styrker og svagheder ved forskningsmetoder 

Den studerende kan kritisk diskutere og perspektivere forskningsprojekter 

Den studerende kan kritisk diskutere planlægning af forskningsprojekter

Demonstrere Den studerende arbejder selvstændigt med forskningsresultaterne ved at indsamle, analysere og perspetivere resultaterne (viden) i den givne fagdisciplin.  Den studerende kan vælge og demonstrere de rette forskningsmetoder til at belyse et forsknings-spørgsmål. 

Den studerende kan forfølge et forskningsspørgsmål, samt planlægge og udføre den samlede forskningsproces. 

Den studerende kan kritisk fortolke og konkludere på egne data. 

Du kan læse mere om taksonomiske niveauer her. 

Eksempler på undervisningsaktiviteter

Du kan arbejde med forskningsintegration på mange måder. Tag eksempelvis udgangspunkt i følgende forslag, der styrker forskningsintegration:   

 1. Lad de studerende læse og bearbejde den nyeste forskningslitterratur inden for fagområdet. 

 1. Lad studerende diskutere og tage kritisk stilling til ny forskning, herunder forskningsresultater og -metoder. 

 1. Facilitér interaktion mellem forskere og studerende i undervisningssammenhænge. 

 2. Indrag videnskabelige processer i undervisningen og lad de studerende være aktive deltagere heri. 

 1. Kobl metodefag til andre fag på uddannelsen, så de studerende kan træne deres metode på konkret empiri. 

 1. Lad studerende indsamle, fortolke og konkludere på egne data 

 1. Lad de studerende forfølge forskningsspørgsmål ved at planlægge og udføre et forskningslignende projekt, som det gøres i nogle skriftlige opgaver, herunder bacheloropgaver og kandidatspecialer. 

 1. Giv procesorienteret vejledning i forbindelse med skriftlige opgaver. 

 1. Giv studerendes mulighed for at deltage i forskningsprojekter eller projektaktiviteter, fx i samarbejde med institutioner og fagmiljøer, som de studerende kan komme til at arbejde med og i efter afsluttet studie. 

Overvej som underviser

 • Hvornår på uddannelsen, skal de studerende være publikum og hvornår skal de være aktive deltagere i forskningslignende aktiviteter? 

 • Hvilke forskningskompetencer skal de studerende tilegne sig i dit kursus?  

 • Hvilke forskningsrelaterede aktiviteter skal de studerende udføre, og hvordan støtter du dem i deres selvstændige arbejde? 

 • Hvordan spiller forskningsaktiviteterne i din undervisning sammen med uddannelsen generelt? 

 

Videre læsningKontakt

Skriv til redaktion bag AU Educate, hvis du har spørgsmål til indholdet eller har brug for sparring omkring din undervisning fra en af de mange dygtige fagfolk på Centre for Educational Development.