Aarhus Universitets segl

GAI og chatbots

Kort beskrivelse

Generativ Artificial Intelligence (GAI), som eksempelvis chatbots, er et eksempel på en Large Language Model (LLM), der kan besvare spørgsmål og generere tekst med et resultat, der ligner noget, der er udarbejdet af et menneske. Udbredelsen af GAI på universitetet har indflydelse på mange aspekter af undervisning og eksamen, som man som underviser bør forholde sig til.

GAI og chatbots i undervisningen

Studerende bliver uddannet til et arbejdsmarked, som i højere grad er præget af GAI, fx chatbots og lignende Large Language Models. Ved at være på forkant med chatbots, samt informere og lære vores studerende at bruge dem, forbereder vi dem til deres fremtid på arbejdsmarkedet.  

GAI har selvfølgelig, ligesom al anden teknologi, sine begrænsninger og der er mange etiske overvejelser, der skal tages hensyn til, når den anvendes. Derfor er det afgørende, at vi lærer at bruge dem ansvarligt og med integritet – hvilket vi også kan lære de studerende.  

Hvordan kan GAI og chatbots anvendes i undervisningen?

GAI og chatbots kan benyttes som en værdifuld ressource fx til at generere idéer, kreative inputs og producere tekst. Derfor har GAI også potentiale til at støtte undervisere og studerende i deres arbejde, hvis teknologien anvendes bevidst, reflekteret og med en kritisk tilgang. Her er nogle eksempler på, hvordan GAI chatbots kan anvendes i undervisningen:

Oplys de studerende

Det er en god idé at informere de studerende om, hvordan de kan bruge GAI og chatbots og hvordan de ikke må bruge dem. Hav gerne en dialog med de studerende om de begrænsninger og etiske implikationer, der er ved at anvende teknologien. Det er vigtigt at de studerende får en bedre forståelse af, hvordan de kan bruge GAI og chatbots på en ansvarlig måde. Det kan eksempelvis være relevant at drøfte: 

Ansvarlig brug af chatbots

Ansvarlig brug af chatbots inden for fagets rammer og uden at snyde. Dette handler også om generelle råd og retningslinjer om videnskabelighed – som de studerende kan læse mere om på AU Studypedia.

Plagiat og snyd

De studerende bør være opmærksomme på AUs regler om plagiat og være sikre på, at de citerer korrekt, når de tager tekst fra andre kilder, herunder også chatbots.

Manglende pålidelighed i chatbots

De studerende bør være opmærksomme på, at de ikke kan stole på alle informationer, som chatbots giver dem. Chatbots som ChatGPT baseres ofte på tekst fra internettet, der både kan være korrekt og ukorrekt, og det er derfor vigtigt, at de tjekker informationens pålidelighed andetsteds.

Referencer til chatbots

Hvis eksamensformen tillader brug af GAI, skal de studerende vide, hvordan de kan referere til den valgte chatbot. Du kan finde vejledning til, hvordan du refererer til GAI og chatbots hos AU Library.

chatbots begrænsninger

De studerende bør være opmærksomme på, at chatbots er et redskab og ikke en erstatning for egen kritisk tænkning og skrivning. Der er altid behov for at anvende deres egen vurdering og ekspertise, når de anvender chatbots.

De studerendes brug

Spørg de studerende om deres brug af chatbots. Vær nysgerrig og bliv klogere på, hvordan studerende bruger chatbots. Måske kan du finde interessante måder at inddrage det i undervisningen.

Materiale til studerende

De studerende kan finde mere information og inspiration til at bruge chatbots i forbindelse med deres studier på AU Studypedia.

Aktiviteter med chatbots i undervisningen

Du kan enten bruge chatbots som en ressource til at forbedre de studerendes faglige kompetencer og studiekompetencer eller som et aktuelt emne, der belyses ud fra et fagligt perspektiv. Det kan gøres på mange måder, hvor nedenstående blot er nogle forslag:

Chatbots som aktuelt emne

 • Drøft brug af chatbots ud fra en faglig vinkel. Udnyt at chatbots er et aktuelt emne og drøft brugen heraf ud fra et fagligt perspektiv fx juridisk, filosofisk, etisk, pædagogisk, teknisk eller andet.
 • Turing-testen. Bed de studerende om at besvare en række faglige spørgsmål før undervisningen. Til undervisningen skal de studerende gætte om besvarelsen er udarbejdet af en medstuderende eller af chatbotten. Udfør eventuelt aktiviteten som en Mentimeter-afstemning eller med håndsoprækning. (Turing-testen er en måde at afgøre, om en maskine udviser intelligens på et menneskeligt niveau)
 • Mythbuster: Be- eller afkræft chatbottens svar. De studerende skal forholde sig kildekritisk til chatbottens svar og eventuelt finde kilder til dens svar på specifikke spørgsmål. Dette træner de studerendes kritiske sans og giver dem indsigt i chatbottens begrænsninger.

