Aarhus Universitets segl

Digitalt understøttet peer feedback

Overblik

Digitalt understøttet peer feedback har vist sig at være et effektivt redskab til at forbedre de studerendes læring i efterspørgslen på de studerendes løbende behov for mere feedback. I modsætning til skriftlig underviserfeedback har peer feedbacks dialogiske karakter vist sig at være gavnlig, fordi den skaber en samarbejdsorienteret og involverende læringsoplevelse mellem de studerende (Nicol, 2010).

  

Peer feedback skaber bl.a. værdi gennem:

Understøttelse af interne feedbackprocesser 

Sammenligning og aktiv kritik af andre studerendes arbejde udløser en intern feedbackproces hos den person, der giver feedback. Studier har vist, at det meste af læringen sker under vurderingsprocessen af andres opgaver og ikke kun via de kommentarer, som de studerende modtager på deres egne produkter fra medstuderende
(Nicol & McCallum, 2022).  

Forbedring af selvbedømmelse og -evaluering 

Ved at opstille kursusrelaterede kriterier og anvende eksplicitte standarder i vurderingsprocessen opnår de studerende en bedre forståelse af kvalitet, når de sammenligner de forskellige afleveringer med et sæt standarder (Tai, Ajjawi, Boud, Dawson, & Panadero, 2017).   

    

    

Mere feedback – udnyttelse af peer-dialog 

Ved store hold kan det være udfordrende for underviseren at nå hver enkelt studerende og få en dialog om misforståelser eller forbedringer i opgaven. Men ved at inddrage de studerende som aktive bidragsydere i feedbackprocessen, kan hver studerende modtage skræddersyet og specifik feedback (Nicol, 2010). 
     

    

Et digitalt understøttet peer feedback-loop

Du kan bruge peer feedback-loopet som en ramme til at designe din peer feedback-aktivitet. Dette indebærer følgende aktiviteter:  

 1. Introduktion til proces og kriterier.
  Underviseren introducerer feedbackprocessen, kriterierne for selve opgaven, samt værdien af peer feedback, for at engagere og motivere de studerende i aktiviteten. 

 1. Udarbejdelse og aflevering af opgave.
  De studerende udarbejder et produkt, mens underviseren er tilgængelig for spørgsmål. Hvis afleveringen sker digitalt, kan underviseren tjekke antallet af indkomne afleveringer og undersøge kvaliteten af opgaverne ved at lave stikprøver.  

 1. Peer feedback.
  De studerende giver og modtager feedback til hinanden. I denne fase bør underviseren genbesøge opgavekriterierne, og hvad der forventes af den feedback, de studerende giver hinanden ved f.eks. at vise eksempler på god og dårlig feedback. Hvis feedbacken gives digitalt, kan underviseren følge med i feedbackprocessen og foretage stikprøver af feedbacken.  

 1. Opsummering og refleksion.
  De studerende reflekterer og handler på den feedback, de har modtaget. Underviseren bør facilitere øvelser enten online eller i tilstedeværelsesundervisningen, der hjælper de studerende til at reflektere over den feedback, de har modtaget, samt hvad de har observeret i andre studerendes afleveringer for at sikre at feedbacken resonerer.  

Disse fire integrerede processer udgør fire faser, der hver kræver tilstedeværelse og vejledning af underviseren for at sikre en veltilrettelagt og udbytterig læringsoplevelse.   

Digitalt understøttet peer feedback gør det muligt at afvikle feedback loopet via tilstedeværelsesundervisning og onlineundervisning.
Her er et eksempel på to almindelige feedback-loops: 

Eksempel på at give feedback in class

Oversigt:
Den indledende fase af feedbackprocessen sker i tilstedeværelsestime. Derefter deltager de studerende i processen ved at udarbejde en besvarelse på den foreslåede opgave hjemme, mellem undervisningssessionerne. I løbet af den næste tilstedeværelsestime giver de studerende feedback på hinandens opgaver, mens underviseren eller en instruktor er til stede. 

Underviserens rolle:
Underviserens tilstedeværelse på timen giver de studerende mulighed for at stille spørgsmål under feedbackprocessen og derved sikre, at de studerendes input og kommentarer er korrekte.  

