Aarhus Universitets segl

Online undervisningsaktiviteter

Kort beskrivelse

Online undervisningsaktiviteter skal kunne understøtte de studerendes læring bedst muligt og kan foregå på mange forskellige måder afhængig af omstændighederne og konteksten.

Nedenfor finder du en liste over centrale undervisningsaktiviteter, der kan være et godt alternativ til en almindelig tilstedeværelsesundervisning eller i kombination med anden form for undervisning. Tilknyttet hvert format finder du vejledninger og inspirationsmaterialer, som skal hjælpe dig godt i gang. 

Planlægning af online aktiviteter

Online undervisning har den store fordel, at der både kan planlægges med udgangspunkt i synkrone og asynkrone aktiviteter. 

Synkrone og asynkrone aktiviteter

Synkrone aktiviteter

Undervisningen eller aktiviteterne foregår samtidigt. Alle aktiviteter, der afholdes med alle deltagere på samme tid defineres som synkrone læringsaktiviteter. Ved tilstedeværelsesundervisning foregår aktiviteter oftest synkront, hvor online undervisning i form af webinarer lettere kan variere de synkrone og asynkrone aktiviteter. 

Eksempel: Faglige oplæg i plenum, gruppeøvelser til undervisningen, plenumdiskussioner, afstemninger i plenum mm. 

  • Fjernundervisning med Zoom og breakout rooms til casearbejde 
  • Kombination mellem de synkrone møder med underviseren i plenum, og arbejde mellem studerende uden underviserens tilstedeværelse. 
  • Studenteroplæg vha. Zoom (evt. i breakout rooms) og anvendelse af rubrics til peer-feedback 
  • Paneldebat af problemstillinger med forudantaget professionelle roller 
  • Peer-feedback vha. FeedbackFruits
  • Afstemning vha. Mentimeter 
  • Brugen af Padlet til at skabe et visuelt overblik og mindmapping til brainstorming, deling af tanker, spørgsmål og svar.
Asynkrone aktiviteter

Undervisningen eller aktiviteterne foregår ikke samtidig, men tidsligt forskudt. Dette betyder at læringsaktiviteterne er tilgængelige for de studerende på de tidspunkter (eventuelt i et afgrænset tidsrum), hvor det passer de studerende. Dette giver mulighed for at studerende også kan bruge den nødvendige mængde tid på de aktiviteter, som de har behov for. Dette fremmer således undervisningsdifferentiering, da de studerende eksempelvis kan bruge ekstra tid på de dele, som de har svært ved eller at studerende, der er ordblinde kan bruge længere tid på at læse. 

Asynkrone aktiviteter foregår ofte i de studerende forberedelsestid eller som afsat tid i undervisningen, hvor de studerende i eget tempo eksempelvis skal udføre en række opgaver før de mødes i plenum igen. 

Eksempel: Optaget oplæg (video eller lyd), tests, skriftlige opgaver, læsning, gruppearbejde. 

Inspiration til online aktiviteter

Hvis du tager udgangspunkt i de aktiviteter, du normalt ville tilrettelægge din undervisning ud fra, så er der ofte en måde at tilpasse dem, så du kan gøre det online. Din pædagogiske og faglige intention kan være den samme, du skal blot gentænke formen og bruge nogle andre værktøjer, end du måske normalt bruger - eller bruge dem på en lidt anden måde.

Lad dig inspirere af forslagene nedenfor:

Online undervisningssession

Undervisningssessioner eller webinarer, der afholdes ved hjælp af et videokonferencessystem til online samtale og videomøde  giver dig mulighed for at afholde den almindelige forelæsning eller holdundervisning online. Vær opmærksom på, at en online undervisningssession ikke bør struktureres med lange monologer, som vi kender dem fra den klassiske forelæsning, men bør være sammensat af flere varierende elementer. Orientér dig med fordel i denne guide om webinar

Undervisningssituation online kan gøres både involverende og engagerende for de studerende, ved at kombinere den med andre læringsaktiviteter. Du kan eksempelvis sørge for løbende gruppediskussioner eller inddrage en eller flere af de nedenstående læringsaktivteter. Du kan også invitere en ekstern samarbejdspartner fra fx forskningen eller erhvervslivet ind i det online undervisningsrum.  