Chatbots som ressource

 • Feedback-aktivitet. De studerende skal udarbejde et tekststykke og bede chatbotten om forbedringsforslag (brug gerne specifikke fokuspunkter til feedbacken), hvorefter de skal forbedre deres egen tekst. Dette kan eventuelt være et led i en større feedbackproces med peer feedback eller feedback fra underviser efterfølgende.
 • Stil gode faglige spørgsmål. De studerende afprøver forskellige udgaver af samme faglige spørgsmål og vurderer chatbottens svar. De kan eksempelvis reflektere over, hvilken type svar de får, om de misforstås eller får generiske svar, når de formulerer sig på forskellige måder. De studerende træner herigennem at stille gode spørgsmål.
 • Analyser chatbottens svar ud fra et fagligt perspektiv, fx retoriske, i produktion af en specifik tekstgenre, i oversættelsesarbejde på sproguddannelser eller andet.
 • Lav skarpe formuleringer. Studerende kan bede chatbots om at give forslag til variationer af tekstens titel eller til at vinkle problemformuleringen eller hypotesen på nye måder.
 • Test studerendes vidensniveau. De studerende definerer eller beskriver et emne og sammenligner herefter deres tekst med chatbottens besvarelse. Sammenlign svarene og kig eksempelvis på overlap, formidlingsform og videnshuller.
 • Find 5 fejl. Underviser får ChatGPT til at generere en tekst og finder tekstens fejl. I undervisningen skal de studerende i par gennemgå teksten og finde X antal fejl (svarende til det antal fejl underviser fandt) og herefter rette dem, evt. med korrekte litteraturhenvisninger, beregninger m.m.
 • Peer instructionStil et spørgsmål i undervisningen og lav en afstemning med de studerendes svar. Herefter skal de rådføre sig med ChatGPT og se om deres opfattelse kan ændres. Derefter foretages en ny afstemning og det rette svar diskuteres i plenum.
 • 1 minute paper. De studerende kan få ChatGPT til at lave det første udkast til en kort beskrivelse af fagets emner, teorier metoder eller andet. Herefter tilpasser de studerende beskrivelsen. Dette kan eksempelvis bruges som del af de studerendes eksamensforberedelse.
 • Få produceret eksempler. Få konkretiseret det faglige indhold eller gode/dårlige skriftlige opgaver for de studerende og brug det i undervisningen for at lette de studerendes forståelse.

 

Få selv erfaringer med chatbots

Du kan selv afprøve chatbots som ChatGPT og eksperimentere med, hvordan de kan anvendes på en ansvarlig måde inden for dit faglige område. Det er en god idé at lære teknologien at kende, så du kan oplyse de studerende og være en rollemodel for, hvordan chatbots kan anvendes inden for dit felt. Her er blot nogle eksempler på, hvordan du selv kan arbejde med chatbots: 

 • Feedback på egen tekst ved at få forbedringsforslag fra chatbots.
 • En hjælp til brainstorm, fx på titler, formuleringer af undersøgelsesspørgsmål eller andet. 
 • Undgå skriveblokering ved at lade chatbots inspirere dig til at komme i gang med et afsnit om et specifikt emne. 
 • Få en kort introduktion til et emne, begreb eller teori, som kan være startskuddet til egen dybere undersøgelse. 
 • Et objektivt blik på data da den nemt kan identificere mønstre i tekst. 

En støtte til studiearbejdet

Chatbots kan være en værdifuld ressource i de studerendes studiearbejde. Den skal selvfølgelig ikke benyttes til at producere deres tekster for dem, men hvis de bruger den med omtanke og med ansvarlighed, kan det være med til at løfte de studerendes arbejde med det faglige indhold og særligt i deres skriveproces. De kan eksempelvis bruge chatbots som ChatGPT til:

Feedback på egen tekst

Studerende kan give chatbotten et tekststykke, for eksempel fra en redegørelse eller analyse, og bede den om at give feedback på fx grammatik, sammenhæng i teksten, klarhed osv.

Få alternative formuleringer

Studerende kan bede chatbotten om at give forslag til variationer af tekstens titel eller til at vinkle problemformuleringen eller hypotesen på nye måder.

Komme i gang med at skrive

Chatbotten kan hjælpe studerende med at komme i gang med at skrive ved at give dem de første forslag til sætninger eller tekststykker, som de så kan arbejde videre ud fra. Det kan hjælpe de studerende, hvis de eksempelvis oplever skriveblokering.

At forstå et emne bedre

Chatbotten kan være et godt redskab til hurtigt at få et overblik over et komplekst emne, teori eller begreb, inden man undersøger det nærmere og i dybden.

En hjælp i læseprocessen

At få en basal forståelse for et emne via chatbotten kan også være særligt anvendeligt ved læsning af komplekse primærtekster. Det kan nemlig være startskuddet for, at studerende nemmere kan forholde sig til teksten og vide, hvad de skal tage med fra den og hvordan de skal gribe teksten an. De studerende kan læse mere om læsestrategier på AU Studypedia.