Tip:
Efter feedbackprocessen bliver de studerende bedt om at reflektere over den feedback, de har fået, og hvad de har lært af at læse hinandens opgaver. Disse selvrefleksioner kan finde sted både hjemme og under den kommende tilstedeværelsestime for at sikre, at feedbacken anvendes og forbinder læringen med praksis.  

    

    

Eksempel på at give feedback out of class

Oversigt:
Den indledende fase begynder online, uden for tilstedeværelsestimerne for at frigøre tid til at de studerende kan udarbejde deres aflevering i selve timerne. Peer feedbacken gives her mellem tilstedeværelsestimerne, og de studerende mødes igen for at diskutere justeringer af deres opgave under i tilstedeværelsestimen. Evaluering af hele processen sker enten i forlængelse af, at de studerende reflekterer over den feedback, de har modtaget, eller uden for tilstedeværelsestimerne. 

Underviserens rolle:
Denne tilgang sikrer, at underviseren er til stede og engageret i hele feedback-loopet ved at være direkte involveret i de studerendes opgaveløsning.

Tip:
Mens alle dele af feedback-loopet potentielt kan finde sted online, uden for tilstedeværelsestimerne, er det afgørende at afsætte dedikeret tid på timerne til visse elementer i denne proces for at understøtte undervisningsaktiviteten. Dermed vil de studerende sandsynligvis være mere motiverede til at deltage og ikke føle at aktiviteten er ekstra-curricular.

  

    

       

Underviserens rolle i digitalt understøttet peer feedback 

Med nutidens læringsteknologi, der kan understøtte hele feedback-loopet, ligger underviserens ansvar i planlægning af aktiviteten, følge de studerende progression, lette processerne og give overordnet feedback til de studerende. Underviseren kan f.eks. udføre stikprøver af afleveringerne, og de studerendes feedback, for at fremhæve, hvad der fungerer godt, og hvad der skal forbedres. Ved at gøre dette modtager de studerende individuel feedback fra hinanden samt overordnet feedback fra underviseren på både deres afleveringer og den feedback, de giver. Peer feedback er ofte udråbt som tidseffektivt, men det er værd at bemærke, at undervisere investerer lige så meget tid i planlægning og stilladsering af feedbackprocessen som uddybet mere detaljeret i den efterfølgende tabel: 

1. Introduktionsproces
og kriterier

2. Oprettelse og aflevering af opgaver

3. Peer feedback

4. Opsummering
og refleksion

Tal løbende med de studerende om de faglige mål i undervisning og tydeliggør hvilke læringsmål der arbejdes hen imod i den enkelte undervisningssession eller aktivitet.

De studerende opretter deres svar på den foreslåede opgave. De studerende giver feedback til hinanden. Studerende reflekterer over deres feedback og evaluerer den feedback, de har modtaget.

Underviserens ansvar

 • Introducer begrebet peer feedback 
   

 • Introducer opgaven 
   

 • Diskuter og øv brugen af rubrics eller feedbackspørgsmål 
   

 • Øvelse i at give og modtage feedback 
   

 • Informer de studerende om din egen rolle og den feedback, du giver 

 • Støt de studerende i deres opgaveoprettelse og besvar potentielle spørgsmål 
   

 • Overvåg afleveringer og giv råd om strategier til at fremme deres skrivning 

 • Motiver de studerende til at give feedback og uddyb, hvorfor det er givende at give feedback. 
   

 • Giv de studerende besked om feedbacken er anonym, og om du som underviser overvåger feedbacken 
   

 • Giv eksempler på god feedback 

 • Giv de studerende mulighed for at drøfte feedbacken 
   

 • Giv de studerende overordnet feedback på opgaveafleveringerne og kvaliteten af feedbacken 
   

 • Faciliter aktiviteter, der giver de studerende mulighed for at arbejde med og handle på deres feedback 
   

 • Evaluer feedbackprocessen med de studerende 

       

Peer feedback i FeedbackFruits

På Aarhus Universitet kan undervisere bruge værktøjet FeedbackFruits til at facilitere digitale peer feedbackprocesser. Værktøjet er tilgængeligt via dit kursus i Brightspace. I FeedbackFruits kan undervisere konfigurere og tilpasse feedback-loopet på flere parametre såsom anonymitet, antal bedømmelser, rubrics, grupper og mere. Det er også i FeedbackFruits, at de studerende giver feedback på hinandens afleveringer.

