Aarhus Universitets segl

Online mundtlig eksamen

Kort beskrivelse

Den online mundtlige prøve afholdes via Zoom, der giver mulighed for, at den studerende kan holde oplæg, at der kan indlægges forberedelse i et separat rum, og at der kan voteres, mens den studerende midlertidigt er sendt ud af rummet, ofte ved brug af Waiting Room. Ligesom ved enhver anden eksamen, handler det om at udprøve i hvor høj grad, den studerende har nået de faglige mål. Den online mundtlige eksamen vil dog variere på andre måder end den traditionelle mundtlige eksamen. Dette vil vi gennemgå nedenfor.

Gode råd til online mundtlig eksamen

På denne side finder du råd og anbefalingerne til, hvilke overvejelser du kan gøre dig omkring afholdelse af en online mundtlig eksamen, samt hvordan du kan klæde dine studerende på til denne eksamensform. Vær opmærksom på, at siden ikke indeholder retningslinjer og krav til eksamensformen. Se højremargin med henvisninger til lokale retningslinjer.

Før eksamen

Din forberedelse som eksaminator

Inden du skal afvikle en online mundtlig eksamen, er der nogle væsentlige ting, der skal være på plads, og som du bør forholde dig til som eksaminator.

1. Sikre at møderum er oprettet og delt

 • Sørg for at Zoom er opdateret på din computer. Hvis du er i tvivl om hvordan, så kan du finde vejledninger til brug af Zoom her.

 • Hvis du selv skal oprettet et møderum i Zoom, kan du følge følgende vejledning:
 • I andre tilfælde vil en administrativ medarbejder (fx kursussekretær eller institutsekretær) oprette møderummet for dig. Følg de lokale retningslinjer for denne procedure.
 • Linket kan ligge tilgængeligt på WISEflow, Brightspace eller andet. Hvis det er relevant kan du også dele linket andre steder med de studerende, hvis I kommunikerer via anden platform. 

2. Vær klar på retningslinjer

 • Find detaljer og retningslinjer om afholdelse af online mundtlig eksamen ved dit fakultet. Se højremargin med henvisninger til lokale retningslinjer.    
   

3. Vær afklaret med processen for eksamen

 • Processen for eksamen varierer afhængig af, hvordan du skal bruge Waiting Room, om der er lodtrækning, indlagt forberedelse, om det er individuel eller gruppeeksamen mm. Se mere under processen for den online mundtlige eksamen.
   

4. Afprøv det tekniske setup

 • Sørg for, at du har afprøvet de funktioner i Zoom, som du skal benytte til eksamen, eksempelvis brug af Waiting Room og i nogle tilfælde evt. Breakout Rooms.
 • Sørg for, at du har en stabil internetforbindelse. 
 • Sørg for, at du har god lyd, eksempelvis med brug af headset.
 • Sikre, at du ved, hvem du skal kontakte under eksamen, hvis der opstår problemer. Se højremargin med henvisninger til lokale retningslinjer.
 • Tænk over din fremtoning på skærmen.
   

5. Tal eksamen igennem med censor

(Se mere under Samarbejdet med censor).
 

6. Forventningsafstem med de studerende på forhånd

(Se mere under Forbered de studerende)

Forbered de studerende

Til online mundtlige eksamen er det ekstra vigtigt at sikre, at de studerende er fortrolige med Zoom samt fortrolige med, hvordan eksamen bliver afholdt. Nedenfor finder du konkrete råd til at støtte de studerende både før eksamen og under eksamen.    
 

1. Lær Zoom at kende

For at eksamen foregår så gnidningsfrit som muligt, er det vigtigt, at de studerende kender funktionerne i Zoom. Gennemgå eksempelvis følgende med de studerende:

 • Logge korrekt ind i Zoom via http://aarhusuniversity.zoom.us/ eller SSO i Zoom-programmet på computeren. Derudover skal de have en opdateret installation af Zoom.