Undgå at chatbots bruges til at snyde

Brug af teknologier baseret på GAI er som udgangspunkt ikke tilladt ved eksaminer på AU. Du kan kun bruge værktøjer baseret på generativ kunstig intelligens i disse tilfælde:

 • Ved bachelorprojekter
 • Ved specialer
 • Ved afsluttende eksamener på efter- og videreuddannelse
 • For øvrige prøver: Hvis det står eksplicit nævnt i kursusbeskrivelsen, at man gerne må bruge generativ kunstig intelligens.

Reglerne for anvendelse af GAI i eksamen kan ændre sig. Det er derfor essentielt at holde dig løbende opdateret her:

 

Chatbot som kilde

Hvis det er tilladt at bruge ChatGPT og andre LLMs til eksamen, skal de studerende være opmærksomme på, at der gælder de samme krav om brug af citationstegn og kildehenvisning som ved alle andre kilder, da det ellers vil være plagiat. Studerende kan læse mere om AUs regler til eksamen samt om brugen af chatbots på AU Studypedia.

Eksempler på, hvordan undervisere bruger chatbots

Flere undervisere er i gang med at gøre sig erfaringer med og undersøge, hvordan de kan bruge chatbots i undervisningen.
Her er nogle eksempler:

Eksempler på, hvordan studerende bruger chatbots

En underviser fra BSS har lavet en fokusgruppe med sine studerende og spurgt til deres brug af chatbots.

 • Studerende bruger AI-værktøjer til:

  • Forberedelse af undervisning (fx opsummering af artikler og afklaring af begreber)
  • Støtte i klassen (fx afklaring af begreber, generering af svar og facilitering af gruppediskussioner)
  • Eksamensforberedelser (fx forklaring af koncepter, eksempler og tolkning af resultater)
  • Specialeforberedelse (fx emnevalg og forslagsskrivning)
 • Studerende udtrykker bekymring omkring AI-anvendelse ved AU:

  • Usikkerhed om acceptabelt omfang af AI-brug
  • Inkonsistens mellem universitetspolitik og joboplevelser i den virkelige verden
  • Oplevet beskyldning om dårlige hensigter og dovenskab
  • Bekymringer om at blive fejlagtigt anklaget for AI-genereret eksamensskrivning
  • Inkonsistens i værktøjstilladelse (fx Grammarly vs. ChatGPT)
  • Håndtering af studerende med forskellige AI-kompetenceniveauer (fx ChatGPT forbudt i Italien)
 • Studerende ønsker åben kommunikation om AI-anvendelse fra universitet og undervisere
     

Konkrete eksempler fra studerende

Redaktionen har spurgt nogle studerende om, hvordan de har brugt chatGPT i fbm. deres studiearbejde. Her er nogle eksempler:

"Jeg har brugt botten til at finde en kondensering af John Deweys dannelsesbegreb, da jeg ikke kunne overskue de massive søgeresultater der dukkede op på Google. Så jeg brugte Chat GPT til at finde 'bouillonterningen' og så kunne jeg nemt søge videre på de enkelte 'buzz words' på Google."

 - Kandidatstuderende på IT-didaktisk design (2. semester)

"Jeg har brugt chatbot til afklaring af begreber og teoretikere og til at opstille en diskussion mellem de to teorier jeg brugte i mine opgaver, for at se om jeg var på rette spor i min egen diskussion. Den bekræftende mig i, at min forståelse af teorierne og deres forskelle og ligheder var legitim, men den gav mig ikke et fyldestgørende svar. Så jeg har brugt den til at udvikle min faglige forståelse under skrivningen af opgaven."

 - Bachelorstuderende på Uddannelsesvidenskab (6. semester)

"Jeg har brugt ChatGPT til at genbesøge og få et overblik over Max Weber og hans teorier i stedet for at hive den tunge tekst frem igen. Her var resultaterne af svingende kvalitet. Generelt i forhold til teorier, kan GPT pege en i den rigtige retning, lidt ala google scholar, men jeg har også oplevet at den har taget fejl."

- Kandidatstuderende på Arts (2. semester)

"Jeg har brugt GitHub Copilot til kodegenerering i forskellige programmeringssprog. Primært bruger jeg den til at generere kode til simple opgaver og ting, jeg har programmeret før. Den hjælper mig også med kodeforbedring, og med at løse fejlkoder. Dette værktøj har sparret mig tid og gør min programmeringsproces mere strømlinet."

 - Bachelorstuderende på Computerteknologi (4. semester)Kontakt

Skriv til redaktion bag AU Educate, hvis du har spørgsmål til indholdet eller har brug for sparring omkring din undervisning fra en af de mange dygtige fagfolk på Centre for Educational Development.