Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Studiegrupper

Overblik

Studiegrupper er vigtige for de studerendes faglige udvikling, motivation og trivsel.  Men velfungerende studiegrupper kommer ikke nødvendigvis af sig selv. Som underviser kan du på forskellige måder understøtte de studerendes arbejde i grupperne, så grupperne kommer godt fra start, har et fælles mål at arbejde henimod og går professionelt til samarbejdet. 

 

Typer af gruppearbejde

Der er mange måder at bruge gruppearbejde i undervisningen. De mest gængse er brugen af ad hoc grupper og studiegrupper, som afhængig af fagligheden eller opgavens art kan få andre navne. En skelnen mellem typer af gruppearbejde kan være: 

 • Studiegrupper som længerevarende samarbejde mellem en gruppe af studerende. Studiegrupper mødes ofte fast uden for undervisningen og hjælper hinanden med det faglige indhold, eksempelvis til at løse opgaver sammen, laver projekter sammen, gennemgå pensum eller læse op til eksamen.  Derfor vil studiegrupper ofte blive omtalt efter deres formål, eksempelvis:
  • Projektgrupper
  • Læsegrupper 
 • Ad hoc grupper som korterevarende samarbejder, der etableres efter behov, fx til gruppediskussioner og summeøvelser. 

 

Studiegruppen - et arbejdsfællesskab 

Studiegrupper er et godt sted at etablere faglige arbejdsfællesskaber. Studiegruppen kan være et sted, hvor de studerende både har et uformelt fagligt miljø og en tryg social base, og på den måde kan studiegruppen være et frugtbart udgangspunkt for at udvikle en faglig identitet og et godt fællesskab på uddannelsen.  

En velfungerende studiegruppe har et fælles mål at arbejde henimod og fokuserer på dette i gruppemøderne. Et fælles mål kan fx være at løse nogle opgaver som forberedelse til undervisningen, eller det kan være at producere et konkret fælles produkt. Som underviser kan du understøtte studiegrupperne ved at inddrage den type gruppeaktiviteter i de studerendes forberedelse.

Inddrag gruppernes arbejde i undervisningen

De studerende er typisk mest motiverede for at arbejde i studiegrupperne, når gruppens arbejde inddrages i eller er en forudsætning for deltagelse i undervisningen. Det er vigtigt at formulere opgaverne konkret, for at de studerende ved præcist, hvad de skal arbejde med og med hvilket formål det skal indgå i undervisningen. Du kan eksempelvis: 

 • Formulere spørgsmål til tekster, så de studerende bliver mere fokuserede i deres forberedelse til undervisningen. Se et forslag til, hvordan du kan stille spørgsmål til tekster her

 • Få studiegruppen til at formulere spørgsmål til teksterne, så undervisningen kan tage udgangspunkt i gruppernes spørgsmål og give udgangspunkt for refleksion, diskussion og afklaring af tvivlsspørgsmål. Se et eksempel på, hvordan du kan få studiegruppen til at formulere spørgsmål til tekster her.

 • Lave et fælles skriftligt produkt i studiegruppen og lade studerende give peer feedback på hinandens arbejde. Det kan eventuelt være som en forberedelse til en skriftlig eksamen. Se et eksempel på en underviser, der har brugt kollektiv skriveøvelse i studiegruppen.  

 • Lad studiegrupperne holde oplæg på skift om fagets emner, så i samarbejde skal forberede sig til at formidle et emne til resten af holdet. Her kan der eventuelt tænkes løbende feedback ind fra en anden studiegruppe. Se et eksempel på, hvordan en underviser har lavet gruppeoplæg med løbende feedback.

Få alle i gruppen i spil

Det er vigtigt, at alle i gruppen bidrager til arbejdet, og derfor bør grupperne ikke være for store. En gruppestørrelse på tre til fire har vist sig ofte at fungere. Du kan indbygge i gruppearbejdet at de enkelte medlemmer skal bidrage med dele af gruppens samlede opgave. Formålet er, at de studerendes individuelle dele bidrager til et større hele, som et puslespil de samler sammen ved eksempelvis at sammenligne, sammenskrive, sammensætte. Det kan være de studerende skal: 

 • Læse forskellige tekster, som bidrager med forskellige perspektiver på samme problemstilling 
 • Have forskellige opgaver eller roller i forhold til den samme tekst 
 • Besvare forskellige delspørgsmål eller udregninger som tilsammen besvarer en overordnet problemstilling 
 • Bidrage med dele til et fælles oplæg, som skal præsenteres sammenhængende 

Du kan eksempelvis organisere gruppearbejdet som matrixgrupper, hvor de studerende i første omgang fordyber sig og i anden omgang deler deres viden med hinanden. Du kan se et eksempel på, hvordan en underviser har brugt matrixgrupper til at få de studerende til at diskutere faglige mål, eller en underviser, der har brugt matrixgrupper til at give peer feedback.

   

Etablering af studiegrupper 

I nogle tilfælde er det en fordel at du som underviser etablerer grupperne, andre gange kan det være en fordel at de studerende etablerer dem selv ud fra nogle faste kriterier. Du kan overveje, om det er vigtigt at de studerende indgår i faste grupper eller om de skal skifte gruppe løbende, så de skal samarbejde med nogle forskellige og lære hinanden at kende på tværs af holdet. Du kan se et eksempel på hvordan du kan opbygge roterende studiegrupper her.

Hvis du gerne vil stå for etableringen af studiegrupperne, kan du finde inspiration i følgende forløb om dannelse af grupper her.

Få studiegrupperne godt fra start

Når studiegrupper er etableret, er det vigtigt at komme ordentligt i gang, så det faglige arbejdsfællesskab får gode vilkår. Du kan som underviser sætte arbejdet i gang på forskellige måder. Du kan eksempelvis:

 • Bede grupperne om at lave en gruppeaftale, hvor de studerende afstemmer deres forventninger til gruppens arbejde og de enkelte medlemmers bidrag. Du kan se et eksempel på en aktivitet med brug af gruppeaftaler her.
 • Giv de studerende redskaber til deres gruppearbejde. Du kan henvise de studerende til siden om gruppearbejde på AU Studypedia, hvor de kan finde værktøjer og inspiration til at lave fx dagsorden, fælles noter, gruppeøvelser, guides til feedback i gruppen samt redskaber til konflikthåndtering.  
 • Brug roller i gruppearbejdet, så hvert medlem får en bestemt funktion, eksempelvis ordstyrer, referent, djævlens advokat. Det er en fordel, hvis de studerende selv fordeler rollerne i gruppen, og at de løbende skifter roller internt.  

   

Håndtering af konflikter i studiegruppen 

At studiegrupperne får etableret et godt arbejdsfællesskab fra start kan mindske konflikterne i gruppen. Hvis en studiegruppe alligevel står i en konfliktsituation, kan du prøve at lade dem selv håndtere konflikten med udgangspunkt i materialet om konflikthåndtering i grupper på AU Studypedia.

Hvis konflikten er af en størrelse eller art, som hverken gruppen eller du kan løse, kan du henvise til studievejledningen på uddannelsen. 

 

Aktiviteter

  Praksiseksempler


   Kontakt

   Skriv til redaktion bag AU Educate, hvis du har spørgsmål til indholdet eller har brug for sparring omkring din undervisning fra en af de mange dygtige fagfolk på Centre for Educational Development