 • Tænd og sluk for kamera og mikrofon 

 • Flyt de studerende ind og ud af “Waiting Room”  

 • Dele skærm og dele slides via “Share Screen” ved oplæg og lignende

 • Skrive beskeder og dele filer via “Chat” 

 • Evt. bruge Whiteboard/tavle-funktion til at tegne eller illustrere noget live 

Del gerne følgende side på AU Studypedia med teknisk vejledning til Zoom med de studerende og bed dem eventuelt om at afprøve funktionerne i studiegruppen inden eksamen.    
 

2. Tydelig rammesætning af eksamen 

Vær tydelig i kommunikationen til de studerende. Hellere for mange end for få detaljer. Klare eksamensforventninger vil forhåbentlig reducere bekymringer og nervøsitet blandt de studerende i forhold til den uvante eksamensform.   

 • Beskriv eksamensformen

  • Skab klarhed omkring de faglige mål og krav til eksamen på forhånd.
  • Informer også gerne om eksamenssnyd, så det er tydeligt, hvad der er tilladt og hvad der ikke er tilladt. (Snyd ved eksamen - opdateret Coronaversion
 • Beskriv processen under eksamen 
  • Tidsrammen for præsentation, dialog og votering
  • Brugen af Waiting Room
  • Fremgangsmåde ved studerendes præsentation, eksempelvis brug af slides, whiteboard og deling af skærm.
  • Evt. fremgangsmåde for lodtrækning og eventuel tid til forberedelse af eksamensspørgsmål, hvis dette er en del af eksamen.
  • Giv eventuelt en guideline til de studerende. Se en undervisers eksempel på en beskrivelse til de studerende om mundtlig eksamen. 
 • Udveksling af kontaktoplysninger 
  • Hvis noget går galt under eksamen, er det rart for de studerende at vide, hvordan de får kontakt med dig som underviser, og at du har deres kontaktoplysning. Det kan eksempelvis være mail, telefonnummer eller lignende.
    

3. Afprøv eksamensformen med de studerende 

Du kan give de studerende mulighed for at afprøve den nye eksamenssituation og derved gøre dem trygge ved formatet. Du kan eksempelvis: 

 • Lave en eksamensdemonstration 
  Vis de studerende en demonstration af, hvordan eksamen vil foregå i Zoom. En frivillig studerende kan melde sig som eksaminand og en anden som censor. Tal processen igennem, som eksamenseksemplet udfolder sig. 
 • Bede de studerende afprøve eksamensformen i studiegruppen 
  De studerende kan selv oprette møderum i Zoom og lave en prøveeksamen med hinanden, hvor de skiftes til at afprøve rollen som studerende, eksaminator og censor. På den måde øver de deres faglige oplæg og får peer feedback fra hinanden. De får derudover mulighed for at afprøve rollen som henholdsvis “participant”, “co-host” og “host”. Find mere inspiration til de studerende om online mundtlig eksamen på AU Studypedia.
 • Lave prøveeksamener 
  Lad de studerende øve sig på eksamenssituationen med en lignende opgaveformulering, som også stilles til eksamen. Du kan afholde prøveeksamen i stedet for studerendes mundtlige oplæg i løbet af semesteret i undervisningen eller i instruktorundervisningen. På den måde giver du de studerende mulighed for at praktisere og øve sig på en lignende opgave og situation, som de møder til den online mundtlige eksamen. 
   

4. Del vejledningsmateriale til de studerende 

Skal de studerende have en online mundtlig eksamen, kan du henvise de studerende til siden herom på AU Studypedia:

Samarbejdet med censor

1. Tal sammen inden og afprøv teknikken. 

Det en god idé at planlægge et online møde inden eksamen, hvor eksaminator og censor ganske uformelt kan tale eksamen igennem og prøve teknikken af. 

2. Sørg for, at censor har installeret Zoom og kender til de basale funktioner.

Del eventuelt Zoom-vejledning til censorer med censor

3. Gennemgå eksamens forløb

Gennemgå forløbet til eksamen, herunder med brug af Waiting Room op til eksamen og under votering, samt eventuelt proceduren for lodtrækning, forberedelsestid mm. Det er ofte underviser, der vil have ansvaret for at styre brugen af Waiting Room, men sørg for, at censor er afklaret med processen og brug eventuelt co-host funktionen, så censor kan hjælpe til i Zoom. 