Faglige videoer

Hvis du skal formidle et mere specifikt fagligt emne, kan du vælge at optage dit faglige oplæg eller din forelæsning på video og dele den med de studerende. På den måde kan du fx give de studerende en faglig introduktion inden I mødes til en online undervisningssession. Du kan også bruge den faglige video som indledning til andre læringsaktiviteter eller som supplement til pensum.

Hvis du vælger at lave en faglig video, skal du være opmærksom på, at den skal være så kort og præcis som muligt. Det kan være en fordel at skrive et manuskript for at tydeliggøre strukturen i din video og skære evt. mindre væsentlige pointer fra. Følg eventuelt denne guide til videoproduktion, eller læs mere under Video i undervisningen.

Online underviserfeedback og vejledning

Skal du vejlede studerende på større opgaver eller give dem mundtlig feedback på deres individuelle eller gruppeprodukter, kan du bruge online samtaler og videomøder. De forskellige videokonferencesystemer understøtter et online rum til vejledning og feedback, som giver flere muligheder en ved udelukkende skriftlig feedback. I et online rum kan de studerende spørge ind til dine kommentarer, bede om uddybning og stille spørgsmål til det videre arbejde. Desuden sikrer skærmdeling, at både du som vejleder eller feedbackgiver og de studerende kan lave konkrete nedslag i opgaven, så disse kan diskuteres indgående. Til den type aktiviteter kan I også bruge tjenester til online skriftligt samarbejde.

Online gruppearbejde og peer feedback

Du kan facilitere online gruppearbejde gennem online samtale og videomøde, hvor de studerende kan mødes og diskutere faglige emner, give hinanden peer feedback eller samarbejde om andre gruppeprodukter. Du kan bede de studerende udarbejde indlæg til en en faglig blog, hvor de kan diskutere et fagligt emne og/eller give hinanden skriftlig feedback. Du kan også bede dem udarbejde et fælles skriftligt materiale gennem online skriftligt samarbejde. Online tekstbehandling er oplagt til at facilitere gruppearbejde, og det sikrer, at alle studerende kan bidrage til en fælles og samtidig vidensproduktion. Dette kan gavne de studerendes faglige forståelse, deres formuleringsevner og argumentationsevner.

Vær opmærksom på at formidle aktiviteterne til de studerende klart og tydeligt, så det er muligt for de dem at udføre, uden at du er til stede eller kan supportere gruppearbejdet.

Inspirationsmateriale

Tekniske vejledninger

   

Individuelle online læringsaktiviteter

De studerendes individuelle online læringsaktiviteter kan være et supplement til pensumlæsning og til de resterende online undervisningsaktiviteter. Ved at bede de studerende uploade deres individuelle materialer i Blackboard kan det bruges som afsæt for faglig diskussion eller som et pejlemærke om det faglige niveau for dig som underviser. 

Du kan fx bede de studerende reflektere over stoffet ved at tage noter, redegøre for bestemte begreber, stille spørgsmål til det faglige emne eller reflektere over deres egen læring. Du kan også stille læsespørgsmål eller formulere øvelser, som de studerende skal besvare eller løse på baggrund af pensumtekster.

  • Inspirationsmateriale

  • Tekniske vejledninger

   

Opbyg en fælles online fagressource

Som underviser kan du facilitere vidensdeling online ved at bede de studerende udarbejde en fælles faglig ressource. Det kan gøres på en blog, der kan bruges til diskussion af faglige emner eller som et opslagsværk til fagets indhold eller metoder. Som bidrag til den den fælles online ressource kan både underviser og studerende eksempelvis gøre brug af video og lyd i undervisningen til præsentation af faglige emner eller i samarbejde producere forklarende tekster om fagets centrale begreber, teoretikere eller overordnede emner. Du kan som underviser uddele emner, de studerende på skift skal skrive om i dokumentet i forbindelse med de konkrete undervisningsgange. Brug evt. dette som udgangspunkt for faglig diskussion i en online undervisningssession.