For mere information om brugen af FeedbackFruits på AU Educate.

Opsætning af et peer feedback-loop

De fleste af nutidens digitale læringsteknologier, der understøtter peer feedbackprocesser muliggør konfigurationsmuligheder, der på forskellig vis påvirker de didaktiske beslutninger og feedbackprocessens flow. Du kan opsætte et peer feedback-loop i FeedbackFruits, hvor du kan bruge nogle af følgende tilføjelsesmuligheder. Du kan også læse mere om FeedbackFruits og få tekniske vejledninger til, hvordan du bruger det.

Peer feedback-loop i FeedbackFruits

Filformater Studerende kan aflevere artefakter som tekst, lyd, video og weblinks. Teknologi i dag giver mulighed for forskellige afleveringsformater udover almindelige tekstopgaver som essays, synopsis, præsentationer og rapporter. Andre medieformer kan styrke de studerendes kreativitet og understøtte udviklingen af innovative produkter.  Ved f.eks. at lade de studerende aflevere en videopræsentation i stedet for en skriftlig tekst, kan de studerende øve sig på at pitche præsentationer og mundtlige eksamenssituationer. 
Anonymitet Mens anonymitet kan hjælpe studerende med at overvinde frygten for at forpligte sig til deres udsagn og kommentarer, kan der sættes spørgsmålstegn ved dens anvendelighed i forbindelse med deres fremtidige erhverv. Forskning viser imidlertid, at anonymitet hjælper de studerende med at give mere ærlige og kritiske bedømmelser (Lu &, 2007). Anonymitet kan også bidrage til at mindske bias. Studerende kan ubevidst være forudindtaget i deres evaluering og gennemgang af andre studerendes arbejde på grund af personlige præferencer, venskaber og relationer. En gradvis reduktion af anonymiteten i løbet af semesteret kan hjælpe studerende med at give upartisk feedback og samtidig forberede dem på en fremtid uden for universitetet. 
Individuel eller gruppebaseret feedback loop

Underviseren kan definere, om afleveringerne foretages individuelt eller som en gruppe. Der kan kun vælges én af de to muligheder pr. peer feedback-opgave.  

 • Gruppeafleveringer: Den feedback, der gives til andre studerende, sker også i grupper. 
 • Individuelle afleveringer: underviseren kan definere, om feedbacken skal gives individuelt, inden for eller uden for en sub-gruppe. Denne dynamiske fleksibilitet giver de studerende mulighed for at aflevere og give feedback på forskellige temaer eller give feedback til medstuderende, som de føler sig trygge og komfortable med.  

Fordeling af indsendelser og anmeldelser 
 • Tilfældigt eller manuelt: Underviseren kan vælge om allokeringen af opgaver skal ske tilfældigt eller manuelt. Manuel allokering af, hvem der bedømmer hvem, giver mulighed for tilpasning på tværs af forskellige opgavetemaer, studerendes faglige niveau og ambitioner. Underviseren skal i så fald manuelt sammensætte hver studerende med en anden studerende, og tildelingsmetoden er skjult for de studerende.   

 • Frit valg: Underviseren kan lade de studerende selv vælge, hvem de gerne vil gennemgå. Det frie valg kan styrke de studerende indre motivation til at give feedback på grund af eksempelvis tidligere samarbejder, relationer eller tematiske interesser (Papadopoulos, Lagkas, & Demetriadis, 2012). 

Synlighed af afleveringer Alle afleveringer kan gøres synlige for hele gruppen af studerende og dermed stimulere de studerendes nysgerrighed og give indsigt i, hvordan den foreslåede opgave er blevet løst af ikke kun de tildelte bedømmere, men af andre interesserede studerende.  
Antal bedømmelser Et højt antal bedømmelser kan være udmattende for studerende; derfor skal antallet af bedømmelser matche opgavens størrelse og den forventede mængde feedback. Værdien af peer feedback ligger imidlertid i at give feedback til andre studerende, når de studerende ser, analyserer og kritisk bedømmer hinandens opgaver. Mere end en bedømmelse giver dermed de studerende mulighed for at se flere perspektiver på, hvordan man løser den foreslåede opgave (Cho & Schunn, 2007).
Rubrics og feedbackspørgsmål 
 • Rubrics: En rubric er en beskrivelse af kvalitetsniveauer, der understøtter bedømmeren undervejs i evalueringen af afleveringen. En rubric er også nyttig, mens de studerende skriver opgaven, fordi den gør målene for opgaven gennemsigtig og kan hjælpe med at fokusere de studerende indsats.  