4. Tal om jeres online normer

Afklar, på hvilke præmisser og hvornår eksaminator og censor kan bryde ind og stille spørgsmål. Venter I eksempelvis til efter den studerendes præsentation, rækker hånden op i Zoom, eller taler man blot, når man har noget at sige? 

5. Lav en strategi for, hvordan I håndterer tekniske problemer

(Se eventuelt mere under Hvis der opstår tekniske problemer)

6. Lav en strategi for, hvordan I håndtere en situation, hvis den studerendes teknik driller. 

(Se eventuelt mere under Hvis der opstår tekniske problemer)

Under eksamen

Processen til eksamen

Vær opmærksom på, at der kan være forskellige praksis på de forskellige fakulteter. Se højremargin med henvisninger til lokale retningslinjer. Nedenstående er blot vejledende for eksamens forløb.

Processen kort fortalt

 1. Møderum oprettes i Zoom, og gøres tilgængelig for de studerende på eksempelvis Brightspace eller WISEflow afhængig af de lokale retningslinjer.
 2. Eksaminator og censor tilgår møderummet noget tid før eksamen starter. Vær opmærksom på, censor kan komme i Waiting Room og skal hentes ind af eksaminator.
 3. Den studerende logger på mødet og kommer i Waiting Room. Du kan som Host se en oversigt over, hvem der har logget sig på og befinder sig i Waiting Room under Participants.
 4. Eksaminator henter den studerende ind fra Waiting Room til møderummet.
 5. Eksamen afholdes:
  • Hvis eksamen er uden lodtrækning og forberedelse, afholdes den direkte, når den studerende hentes fra Waiting Room.
  • Hvis eksamen er med lodtrækning af spørgsmål:
   • Den studerende vælger et tal, og eksaminator sender den opgave, som svarer til det valgte tal. Den kan eventuelt sendes som fil i Zoom. Den mundtlige eksamen afholdes direkte herefter.
  • Hvis eksamen er med lodtrækning og forberedelse:
   • Den studerende vælger et tal og eksaminator sender opgaven.
   • Eksaminator placerer den studerende i Waiting Room. Her hentes eventuelt tidligere studerende ind fra sin forberedelse til afholdelse af vedkommendes eksamen. Når vedkommende har fået sin karakter, hentes eventuelt næste studerende ind til lodtrækning og bliver sendt til sin forberedelse.
   • Ved endt forberedelse henter eksaminator den studerende ind fra Waiting Room.
  • Se eventuelt eksempler på håndtering af lodtrækning til eksamen
 6. Eksaminator sender den studerende tilbage i Waiting Room.
 7. Eksaminator og censor voterer.
 8. Eksaminator henter den studerende tilbage fra Waiting Room til møderummet.
 9. Karakter og feedback gives til den studerende.
 10. Den studerende logger ud og den næste studerende hentes ind fra Waiting Room.

Processen for gruppeeksamen 

Ved gruppeeksamen er processen som udgangspunkt den samme som ovenstående. Her vil der blot være flere studerende i samme møderum. Husk at orientere dig i retningslinjerne. Du kan eventuelt:

 • Have fokus på taletid blandt de studerende.
 • Bruge af gallery view i Zoom, så du kan se alle deltagere på en gang. Du kan opfordre både censor og studerende til at gøre det samme.

Din fremtoning på skærmen

Selvom der ikke er et fysisk rum til den online mundtlige eksamen, er det stadig vigtigt at skabe en afslappet atmosfære for at gøre den studerende så godt tilpas i eksamenssituationen som muligt.

Du kan finde greb til at skabe en afslappet atmosfære og tilpasse din fremtoning på skærmen i følgende guide:

Hvis der opstår tekniske problemer

Hvis der opstår tekniske problemer undervejs til eksamen, skal du følge de retningslinjer, som står beskrevet ved dit fakultet eller på AUs side om online undervisning og eksamen. Følg derfor nedenstående links se, hvordan du skal forholde dig til problemerne.


Kontakt

Skriv til redaktion bag AU Educate, hvis du har spørgsmål til indholdet eller har brug for sparring omkring din undervisning fra en af de mange dygtige fagfolk på Centre for Educational Development.