Aarhus Universitets segl

Spørgeskema til dannelse af studiegrupper

Kort beskrivelse

Meget af de studerendes forberedelse lægges ud i studiegrupperne i det første semester, og gør dermed studiegruppearbejdet til en essentiel del af undervisningen, hvorfor gruppedannelse bliver særligt vigtig. 

Studiegrupper dannes for alle fag på første semester, med baggrund i et online spørgeskema, hvor undervisergruppen bestemmer hvilke kriterier, grupperne skal dannes ud fra. 

Underviserens motivation

Studiestarten kan være socialt og fagligt udfordrende for mange studerende, derfor er formålet med gruppedannelserne:  

 • At styrke lærings- og samarbejdskultur på årgangen for at gøre overgangen til universitetet nemmere og dermed mindske frafald. 

 • At undervisningsdifferentiere, fordi grupperne blandt andet sammensættes ud fra faglige forudsætninger. 

Beskrivelse af aktiviteten

Inden studiestart: 

 1. En underviser initierer samarbejde med det private firma, UniHelper, der udformer et online spørgeskema til de studerende med spørgsmål vedr. hvordan de bedst arbejder, deres ambitionsniveau, deres personlighedstype etc.  

 2. Undervisergruppen tilføjer spørgsmål specifikt vedr. Kinastudier, og beslutter kriterier for sammensætning af studiegrupperne, herunder forhåndskendskab til kinesisk, spredning af tilvalgsstuderende, køn, personlighedstyper og ensartet ambitionsniveau. 

1. Semester: 

 1. De studerende bliver informeret om, hvordan spørgeskemaet danner baggrund for dannelse af studiegrupperne.  

 2. De studerende tilsendes et link til det online spørgeskema og bruger ca. 10-15 min. på at udfylde spørgeskemaets ca. 20 spørgsmål, som en del af deres forberedelsestid. 

 3. De studerende gennemgår en workshop, hvor de bl.a. udformer en studiegruppekontrakt. 

 4. I løbet af semestret foregår meget studiearbejde imellem undervisningstimerne i studiegrupperne, og studiegruppernes arbejde inddrages i undervisningen.  

2. semester: 

 • Her dannes nye grupper for at de studerende kan lære andre at kende og udvikle deres faglige samarbejdsevner.  

 • Nye kriterier indarbejdes i algoritmen, som UniHelper bruger.

3. semester: 

 • Her får de studerende selv lov til at danne grupper. Det eneste krav er, at alle studerende skal indgå i en gruppe. Hvis det ikke lykkes, vil underviserne igen stå for at etablere grupperne. 

Ressourcer til studerende:

 • En studiegruppekontrakt

Support til studerende:

 • Workshop om samarbejde i studiegrupper og om konflikthåndtering, faciliteret af studievejledningen

Anvendt teknologi

Udbytte af aktiviteten

 • Evalueringerne viser, at de studerende værdsætter den læringskultur, som studiegrupperne er med til at udvikle. Den gode studiegruppekultur fortsætter resten af bacheloruddannelsen – også når de studerende selv har ansvar for gruppedannelse. 
 • Frafaldet er mindsket, men dette kan selvfølgelig også skyldes andre forhold. 
 • Studiegruppearbejdet tages mere seriøst af de studerende, fordi brugen af et professionelt udviklet gruppedannelsesværktøj understreger vigtigheden af studiegrupperne. 
 • De mange opgaver til studiegrupperne understøtter samarbejdet og gør de studerende fortrolige med at dele og lære sammen. 

Udfordringer

 • Det kræver enighed i undervisergruppen om at lægge en særlig vægt på opgaver til grupperne, for uden veldefinerede opgaver falder studiegrupperne let fra hinanden. 

 • Mange nye studerende kommer med en vis skepsis ift. gruppearbejde fra deres ungdomsuddannelser, så det er vigtigt at være eksplicit om formålet og udbyttet. 

Værd at overveje

 • Fortæl de studerende formålet med at etablere studiegrupperne og understreg hvorfor arbejdet i studiegrupperne er så vigtigt. 

 • Alle undervisere skal være dedikerede til at bruge studiegrupperne aktivt i undervisningen. Basisinformationer

 • Fakultet: ARTS, Institut for Kultur og Samfund (Afdelingen for Globale Studier)
 • Uddannelse: Kinastudier
 • Kursus: Begyndersprog kinesisk 
 • Studieniveau: BA
 • Holdstørrelse: 40 studerende
 • Undervisningsform: - (Studiegrupper)
 • Omfang: Kursus (længere undervisningsforløb)
 • Primær aktivitetstype: Samarbejde
 • Anvendt teknologi: UniHelper.dk

Links og materialer