 • Feedbackspørgsmål: Hjælper med at fokusere bedømmerens feedback, men giver mulighed for mere åben og formativ feedback sammenlignet med en rubric.  

Begge feedbackmuligheder kan bruges på samme tid på en peer feedback-opgave.  
 
Rubrics og feedbackspørgsmål er ikke nødvendigvis selvforklarende. Underviseren skal forklare opgavekriterierne og kan f.eks. få de studerende til at øve sig i at give feedback ved hjælp af en rubric eller feedbackspørgsmål på tidligere opgaver. Øvelse i at give feedback vil også hjælpe med at undgå uoverensstemmelser i feedbacken og indsnævre kompetencekløften mellem de studerende. Underviseren og de studerende kan også sammensætte rubric’en til den specifikke opgave i samarbejde for at sikre, at de studerende forstår hvert kriterie. Feedback af lav kvalitet udfordrer læringsprocessen negativt og kan påvirke de studerende motivation. Derfor er det afgørende for et succesfuldt læringsudbytte af aktiviteten, at underviseren har fokus på at løfte kvaliteten af feedbacken. 


For at feedback skal være effektiv, skal den være rettidig. At bruge meget tid på at oprette en rubric eller feedbackspørgsmål er kun nyttigt, hvis feedbacken kommer på det rigtige tidspunkt. Det anbefales derfor at facilitere feedback-aktiviteter på udkast snarere end på færdige afleveringer. 

Automatiseret feedbackcoach Underviseren kan aktivere en AI-drevet automatisk feedbackcoach, der kommenterer den feedback, som de studerende giver hinanden, mens de skriver. AI coachen angiver, hvordan deres feedback vil blive opfattet af afleveringens forfatter og foreslår ændringer til bl.a. den studerendes "tone of voice", som kan hjælpe de studerende med at forbedre kvaliteten af feedbacken. Den automatiserede feedbackcoach læser og forstår dansk og engelsk, men giver kun feedback på engelsk. Den er baseret på OpenAIs sprogmodel, men interagerer eller udveksler ikke data med ChatGPT, da modellen er en lokal installation lavet af FeedbackFruits. De studerende input bruges ikke til at træne, omskole eller justere modellen på nogen måde. 

Mere løst faciliteret peer feedback kan ske i Brightspace vha. værktøjet Discussions ved at få de studerende til at dele en mindre tekst som f.eks. en problemformulering, som andre kan kommentere på, eller ved at anvende Groups i Brightspace til at dele dokumenter. Studerende kan også invitere hinanden ind i Office 365-dokumenter til indbyggede tekstkommentarer. 

    


Videre læsning

 • Cho, K., & Schunn, C. D. (2007). Scaffolded writing and rewriting in the discipline. Computers and Education, 48, 409-426.
 • Lu, R., & Bol, L. (2007). A comparison of anonymous versus identifiable e-peer review on college student writing performance and the extent of critical feedback. Journal of Interactive Online Learning, 6(2), 100-115.
 • Nicol, D. (2010). From Monologue to Dialogue: Improving Written Feedback Processes in Mass Higher Education. Assessment & Evaluation in Higher Education, 5, 501-517.
 • Nicol, D., & McCallum, S. (2022). Making internal feedback explicit: exploiting the multiple comparisons that occur during peer review. Assessment & Evaluation in Higher Education, 47(3), 424-443.
 • Papadopoulos, P. M., Lagkas, T. D., & Demetriadis, S. N. (2012). How to improve the peer review method: Free-selection vs assigned-pair protocol evaluated in a computer networking course. Computers & Education, 59(2), 182-195.
 • Tai, J., Ajjawi, R., Boud, D., Dawson, P., & Panadero, E. (2018). Developing evaluative judgement: enabling students to make decisions about the quality of work. Higher Education, 76(3), 467-481.

Kontakt

Hvis du vil vide mere om digitalt understøttet peer feedback eller har brug for hjælp til at opsætte et peer feedback-loop, så tag kontakt til: